Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Świąteczny koncert kolęd

Przewiń w dół

na zakończenie Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dworze Artusa

Teatr Otwarty w Gdań­sku, rok jubi­le­uszowy (25-lecie ist­nie­nia) zwień­czy wyda­rze­niem pod nazwą „Uro­czy­sty koncert kolęd na zakoń­cze­nie Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego”. W 2021 r. przy­pada 120 rocz­nica uro­dzin Pry­masa Tysiąc­le­cia.

Ks. Pry­mas Wyszyń­ski pisał: „Betle­jem łączy niebo z zie­mią ale także spro­wa­dza Boga mię­dzy ludzi i uczy ich patrzeć na sie­bie bra­ter­skimi oczyma”. Słowa Pry­masa Tysiąc­le­cia uczą nas, jak dostrzec w każ­dym czło­wieku dobro, nie tylko w święta ale zawsze.

Koniec roku uświa­da­mia nam upły­wa­jący czas. Kar­dy­nał Wyszyń­ski miał na ten temat cie­kawą reflek­sję,: „Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miło­ści”. W kli­ma­cie Bożego Naro­dze­nia to zda­nie nabiera głęb­szego sensu i zna­cze­nia. Dla­czego Wigi­lia jest tak piękna? Ponie­waż poświę­camy czas nie dla pie­nią­dza, ale ze względu na rela­cje z dru­gim czło­wie­kiem. Przy­go­to­wu­jemy wszystko, aby dzie­lić się miło­ścią. Zatem śpie­wa­nie kolęd w rodzin­nej atmos­fe­rze było i jest wyni­kiem potrzeby bycia razem. Kolę­do­wa­nie zbliża ludzi, buduje mię­dzy nimi więź, daje uczu­cie bli­sko­ści, łącz­no­ści.

Święta Bożego Naro­dze­nia są świę­tem typowo rodzin­nym, które szcze­gól­nie w duszy dziecka pozo­sta­wia nie­za­tarte wspo­mnie­nia. Atmos­fera Bożego Naro­dze­nia, nie­po­wta­rzalny kli­mat świąt, tra­dy­cja, są tym pięk­nem, które nas łączy, a nie dzieli.

 

W pierw­szej czę­ści kon­certu arty­ści wyko­nają znane pie­śni maryjne (Ave Maria) bli­skie sercu Kar­dy­nała Wyszyń­skiego, które potwier­dzają jego głę­boką miłość do Matki Naj­święt­szej. Dopeł­nie­niem pierw­szej czę­ści kon­certu będą frag­menty „Zapi­sków wię­zien­nych” Pry­masa Tysiąc­le­cia.

Uro­czy­sty i dostojny cha­rak­ter kon­certu pod­kre­ślać będą frag­menty „Ora­to­rium na Boże Naro­dze­nie” Jana Seba­stiana Bacha. Kon­cert zwień­czą popu­larne kolędy i pasto­rałki pol­skie oparte na ryt­mach pol­skich tań­ców naro­do­wych, a wśród nich kolęda „Nad sta­jenką gwiazda pło­nie” Jana Makla­kie­wi­cza napi­sana w ryt­mie zama­szy­stego polo­neza.

Nie zabrak­nie rów­nież międzynaro­do­wych szla­gie­rów kolę­do­wych i popu­lar­nych ame­ry­kań­skich pio­se­nek świą­tecz­nych.

 

W kon­cer­cie udział wezmą znani i cenieni arty­ści scen Trój­mia­sta:

  • Anna Kinga Osior – sopran
  • Jacek Szy­mań­ski – tenor
  • Dariusz Sta­ni­sław Wój­cik – bas
  • Kata­rzyna Rogal­ska – skrzypce
  • Tomasz Klep­czyń­ski – klar­net
  • Rafał Lewan­dow­ski – for­te­pian

 

INFORMACJA O BILETACH

 

Bilety w cenie 40 PLN do nabycia na miejscu w dniu koncertu

Rezerwacja biletów: 600 290 214

 

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mia­sta Gdań­ska

 

ORGANIZATOR


Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego / Teatr Otwarty – Jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia

 

WSPÓŁORGANIZATOR

Muzeum Gdańska

 

PATRONAT MEDIALNY

 

trojmiasto.pl

ORFEO Fun­da­cja im. Bogu­sława Kaczyń­skiego

Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej POLMIC

 

koncerty

Inne wydarzenia

Chopin jak dawniej

Chopin jak dawniej

koncert na fortepian i wiolonczelę w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
W salonie Uphagenów
koncerty
koncerty
koncerty

W salonie Uphagenów

koncert w Domu Uphagena na skrzypce, wiolonczelę i akordeon

Czytaj więcej
Kaddish Yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish Yatom

Koncert upamiętniający 83. Rocznicę nocy kryształowej w gdańsku

Czytaj więcej
Odpukaj Pan
koncerty
koncerty
koncerty

Odpukaj Pan

Pokaz premierowy dla uczczenia Roku Mieczysława Foga

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje