Przejdź do treści głównej

Zostań Darczyńcą

Zdjęcie. Granatowa karta z kompozycją złotych krzyży, rombów i znaków w kształcie litery X. W prawym dolnym rogu napis "Karta Darczyńcy", dalej wytłoczony numer 0495 i 12/2022.
Zdjęcie. Granatowa karta z kompozycją złotych krzyży, rombów i znaków w kształcie litery X. W prawym dolnym rogu napis "Karta Darczyńcy", dalej wytłoczony numer 0495 i 12/2022. Fot. A. Grabowska, mat. Muzeum Gdańska.
Zdjęcie książki. Katalog wystawy czasowej z napisem Co daje Muzeum? na turkusowej okładce.
Zdjęcie książki. Katalog wystawy czasowej z napisem "Co daje Muzeum?" na turkusowej okładce. Fot. A. Grabowska, mat. Muzeum Gdańska.
Waldemar Ossowski, (pierwszy od lewej) oraz Mirek Trymbulak i Jola Słoma stoją obok jednego z dwóch przekazanych strojów Weneckich. W dłoni dyrektora wisior z bursztynem bałtyckim.
Waldemar Ossowski, (pierwszy od lewej) oraz Mirek Trymbulak i Jola Słoma stoją obok jednego z dwóch przekazanych strojów Weneckich. W dłoni dyrektora wisior z bursztynem bałtyckim. fot. A. Grabowska.
Zdjęcie. Pomieszczenie. Ludzie. Koszulka sportowa.
Z przodu od lewej: Władysław Barwiński, Jolanta Sikorowska, Henryka Flisykowska. W drugim rzędzie od lewej: Tomasz Szromnik, Marek Adamkowicz, Barbara Janczukowicz, Waldemar Ossowski oraz Roman Sikorowski.

Zostań Darczyńcą Muzeum Gdańska. To proste. Wystarczy przekazać pamiątkę!

Dar­czyńcy Muzeum Gdań­ska to grono ponad 550 osób, prze­waż­nie gdańsz­czanek i gdańsz­czan, ale również miło­śni­ków Gdań­ska z całego kraju i świata m.in. z Nie­miec, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Rosji, Nor­we­gii, Kanady czy Izra­ela.

Żywimy nadzieję, że ta liczba nie­ba­wem ule­gnie zwięk­sze­niu dzięki pro­gra­mowi prze­zna­czo­nemu dla każ­dego, kto zechce przekazać do Muzeum Gdańska pamiąt­ki zwią­za­ne z histo­rią Gdań­ska i jego miesz­kań­ców – zarówno te z odle­głych cza­sów, jak i te, które są świadectwem dziejących się na naszych oczach wydarzeń.


Co mogę zyskać?

W zamian za prze­ka­za­nie przedmiotu do naszych zbio­rów:

  • Dar­czyńca jest upraw­niony do bez­płat­nego wstępu do Muzeum, a jego goście do otrzymania biletu ulgo­wego;

  • Dar­czyń­com i ich pamiąt­kom poświę­cimy także wystawy cza­sowe, umoż­li­wia­jąc inte­gra­cję śro­do­wi­ska miło­śni­ków histo­rii Gdań­ska z całego świata;

  • Wszyscy Darczyńcy otrzymują upust na wydaw­nic­twa Muzeum Gdańska;

  • Nieodpłatnie prze­ka­żemy te pozy­cje, w któ­rych umiesz­czono wize­ru­nek poda­ro­wa­nego przedmiotu;

  • Darczyńcom zapewniamy nieodpłatną digitalizację przekazanych pamiątek i umieszczenie ich wizerunku wraz z informacją o Darczyńcy na portalu Zbiory Muzeum Gdańska.

Jak mogę przekazać pamiątkę?

Chęć prze­ka­za­nia pamiątki można zgło­sić mailowo pod adre­sem historia@muzeumgdansk.pl.

Zbieramy również relacje ustne i inne materiały.

Szcze­góły i regulamin pro­gramu są dostępne w załą­czo­nym pliku w for­ma­cie pdf.


Upust na publikacje:

Upust na publikacje Muzeum Gdańska przyznawany jest wyłącznie po uprzednim kontakcie pod adresem sklep@muzeumgdansk.pl i podaniu numery karty Darczyńcy oraz danych identyfikujących jej właściciela.

Ostatnia aktualizacja : 22.09.2023 11:49
Autor treści : Andrzej Gierszewski

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje