Przejdź do treści głównej

Seria Res Gedanenses

Seria Res Geda­nen­ses. Stu­dia i Mate­riały Muzeum Gdań­ska

 

Tom I „Okręt Kościoła” z gdań­skiego Dworu Artusa. Mate­riały z sesji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum
Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska dnia 25 maja 2007 roku w 550. rocz­nicę nada­nia Mia­stu
hono­ro­wego przy­wi­leju przez króla Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka
, Gdańsk 2008.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom II  Napo­leon i Gdańsk Pierw­sze Wolne Mia­sto Gdańsk 1807-1813/14. Mate­riały z sym­po­zjum i
 wystawy Muzeum Histo­rycz­nego Mia­sta Gdań­ska w 200. rocz­nicę utwo­rze­nia Wol­nego Mia­sta
Gdań­ska, Gdańsk 20 lipca – 30 grud­nia 2007
, pod red. Tade­usza Ste­gnera, przy współ­pracy
Miro­sława Gliń­skiego, Ewy Szty­kiel, Gdańsk 2008.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom III „Rzeź gdań­ska” z 1308 roku w świe­tle naj­now­szych badań. Mate­riały z sesji nauko­wej 12–13
listo­pada 2008 roku
, pod red. Bła­żeja Śli­wiń­skiego, Gdańsk 2009. Cena: 60 zł.

Tom IVGdańsk w epoce Bar­tho­lomäusa Mil­witza. Mate­riały z sesji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez
Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska i Klasz­tor OO. Kar­me­li­tów w Gdań­sku dnia 15 maja 2008
roku
, pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2010.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom V Dżuma, ospa, cho­lera. W trzech­setną rocz­nicę wiel­kiej epi­de­mii w Gdań­sku i na zie­miach
Rze­czy­po­spo­li­tej w latach 1708-1711. Mate­riały z kon­fe­ren­cji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez
Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska i Insty­tutu histo­rii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku
,
pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2012. Cena: 60 zł.

Tom VI Histo­ria natu­ralna jedze­nia. Mię­dzy anty­kiem a XIX wie­kiem. Mate­riały z Mię­dzynarodowej
Kon­fe­ren­cji Nau­ko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska i
 Uni­wer­sy­tet Gdań­ski dla upa­mięt­nie­nia 100-lecia otwar­cia Muzeum Wnętrz Miesz­czań­skich w
 Domu Upha­gena
, pod red. Beaty Możejko, przy współ­pracy z Ewą Bary­lew­ską-Szy­mań­ską,
Gdańsk 2012.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom VII Bary­lew­ska-Szy­mań­ska Ewa, Od piw­nic po strych. Wnę­trza domów gdań­skich dru­giej połowy
XVIII w. 
, War­szawa-Gdańsk 2015. NAKŁAD WYCZERPANY

Tom VIII  Por­trety gdań­skich leka­rzy (XVI-XVIII w.) , pod red. Kry­styny Jac­kow­skiej, Adama
Szar­szew­skiego, Pio­tra Palu­chow­skiego, Gdańsk 2015. NAKŁAD WYCZERPANY

Tom IX  Rzą­dzący i rzą­dzeni. Wła­dza i spo­łe­czeń­stwo Gdań­ska od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność.
Mate­riały z kon­fe­ren­cji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska
i Sto­wa­rzy­sze­nie Rajcy Gdań­scy w dniach 24 paździer­nika 2014 r., 29–30 maja 2015 r.
, pod red. Syl­wii Bykow­skiej, Edmunda Kizika, Pio­tra Palu­chow­skiego, Gdańsk 2015. Cena: 59 zł.

Tom X  W epoce żaglow­ców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod red. Beaty Możejko, przy współ­pracy Ewy Boja­ru­niec-Król, Gdańsk 2016.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XI  „…odw­ra­camy dusze nasze na ścieżki pokoju i zgody”. Gdańsk i Krzy­żacy w 550. rocz­nicę zawar­cia II pokoju toruń­skiego. Kata­log wystawy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska w Dwo­rze Artusa w dniach 22 paźdzer­nika-18 grud­nia 2016 r., pod red. Janu­sza Tru­pindy, Gdańsk 2016.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XII Darecka Kata­rzyna, Okna w Gdań­sku od śre­dnio­wie­cza do współ­cze­sno­ści. Sto­larka, oszkle­nie,oku­cia, Gdańsk 2016. Cena: 59 zł.

Tom XIII  Zespól Przed­bra­mia ul. Dłu­giej w Gdań­sku. Stu­dium arche­olo­giczne, pod red. Alek­san­dry Pudło, Gdańsk 2016. 

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XIV Pod kró­lew­ską koroną. Kazi­mierz Jagiel­loń­czyk a Gdańsk w 560. rocz­nicę wiel­kiego przy­wi­leju. Kata­log wystawy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska w dniach 26 maja – 1 paździer­nika 2017 roku, pod red. Ewy Boja­ru­niec-Król, Gdańsk 2017.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XV. 1 Król jedzie! Wizyty wład­ców pol­skich w Gdań­sku XV-XVIII w. Kata­log wystawy czyn­nej w Muzeum Gdań­ska od 6 lipca do 30 paździer­nika 2018 r. , t. 1: Eseje, pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2018. Cena: 65 zł.

Tom XV. 2   Król jedzie! Wizyty wład­ców pol­skich w Gdań­sku XV-XVIII w. Kata­log wystawy czyn­nej w Muzeum Gdań­ska od 6 lipca do 30 paździer­nika 2018 r. , t. 2: Kata­log, pod red. Jacka Krieg­se­isena, Gdańsk 2018. Cena: 65 zł.

Tom XVI Jatki mię­sne w Gdań­sku od XIV do XX wieku, pod red. Alek­san­dry Pudło, Wal­de­mara Ossow­skiego i Ewy Tra­wic­kiej, Gdańsk 2018.

[PDF do pobrania / EPUB do pobrania]

Tom XVII  Anna Kriegseisen, Kolory Gdańska. Kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2021

Ostatnia aktualizacja : 02.02.2022 10:22
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje