Przejdź do treści głównej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu muzeumgdansk.pl

Muzeum Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Gdańska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • niedostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku są niektóre pliki .pdf, filmy, prezentacje PowerPoint
 • na niektórych podstronach mogą pojawiać się problemy z kontrastem

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu dostępności cyfrowej, przeprowadzonego przez firmę Altix.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Andrzej Gierszewski
.
  E-mail: a.gierszewski@muzeumgdansk.pl
  Telefon: 512418751

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Muzeum Gdańska składa się z 10 oddziałów, w tym:

Pięciu oddziałów obsługujących ruch zwiedzających przez cały rok kalendarzowy, tj.:

 • Ratusza Głównego Miasta Gdańska,
 • Dworu Artusa,
 • Domu Uphagena,
 • Muzeum Bursztynu,
 • Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

Trzech oddziałów czynnych w letnim sezonie turystycznym, tj.:

 • Kuźni Wodnej w Oliwie,
 • Wartowni nr 1 na Westerplatte,
 • Muzeum Nauki Gdańskiej.

Trzech oddziałów w budowie, albo zamkniętych z powodu prac organizacyjnych, tj.:

 • Twierdzy Wisłoujście,
 • Zespołu Przedbramia ulicy Długiej,
 • oddział główny Muzeum Gdańska (w organizacji).


Kancelaria i biura Muzeum Gdańska

 • główne wejście: ul. Piwna 35/37,
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • Kancelaria Muzeum, gabinet Dyrektora oraz Sala Edukacyjna są dostępne z poziomu ulicy,
 • w budynku znajdują się bariery pionowe. Do części pokoi można dostać się tylko za pomocą schodów,
 • budynek wyposażony jest w windę. Winda nie zatrzymuje się na wszystkich piętrach biur, zapewnia dostęp do sal wystawowych zwiedzającym poruszającym się na wózkach,
 • toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się łącznikach komunikacyjnych, na trasie winda – sala wystawowa.


Muzeum Bursztynu - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od ulicy Rajskiej,
 • wejście wolne od barier znajduje się z drugiej strony budynku, od strony Domu Młynarza. Ze Skweru Heweliusza do Wielkiego Młyna prowadzi niski podjazd,
 • na każdym poziomie znajduje się plan tyflograficzny obiektu,
 • jest możliwość wypożyczenia słuchawek wygłuszających na czas zwiedzania. Mamy 15 słuchawek dla dorosłych i 20 dla dzieci,
 • na każdy poziom można dostać się za pomocą windy,
 • toaleta dla osób z ograniczeniami ruchu znajduje się na poziomie 0,
 • w toaletach znajdują się przewijaki dla dzieci,
 • korytarze i przejścia są wystarczająco szerokie, aby swobodnie manewrować wózkiem,
 • część wystaw jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku,
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających. Parking całodobowy, strzeżony znajduje się przy ul. Katarzynki 4, ok. 200 metrów od obiektu,
 • w muzeum można wypożyczyć na czas zwiedzania wózek inwalidzki lub podpórkę (balkonik). W obiekcie znajdują się po trzy sztuki każdego ze sprzętów.


Ratusz Głównego Miasta - oddział czynny cały rok

 • główne wejście: ul. Długa 46/47,
 • wejście dla osób poruszających się na wózkach: ul. Piwna 35/37,
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • oddział wyposażony jest w windę, dowożącą osoby na wszystkie poziomy sal wystawowych. Przyciski w windzie opisane są alfabetem Braille’a. Podawany jest również komunikat głosowy w języku polskim. Winda nie dojeżdża na punkt widokowy,
 • toalety dla osób poruszających się na wózkach mieszczą się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Wejście znajduje się na łącznikach komunikacyjnych, na trasie winda – sala wystawowa,
 • większość sal wystawowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Osoby poruszające się na wózkach, proszone są o zgłoszenie chęci zwiedzenia Ratusza z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (jeden dzień roboczy),
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających,
 • między poszczególnymi salami występują progi i nierówności poziomów,
 • w oddziale dostępne są dwie szatnie (obok kasy biletowej – zawsze czynna, Sień Niska - czynna podczas wydarzeń specjalnych). W szatni obok kasy biletowej znajdują się szafki do przechowywania bagażu. W szatni należy pozostawić większe bagaże oraz plecaki. Wózki dziecięce należy pozostawić na dziedzińcu Ratusza,
 • w muzeum można wypożyczyć na czas zwiedzania podpórkę (balkonik). W obiekcie znajdują się trzy egzemplarze,
 • Ratusz Głównego Miasta obok funkcji muzealnej pełni także funkcje recepcyjne podczas szczególnie istotnych dla miasta, regionu i kraju uroczystości i wydarzeń. Prosimy przed odwiedzeniem oddziału upewnić się o jego dostępności.


Galeria Palowa w Ratuszu Głównego Miasta - czynna cały rok

 • wejście: ul. Długa 46/47, Ratusz Głównego Miasta,
 • wejście do galerii i przestrzeń pozbawione są barier w postaci progów i stopni,
 • przy galerii znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchu,
 • w toalecie znajduje się przewijak dla dzieci.


Dwór Artusa - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzą dwa wejścia,
 • główne wejście: Długi Targ 43/44. Na przedproże budynku prowadzi 6 stopni,
 • wejście dla osób korzystających z wózków inwalidzkich: z drugiej strony budynku, ul. Chlebnicka 1,
 • z przyczyn technicznych obiekt jest niedostępny dla osób korzystających z wózków elektrycznych (wąskie przejazdy, podjazd wymaga modernizacji),
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszającyc się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • w kasie Dworu Artusa dostępny jest podręczny przewodnik po obiekcie w alfabecie Braille’a wraz z kartami tyflograficznymi,
 • przejście pomiędzy pierwszą a drugą salą jest wąskie, występuje jeden wysoki stopień,
 • w budynku dostępna jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach,
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających,
 • oddział wyposażony jest w szatnię oraz szafki do przechowywania bagażu podręcznego,
 • w muzeum można wypożyczyć na czas zwiedzania podpórkę (balkonik). W obiekcie znajdują się trzy egzemplarze,
 • Dwór Artusa obok funkcji muzealnej pełni także funkcje recepcyjne podczas szczególnie istotnych dla miasta, regionu i kraju uroczystości i wydarzeń. Prosimy przed odwiedzeniem oddziału upewnić się o jego dostępności.


Dom Uphagena - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzi jedno wejście: znajduje się od ul. Długiej, z poziomu chodnika,
 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
 • oddział nie jest wyposażony w windę. Część przejść jest wąska, pomiędzy salami występują progi,
 • toalety znajdują się na parterze w pobliżu kasy biletowej. W obiekcie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • na parterze, w pobliżu toalety, dostępna jest szatnia dla zwiedzających,
 • w muzeum można wypożyczyć na czas zwiedzania podpórkę (balkonik). W obiekcie znajdują się dwa egzemplarze.


Muzeum Poczty Polskiej - oddział czynny cały rok

 • do oddziału prowadzi jedno wejście,
 • główne wejście: Plac Obrońców Poczty Polskiej 1,
 • do wejścia prowadzi siedem stopni. W tym momencie nie ma w obiekcie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • budynek nie jest wyposażony w windę,
 • w muzeum można wypożyczyć na czas zwiedzania podpórkę (balkonik). W obiekcie znajdują się dwa egzemplarze,
 • w obiekcie znajduje się szatnia oraz toaleta. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Muzeum Nauki Gdańskiej - oddział czynny tylko w sezonie letnim

 • do oddziału prowadzi jedno wejście,
 • główne wejście: po prawej stronie głównego wejścia do kościoła. Oddział znajduje się w wieży kościoła św. Katarzyny, wejście przez wąską klatkę schodową, o stromych, kręconych schodach (sześćdziesiąt sześć stopni),
 • oddział niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na lokalizację w wieży kościelnej,
 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających. Parking całodobowy, strzeżony znajduje się przy ul. Katarzynki 4, ok. 160 metrów od obiektu (ok. 90 miejsc),
 • brak toalety (montaż sanitariatów jest niemożliwy ze względu na usytuowanie oddziału w zabytkowej wieży).


Wartownia Nr 1 na Westerplatte - oddział czynny tylko w sezonie letnim

 • do oddziału prowadzi jedno wejście,
 • budynek nie jest dostosowany do zwiedzania przez osoby poruszające się na wózkach. Ze względu na pierwotną funkcję – obronną – przejścia są bardzo wąskie (ok. 60 cm). Do budynku prowadzi sześć stopni, brak podjazdu,
 • oddział nie posiada parkingu dla zwiedzających. Najbliższy oddalony jest od obiektu o ok. 50 metrów, znajdują się na nim dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
 • budynek jest jednopoziomowy,
 • w budynku nie ma toalety ani szatni. Najbliższa toaleta dostępna jest sezonowo (w okresie letnim, toaleta przenośna znajduje się na terenie półwyspu).


Kuźnia Wodna w Oliwie - oddział czynny tylko w sezonie letnim

 • do obiektu prowadzi jedno wejście,
 • w obiekcie brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • w odległości około 60 m od budynku znajduje się parking,
 • zejście do warsztatów prowadzi po stromych schodach,
 • w budynku nie ma szatni, sezonowo instalowana jest toaleta przenośna,
 • nawierzchnia wokół obiektu i w środku jest nierówna, może być śliska.


Twierdza Wisłoujście i Koszary Napoleońskie

 • dojazd na Twierdzę jest możliwy komunikacją miejską. Jednak najbliższy przystanek jest oddalony o ponad kilometr. Droga którą trzeba przejść to jezdnia, bez wydzielonego pasa dla pieszych. Droga, choć betonowa, jest nierówna i pełna dziur
 • nawierzchnia wokół Twierdzy nie jest utwardzona. W poternie (bramie wejściowej do fortu) wyłożona jest kostka brukowa
 • do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu częściowo dostosowane są Koszary Napoleońskie. Plac przed Koszarami został wysypany żwirem. Możliwe jest podjechanie samochodem pod sam
 • wejście i przestrzeń w Koszarach Napoleońskich: na wejściu znajduje się niewysoki próg, możliwy do pokonania wózkiem. W środku nie ma barier, osoby na wózkach mogą poruszać się swobodnie. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W toalecie dostepny jest przewijak dla dzieci
 • teren Twierdzy nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, przy niepogodzie nieutwardzona nawierchnia bywa grząska. Mimo to, osoby poruszające się na wózkach odwiedzają Twierdzę, poruszają się po dziedzińcu oraz częściowo po terenach zielonych bastionów.


Zespół Przedbramia ulicy Długiej - muzeum czynne tylko w sezonie letnim

 • do obiektu prowadzi jedno wejście, znajduje się od strony Złotej Bramy
 • nawierzchnia chodnika na dziedzińcu oraz wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie w poruszaniu się
 • w budynku nie ma windy i innych udogodnień dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się
 • w budynku nie ma szatni
 • część schodów ma stopnie o wysokości wyższej niż standardowa, miejscami przekracza 15 cm
 • toaleta znajduje się na pierwszym piętrze, nie jest dostosowana pod kątem dostępności, nie ma w niej przewiajaka
 • niektóre przejścia w budynku mają obniżony strop, uważaj na głowę
 • klatka schodowa prowadząca na punkt widokowy jest kręta, wąska i miejscami ciemna
 • nawierzchnia chodnika na dziedzińcu oraz wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie w poruszaniu się.


Pozostałe informacje

 • W oddziałach muzeum, ze względu na ich zabytkowy charakter i obecności na obszarach Pomników Historii RP pod ścisłym nadzorem organów konserwatorskich, nie można wprowadzić rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami (np. wind, podjazdów, oznaczeń poziomych etc.) bez głębokiej ingerencji w substancję zabytkową, bądź z naruszeniem zasad organizacji ruchu drogowego.

 • Do wszystkich obiektów można wejść z psem przewodnikiem/psem asystującym. Specyfika niektórych obiektów może utrudniać pracę psa asystenta. W razie wątpliwości, zalecamy przed wizytą skontaktowanie się z naszym koordynatorem ds. dostępności.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje