Przejdź do treści głównej

Dział Digitalizacji

Informacje o Dziale Digitalizacji

Przewiń w dół

Dział Digitalizacji

Kontakt:

Agata Lemańska, kierownik 
a.lemanska(at)muzeumgdansk.pl; tel.; +48 503 978 635 

Ewa Grela, fotograf  
e.grela(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 789 449 676

 

 

Do zadań Działu Digi­ta­li­za­cji należy:

 • wyko­ny­wa­nie cyfro­wej doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej zbio­rów Muzeum z uwzględ­nie­niem róż­nego prze­zna­cze­nia wytwa­rza­nych zaso­bów, jak: doku­men­ta­cja i upo­wszech­nia­nie przez publi­ka­cje, eks­po­zy­cje, udo­stęp­nia­nie online i inne,
 • gro­ma­dze­nie, prze­cho­wy­wa­nie i zarzą­dza­nie przy wyko­rzy­sta­niu (Repo­zy­to­rium Cyfrowe) zaso­bami cyfro­wymi doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej zbio­rów iden­ty­fi­ka­cja oraz struk­tu­ry­za­cja w ramach Repo­zy­to­rium Cyfro­wego,
 • gro­ma­dze­nie, prze­cho­wy­wa­nie i zarzą­dza­nie wszyst­kimi zaso­bami cyfro­wymi wytwo­rzo­nymi w Muzeum lub zle­co­nymi przez Muzeum, obej­mu­ją­cymi m.in. digi­ta­li­za­cję zbio­rów, cyfrową inwen­ta­ry­za­cję 2D i 3D Oddzia­łów, wizu­ali­za­cje, mul­ti­me­dia na eks­po­zy­cje, w tym ani­ma­cje, wir­tu­alne prze­wod­niki, audio-prze­wod­niki i inne, pre­zen­ta­cje na kon­fe­ren­cje i semi­na­ria two­rzone przez pra­cow­ni­ków w ramach sto­sunku pracy,
 • poszu­ki­wa­nie nowych metod digi­ta­li­za­cji zbio­rów, ich testo­wa­nie oraz wdra­ża­nie na potrzeby Muzeum,
 • pro­wa­dze­nie w imie­niu Muzeum współ­pracy z innymi podmio­tami w zakre­sie digi­ta­li­za­cji, w szcze­gól­no­ści z Naro­do­wym Insty­tu­tem Muze­al­nic­twa i Och­rony Zbio­rów.
Ostatnia aktualizacja : 20.05.2024 12:31
Autor treści : Paula Siwak

Digitalizacja w Muzeum Gdańska

Strategia cyfrowa 2016-2018

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego określane angielskim terminem re-use, jest kluczowym elementem strategii cyfrowej MHMG. Muzeum dąży do jak najszerszego udostępniania zasobów cyfrowych w celu przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wzrostu zadowolenia obywateli i rozwoju gospodarczego.

Poza stroną główną instytucji, muzeum będzie również dążyło do publikowania zbiorów w portalach krajowych i europejskich agregujących zbiory dziedzictwa kulturowego, w tym co najmniej na portalu Europeana.

Muzeum jest zainteresowane udziałem w krajowych i międzynarodowych projektach, których celem jest upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, tak materialnym jak i niematerialnym.

Digitalizacja realizowana jest z uwzględnieniem następujących zasad:

 • COPE - Stwórz Raz, Publikuj Wszędzie (ang. Create Once, Publish Everywhere)
 • Udostępnianie metadanych zgodnie z metodą Linked Data (Dane Powiązane) oraz gdy będzie prawnie taka możliwość Linked Open Data (Otwarte Dane Powiązane)
 • Tworzenia plików wzorcowych w najwyższym natywnym formacie aparatu (tzw. RAW)

 

Powołany w 2016 roku Dział Digitalizacji realizuje strategię cyfrową na lata 2016-2018. Kierunek rozwoju ujęto w cele zgodnie z metodyką SMART. Są to:

 1. Wysoka jakość udostępnionych zasobów cyfrowych online, skutkująca zwiększonym zainteresowaniem użytkowników Internetu.
 2. Rozwój w obszarze digitalizacji mający zapewnić muzeum miejsce wśród wiodących instytucji w kraju w zakresie dokumentacji cyfrowej i udostępniania. Osiągniecie celu ma przyczynić się do zwiększenia roli muzeum w sektorze kultury, poprzez zapewnienie wysokiej jakości udostępnianych zasobów i uwzględnienie potrzeb użytkowników. Dzięki nabytemu doświadczeniu i kompetencjom kadry, muzeum powinno zaangażować się w prace sektora w zakresie opracowania najlepszych praktyk czy wytycznych dla digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych.
 3. Znacząc wzrost rozpoznawalności muzeum w regionie i kraju. Osiągnięcie celu ma przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności muzeum przez obywateli w kraju, jak również specjalistów sektora kultury, w tym zwłaszcza muzeów. Pośrednią korzyść ma stanowić zwiększenie zaangażowania w projekty krajowe i europejskie z zakresu digitalizacji.

Zrealizowane cele mają zapewnić mierzalne efekty:

Efekty:

 1. Udostępnione zasoby online (co najmniej 2000 obiektów).
 2. Rozbudowana infrastruktura (studio fotografii cyfrowej, repozytorium cyfrowe, strona do publikowania zbiorów muzeum).
 3. Nabyte umiejętności i zbudowane kompetencje kadry (szkolenia, warsztaty, stosowanie dobrych praktyk).
 4. Zapewniona efektywność i jakość wytwarzanych zasobów cyfrowych (procedury digitalizacji i monitoring workflow, ewaluacja wyników).

Zadania:

 1. Inwestycje (przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji)
 2. Szkolenia (przeprowadzenie szkoleń)
 3. Procedury (stworzenie i wdrożenie procedur)
 4. Digitalizacja (selekcja zbiorów i przeprowadzenie digitalizacji)
 5. Udostępnienie (udostępnienie cyfrowych zasobów online)

Potrzeby:

 1. Środki (finansowanie zadań)
 2. Regulacje wewnętrzne (organizacja pracy i rozpoczęcie procesu digitalizacji)

Realizacja: do końca 2018 roku.

Ostatnia aktualizacja : 04.08.2021 10:05
Autor treści : Paula Siwak

Standard nazewnictwa i katalogowania plików dokumentacji wizualnej zbiorów muzealnych KAPER

Standard przeznaczony jest do opisu plików graficznych 2D dokumentujących zbiory muzeum. Powstał na potrzeby Muzeum Gdańska w 2016 roku, przy czym został opisany w sposób umożliwiający zaadaptowanie do potrzeb innych muzeów oraz do implementacji w systemach zarządzania zasobami cyfrowymi w zakresie plików graficznych (ang. DAM).

Nazwa standardu jest akronimem głównych kategorii: Konserwacja, Archiwum, Publikacja, Ewidencja, Reportaż, pozwalających określać dedykowany obszar zastosowania plików.

Standard opisuje strukturę katalogowania danych w wariancie bez wykorzystania jakiegokolwiek specjalistycznego systemu informatycznego, przeznaczonego do zarządzania multimediami (ang. DAM). Dzięki temu może być zaadaptowane również przez najmniejsze muzea nie posiadające budżetu i kompetencji do zakupu i zarządzania wyspecjalizowanym systemem.
Standard nie obejmuje zagadnień wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizowania. W tym zakresie należy stosować praktyki zalecane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz normy branżowe ISO.
Standard udostępniony jest na zasadach Creative Commons 3.0, Uznanie Autorstwa i Użycie Niekomercyjne (CC 3.0 BY NC). W przypadku modyfikacji należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to nowa wersja standardu przez nadanie nowej nazwy.

Standard jest wdrożony i rozwijany w Muzeum Gdańska. 

 

Standard nazewnictwa i katalogowania plików dokumentacji wizualnej zbiorów muzealnych KAPER można pobrać poniżej:

Ostatnia aktualizacja : 25.03.2021 09:26
Autor treści : Andrzej Gierszewski

"DigiMuz"

Międzymuzealna Grupa do spraw Digitalizacji

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska współtworzy, od chwili jej zainicjowania w 2008 roku,  Międzymuzealną Grupę do spraw Digitalizacji DigiMuz. W skład grupy wchodzą od 2016 roku następujące muzea:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Gdańska

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

 

Jest to jedyna regionalna sieć współpracy mająca na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie digitalizacji w Polsce. Obecne obszary aktywności to: kontrola słownictwa, zarządzanie procesem digitalizacji, dokumentacja fotograficzna muzealiów.

Dział Digitalizacji Muzeum Gdańska reprezentuje Muzeum Gdańska w Międzymuzealnej Grupie do spraw Digitalizacji DigiMuz.

Więcej informacji o działalności Międzymuzealnej Grupy do spraw Digitalizacji znajduje się tutaj

Ostatnia aktualizacja : 04.01.2018 14:55

Zrealizowane działania w oparciu o środki zewnętrzne

Projekty digitalizacji

Dotychczas Muzeum zrealizowało następujące działania w oparciu o fundusze krajowe:

Dotacja celowa na budowę wyposażenie pracowni digitalizacji udzielona przez Gminę Miasta Gdańska (2016)

Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – Digitalizacja zbiorów MHMG” zrealizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2016)

Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – etap II - Digitalizacja zbiorów MHMG” zrealizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2017)

Ostatnia aktualizacja : 04.01.2018 11:52

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje