Skip to main content

Digitalisation

Digitisation

Agata Lemańska, head of section
a.lemanska(at)muzeumgdansk.pl; tel.; +48 503 978 635 

Ewa Grela, photographer 
e.grela(at)muzeumgdansk.pl; mob.: +48 789 449 676

Last update : 20.05.2024 12:31
Content author : Paula Siwak

Digitalizacja w Muzeum Gdańska

Strategia cyfrowa 2016-2018

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego określane angielskim terminem re-use, jest kluczowym elementem strategii cyfrowej MHMG. Muzeum dąży do jak najszerszego udostępniania zasobów cyfrowych w celu przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wzrostu zadowolenia obywateli i rozwoju gospodarczego.

Poza stroną główną instytucji, muzeum będzie również dążyło do publikowania zbiorów w portalach krajowych i europejskich agregujących zbiory dziedzictwa kulturowego, w tym co najmniej na portalu Europeana.

Muzeum jest zainteresowane udziałem w krajowych i międzynarodowych projektach, których celem jest upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, tak materialnym jak i niematerialnym.

Digitalizacja realizowana jest z uwzględnieniem następujących zasad:

 • COPE - Stwórz Raz, Publikuj Wszędzie (ang. Create Once, Publish Everywhere)
 • Udostępnianie metadanych zgodnie z metodą Linked Data (Dane Powiązane) oraz gdy będzie prawnie taka możliwość Linked Open Data (Otwarte Dane Powiązane)
 • Tworzenia plików wzorcowych w najwyższym natywnym formacie aparatu (tzw. RAW)

 

Powołany w 2016 roku Dział Digitalizacji realizuje strategię cyfrową na lata 2016-2018. Kierunek rozwoju ujęto w cele zgodnie z metodyką SMART. Są to:

 1. Wysoka jakość udostępnionych zasobów cyfrowych online, skutkująca zwiększonym zainteresowaniem użytkowników Internetu.
 2. Rozwój w obszarze digitalizacji mający zapewnić muzeum miejsce wśród wiodących instytucji w kraju w zakresie dokumentacji cyfrowej i udostępniania. Osiągniecie celu ma przyczynić się do zwiększenia roli muzeum w sektorze kultury, poprzez zapewnienie wysokiej jakości udostępnianych zasobów i uwzględnienie potrzeb użytkowników. Dzięki nabytemu doświadczeniu i kompetencjom kadry, muzeum powinno zaangażować się w prace sektora w zakresie opracowania najlepszych praktyk czy wytycznych dla digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych.
 3. Znacząc wzrost rozpoznawalności muzeum w regionie i kraju. Osiągnięcie celu ma przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności muzeum przez obywateli w kraju, jak również specjalistów sektora kultury, w tym zwłaszcza muzeów. Pośrednią korzyść ma stanowić zwiększenie zaangażowania w projekty krajowe i europejskie z zakresu digitalizacji.

Zrealizowane cele mają zapewnić mierzalne efekty:

Efekty:

 1. Udostępnione zasoby online (co najmniej 2000 obiektów).
 2. Rozbudowana infrastruktura (studio fotografii cyfrowej, repozytorium cyfrowe, strona do publikowania zbiorów muzeum).
 3. Nabyte umiejętności i zbudowane kompetencje kadry (szkolenia, warsztaty, stosowanie dobrych praktyk).
 4. Zapewniona efektywność i jakość wytwarzanych zasobów cyfrowych (procedury digitalizacji i monitoring workflow, ewaluacja wyników).

Zadania:

 1. Inwestycje (przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji)
 2. Szkolenia (przeprowadzenie szkoleń)
 3. Procedury (stworzenie i wdrożenie procedur)
 4. Digitalizacja (selekcja zbiorów i przeprowadzenie digitalizacji)
 5. Udostępnienie (udostępnienie cyfrowych zasobów online)

Potrzeby:

 1. Środki (finansowanie zadań)
 2. Regulacje wewnętrzne (organizacja pracy i rozpoczęcie procesu digitalizacji)

Realizacja: do końca 2018 roku.

Last update : 04.08.2021 10:05
Content author : Paula Siwak

Standard nazewnictwa i katalogowania plików dokumentacji wizualnej zbiorów muzealnych KAPER

Standard przeznaczony jest do opisu plików graficznych 2D dokumentujących zbiory muzeum. Powstał na potrzeby Muzeum Gdańska w 2016 roku, przy czym został opisany w sposób umożliwiający zaadaptowanie do potrzeb innych muzeów oraz do implementacji w systemach zarządzania zasobami cyfrowymi w zakresie plików graficznych (ang. DAM).

Nazwa standardu jest akronimem głównych kategorii: Konserwacja, Archiwum, Publikacja, Ewidencja, Reportaż, pozwalających określać dedykowany obszar zastosowania plików.

Standard opisuje strukturę katalogowania danych w wariancie bez wykorzystania jakiegokolwiek specjalistycznego systemu informatycznego, przeznaczonego do zarządzania multimediami (ang. DAM). Dzięki temu może być zaadaptowane również przez najmniejsze muzea nie posiadające budżetu i kompetencji do zakupu i zarządzania wyspecjalizowanym systemem.
Standard nie obejmuje zagadnień wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizowania. W tym zakresie należy stosować praktyki zalecane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz normy branżowe ISO.
Standard udostępniony jest na zasadach Creative Commons 3.0, Uznanie Autorstwa i Użycie Niekomercyjne (CC 3.0 BY NC). W przypadku modyfikacji należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to nowa wersja standardu przez nadanie nowej nazwy.

Standard jest wdrożony i rozwijany w Muzeum Gdańska. 

 

Standard nazewnictwa i katalogowania plików dokumentacji wizualnej zbiorów muzealnych KAPER można pobrać poniżej:

Last update : 25.03.2021 09:26
Content author : Andrzej Gierszewski

"DigiMuz"

Międzymuzealna Grupa do spraw Digitalizacji

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska współtworzy, od chwili jej zainicjowania w 2008 roku,  Międzymuzealną Grupę do spraw Digitalizacji DigiMuz. W skład grupy wchodzą od 2016 roku następujące muzea:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Gdańska

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

 

Jest to jedyna regionalna sieć współpracy mająca na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie digitalizacji w Polsce. Obecne obszary aktywności to: kontrola słownictwa, zarządzanie procesem digitalizacji, dokumentacja fotograficzna muzealiów.

Dział Digitalizacji Muzeum Gdańska reprezentuje Muzeum Gdańska w Międzymuzealnej Grupie do spraw Digitalizacji DigiMuz.

Więcej informacji o działalności Międzymuzealnej Grupy do spraw Digitalizacji znajduje się tutaj

Last update : 04.01.2018 14:55

Zrealizowane działania w oparciu o środki zewnętrzne

Projekty digitalizacji

Dotychczas Muzeum zrealizowało następujące działania w oparciu o fundusze krajowe:

Dotacja celowa na budowę wyposażenie pracowni digitalizacji udzielona przez Gminę Miasta Gdańska (2016)

Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – Digitalizacja zbiorów MHMG” zrealizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2016)

Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – etap II - Digitalizacja zbiorów MHMG” zrealizowany w ramach programu Kultura Cyfrowa, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2017)

Last update : 04.01.2018 11:52

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected