Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Świąteczny koncert kolęd

Przewiń w dół

na zakończenie Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dworze Artusa

Teatr Otwarty w Gdań­sku, rok jubi­le­uszowy (25-lecie ist­nie­nia) zwień­czy wyda­rze­niem pod nazwą „Uro­czy­sty koncert kolęd na zakoń­cze­nie Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego”. W 2021 r. przy­pada 120 rocz­nica uro­dzin Pry­masa Tysiąc­le­cia.

Ks. Pry­mas Wyszyń­ski pisał: „Betle­jem łączy niebo z zie­mią ale także spro­wa­dza Boga mię­dzy ludzi i uczy ich patrzeć na sie­bie bra­ter­skimi oczyma”. Słowa Pry­masa Tysiąc­le­cia uczą nas, jak dostrzec w każ­dym czło­wieku dobro, nie tylko w święta ale zawsze.

Koniec roku uświa­da­mia nam upły­wa­jący czas. Kar­dy­nał Wyszyń­ski miał na ten temat cie­kawą reflek­sję,: „Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miło­ści”. W kli­ma­cie Bożego Naro­dze­nia to zda­nie nabiera głęb­szego sensu i zna­cze­nia. Dla­czego Wigi­lia jest tak piękna? Ponie­waż poświę­camy czas nie dla pie­nią­dza, ale ze względu na rela­cje z dru­gim czło­wie­kiem. Przy­go­to­wu­jemy wszystko, aby dzie­lić się miło­ścią. Zatem śpie­wa­nie kolęd w rodzin­nej atmos­fe­rze było i jest wyni­kiem potrzeby bycia razem. Kolę­do­wa­nie zbliża ludzi, buduje mię­dzy nimi więź, daje uczu­cie bli­sko­ści, łącz­no­ści.

Święta Bożego Naro­dze­nia są świę­tem typowo rodzin­nym, które szcze­gól­nie w duszy dziecka pozo­sta­wia nie­za­tarte wspo­mnie­nia. Atmos­fera Bożego Naro­dze­nia, nie­po­wta­rzalny kli­mat świąt, tra­dy­cja, są tym pięk­nem, które nas łączy, a nie dzieli.

 

W pierw­szej czę­ści kon­certu arty­ści wyko­nają znane pie­śni maryjne (Ave Maria) bli­skie sercu Kar­dy­nała Wyszyń­skiego, które potwier­dzają jego głę­boką miłość do Matki Naj­święt­szej. Dopeł­nie­niem pierw­szej czę­ści kon­certu będą frag­menty „Zapi­sków wię­zien­nych” Pry­masa Tysiąc­le­cia.

Uro­czy­sty i dostojny cha­rak­ter kon­certu pod­kre­ślać będą frag­menty „Ora­to­rium na Boże Naro­dze­nie” Jana Seba­stiana Bacha. Kon­cert zwień­czą popu­larne kolędy i pasto­rałki pol­skie oparte na ryt­mach pol­skich tań­ców naro­do­wych, a wśród nich kolęda „Nad sta­jenką gwiazda pło­nie” Jana Makla­kie­wi­cza napi­sana w ryt­mie zama­szy­stego polo­neza.

Nie zabrak­nie rów­nież międzynaro­do­wych szla­gie­rów kolę­do­wych i popu­lar­nych ame­ry­kań­skich pio­se­nek świą­tecz­nych.

 

W kon­cer­cie udział wezmą znani i cenieni arty­ści scen Trój­mia­sta:

  • Anna Kinga Osior – sopran
  • Jacek Szy­mań­ski – tenor
  • Dariusz Sta­ni­sław Wój­cik – bas
  • Kata­rzyna Rogal­ska – skrzypce
  • Tomasz Klep­czyń­ski – klar­net
  • Rafał Lewan­dow­ski – for­te­pian

 

INFORMACJA O BILETACH

 

Bilety w cenie 40 PLN do nabycia na miejscu w dniu koncertu

Rezerwacja biletów: 600 290 214

 

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mia­sta Gdań­ska

 

ORGANIZATOR


Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego / Teatr Otwarty – Jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia

 

WSPÓŁORGANIZATOR

Muzeum Gdańska

 

PATRONAT MEDIALNY

 

trojmiasto.pl

ORFEO Fun­da­cja im. Bogu­sława Kaczyń­skiego

Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej POLMIC

 

koncerty

Inne wydarzenia

W salonie Uphagenów
koncerty
koncerty
koncerty

W salonie Uphagenów

koncert w Domu Uphagena na skrzypce, wiolonczelę i akordeon

Czytaj więcej
Kaddish Yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish Yatom

Koncert upamiętniający 83. Rocznicę nocy kryształowej w gdańsku

Czytaj więcej
Odpukaj Pan
koncerty
koncerty
koncerty

Odpukaj Pan

Pokaz premierowy dla uczczenia Roku Mieczysława Foga

Czytaj więcej
Burzliwe dzieje oręża Polskiego
koncerty
koncerty
koncerty

Burzliwe dzieje oręża Polskiego

premiera widowiska muzyczno-teatralnego w Dworze Artusa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje