Przejdź do treści głównej

Misja

Misją wydaw­nic­twa jest opra­co­wy­wa­nie i wyda­wa­nie ksią­żek nauko­wych i popularnonauko­wych poświę­co­nych Gdań­skowi. Upow­szech­nia w ten spo­sób histo­ryczne i kul­tu­rowe dzie­dzic­two mia­sta wzmac­nia­jąc toż­sa­mość współ­cze­snych gdańsz­czan.

W obsza­rze zain­te­re­so­wań Wydaw­nic­twa znaj­dują się dys­cy­pliny huma­ni­styczne i spo­łeczne z histo­rią, arche­olo­gią, histo­rią sztuki, archi­tek­turą i socjo­lo­gią na czele. Szu­kamy ide­al­nego spo­sobu opi­sa­nia róż­no­rod­no­ści i feno­menu naszego mia­sta, dba­jąc o wysoki poziom mery­to­ryczny i edy­tor­ski. Chcemy zacho­wać pamięć o jego prze­szło­ści: o ludziach, zabyt­kach i ide­ach. Naszą myślą prze­wod­nią jest zro­zu­mieć Gdańsk i sie­bie samych – współ­cze­snych miesz­kań­ców Gdań­ska.

W naszym dorobku mamy mono­gra­fie naukowe będące wyni­kiem dłu­go­let­nich stu­diów, wydaw­nic­twa źró­dłowe, ale też prze­wod­niki i kata­logi wystaw orga­ni­zo­wa­nych w Muzeum Gdań­ska; wresz­cie wspo­mnie­nia gdańsz­czan i książki dla dzieci popu­la­ry­zu­jące histo­rię naszego mia­sta.
Nad jako­ścią naszych publi­ka­cji czuwa Kole­gium Wydaw­ni­cze i Rada Nau­kowa, sku­pia­jąca wybit­nych znaw­ców dzie­jów i kul­tury Gdań­ska.

Ostatnia aktualizacja : 01.06.2020 14:24
Autor treści : Andrzej Gierszewski

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje