Przejdź do treści głównej

Regulamin lekcji muzealnych

Regulamin lekcji muzealnych

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem lekcji muzealnych jest Muzeum Gdańska (dalej: Muzeum), z siedzibą ul. Długa 47 w Gdańsku, NIP 583-10-12-014, REGON 000283392
 2. Lekcje muzealne prowadzone są przez kadrę muzeum oraz osoby z nią współpracujące na podstawie oddzielnych porozumień.
 3. Lekcje muzealne przeznaczone są dla grup zorganizowanych, w tym w szczególności przedszkolnych i szkolnych i odbywają się w terminach uzgodnionych z Muzeum. Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób wraz z opiekunami. Odstępstwo od tej zasady wymaga zgody pracownika prowadzącego lekcję.
 4. Uczestnikiem lekcji muzealnych jest Placówka Edukacyjna reprezentowana przez Dyrektora, Nauczyciela lub Opiekuna. Zadania w ramach lekcji muzealnych realizuje wskazana w formularzu grupa osób fizycznych, np.: uczniowie wskazanej klasy, grupa uczniowska, członkowie koła zainteresowań.
 5. Lekcje muzealne  prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia wystaw.
 6. Czas trwania lekcji wynosi od 60 do 90 minut.
 7. Lekcje muzealne odbywają się na terenie Muzeum Gdańska – w sali edukacyjnej, w pomieszczeniach ekspozycyjnych i innych obszarach wskazanych przez prowadzącego lekcje. Lekcje plenerowe mogą także być prowadzone na terenie Miasta Gdańsk.
 8. Zasady przebywania w salach wystawowych określa Regulamin Zwiedzania Muzeum Gdańska.
 9. Muzeum nie zapewnia miejsc postojowych.

 

§ 2. REZERWACJE

1. REZERWACJA STACJONARNYCH LEKCJI MUZEALNYCH W DZIALE EDUKACJI

 1. Rezerwacji lekcji dokonuje opiekun, pod którego nadzorem przebywać będzie grupa uczestnicząca w lekcjach.
 2. Aby zarezerwować lekcję, należy telefonicznie skontaktować się z Działem Edukacji pod jednym z numerów wskazanych w ofercie udostępnionej na stronie internetowej Muzeum Gdańska w zakładce EDUKACJA.
 3. W czasie rezerwacji terminu lekcji opiekun grupy zobligowany jest podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i osobisty adres e-mail.
 4. Następnie, w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji, należy w ciągu trzech dni roboczych odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną drogą mailową z Działu Edukacji. Brak odpowiedzi w terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania terminu wcześniej zamówionych lekcji, o czym niezwłocznie poinformuje opiekuna grupy.

 

2. REZERWACJA STACJONARNYCH LEKCJI MUZEALNYCH W POZOSTAŁYCH DZIAŁACH / ODDZIAŁACH MUZEUM GDAŃSKA

 1. Rezerwacji lekcji dokonuje opiekun, pod którego nadzorem przebywać będzie grupa uczestnicząca w lekcjach.
 2. Aby zarezerwować lekcję należy telefonicznie skontaktować się z osobą wskazaną przy temacie lekcji w ofercie udostępnionej na stronie internetowej Muzeum Gdańska w zakładce EDUKACJA.
 3. W czasie rezerwacji terminu lekcji opiekun grupy zobligowany jest podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i osobisty adres e-mail.
 4. Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania terminu wcześniej zamówionych lekcji, o czym niezwłocznie poinformuje opiekuna grupy.

 

3. REZERWACJA LEKCJI MUZEALNYCH ONLINE W DZIALE EDUKACJI

 1. Rezerwacji lekcji dokonuje opiekun, pod którego nadzorem przebywać będzie grupa uczestnicząca w lekcjach.
 2. Aby zarezerwować lekcję należy telefonicznie skontaktować się z Działem Edukacji pod jednym z numerów wskazanych w ofercie udostępnionej na stronie internetowej Muzeum Gdańska w zakładce EDUKACJA.
 3. W czasie rezerwacji terminu lekcji opiekun grupy zobligowany jest podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i osobisty adres e-mail.
 4. Następnie, w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji, należy w ciągu trzech dni roboczych odpowiedzieć na wiadomość systemową aplikacji Microsoft Teams, otrzymaną drogą mailową. Brak odpowiedzi w terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania terminu wcześniej zamówionych lekcji, o czym niezwłocznie poinformuje opiekuna grupy.

 

§ 3. ORGANIZACJA LEKCJI MUZEALNYCH

 1. Oferta edukacyjna Muzeum realizowana jest w formie lekcji muzealnych, lekcji warsztatowych i interaktywnych, lekcji plenerowych, itp.
 2. Informacje na temat aktualnie realizowanych lekcji wraz z zasadami uczestnictwa w lekcjach udostępniane są na stronie internetowej Muzeum.
 3. Na lekcjach obowiązują ograniczenia liczebności uczestników. Czas trwania lekcji uzależniony jest od rodzaju i specyfiki lekcji. Informacje w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej Muzeum.

 

§ 4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW LEKCJI

 1. Uczestnicy lekcji są zobowiązani do wykonywania poleceń osób prowadzących lekcje.
 2. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w lekcjach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – rodzica, opiekuna, nauczyciela. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i są zobowiązani do aktywnej współpracy z osobami prowadzącymi lekcje, zwłaszcza w zakresie utrzymania dyscypliny wśród uczestników lekcji.
 3. Przed wizytą w Muzeum Opiekun zobowiązany jest do przypomnienia uczestnikom zasady zachowania się w instytucjach kultury oraz zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem.
 4. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników lekcji prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim wypadku poniesione przez uczestników koszty nie są zwracane.
 5. W przypadku zniszczenia sprzętu edukacyjnego i innych sprzętów muzealnych przez uczestnika lekcji, Muzeum przysługuje prawo dochodzenia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od Placówki Edukacyjnej lub opiekuna grupy.
 6. W przypadku spóźnienia się grupy lekcja nie będzie przedłużana.
 7. Osoba prowadząca lekcję może ją odwołać, jeżeli grupa spóźniła się co najmniej 15 minut od ustalonej godziny, bez uprzedzenia o takiej możliwości

 

§ 5. PŁATNOŚCI

 1. Lekcje muzealne są odpłatne.
 2. Uczestnicy lekcji muzealnych są zobowiązani do uiszczenia odpłatności za udział w lekcjach przed ich rozpoczęciem.
 3. Wysokość opłat za lekcje muzealne określa osobne zarządzenie Dyrektora Muzeum Gdańska, dotyczące cen usług edukacyjnych w Muzeum Gdańska. Tabela opłat udostępniona jest na stronie www.muzeumgdansk.pl. 
 4. W cenie zawiera się wstęp do muzeum oraz uczestnictwo w lekcjach. Opłata jest pobierana niezależnie od wieku uczestników. Opłata pobierana jest również w dzień wolnego wstępu do Muzeum.
 5. Płatności dokonać można na miejscu w kasie Muzeum Gdańska lub z wyprzedzeniem jednorazowym przelewem na konto BANK PEKAO SA numer 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512 koniecznie z dopiskiem: Lekcja muzealna + imię i nazwisko + data lekcji.
 6. W przypadku płatności przelewem zaksięgowanie przelewu u odbiorcy musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed terminem lekcji. Zgłoszenie potrzeby otrzymania faktury musi nastąpić przed dokonaniem płatności.
 7. Zwolnienie z opłaty przysługuje jednemu opiekunowi grupy na dziesięciu uczestników oraz nauczycielom wspomagającym i osobom asystującym na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

§ 6. OCHRONA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW LEKCJI

 1. Pomieszczenia muzeum oraz teren dziedzińca są monitorowane za pomocą kamer.
 2. Lekcje mogą być fotografowane lub filmowane w całości lub części. Udział w lekcji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu lekcji (w tym wizerunku uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału na stronach internetowych Muzeum, związanych z działalnością edukacyjną. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Muzeum z tego tytułu.
 3. Muzeum ma prawo do wykorzystania wizerunków uczestników lekcji na zasadach określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.).

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LEKCJI

 1. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Muzeum danych osobowych uczestników lekcji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47, zwane dalej Muzeum.
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: abi@muzeumgdansk.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia nagrań, zdjęć, filmów lub innego rodzaju zapisu lekcji muzealnych na stronach internetowych Muzeum, związanych z działalnością edukacyjną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu zapewnienia ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia Muzeum – obiekt monitorowany, tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit. C RODO;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania;
 7. Uczestnik lekcji/prawny opiekun uczestnika lekcji ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Uczestnik lekcji/prawny opiekun uczestnika lekcji  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego RODO;
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne w celu realizacji lekcji muzealnych.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje