Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Weekend z Bursz­ty­nem

Przewiń w dół

Pierw­sze uro­dziny nowej sie­dziby Muzeum Bursz­tynu

Z oka­zji pierw­szej rocz­nicy otwar­cia nowego Muzeum Bursz­tynu mamy przy­jem­ność zapro­sić Pań­stwa na wspólne świę­to­wa­nie tego wyda­rze­nia w dniach 23 i 24 lipca 2022 roku.

Po 15 latach dzia­łal­no­ści w Zespole Przed­bra­mia, czyli Katowni i Wieży Wię­zien­nej, Muzeum Bursz­tynu prze­nio­sło się do Wiel­kiego Młyna na Sta­rym Mie­ście. Pokaz przed­pre­mie­rowy odbył się 23 lipca 2021 roku, a dzień póź­niej nastą­piło ofi­cjalne prze­cię­cie wstęgi przez miesz­kań­ców Gdań­ska. W tym roku muzeum obcho­dzi swoje pierw­sze uro­dziny w nowym miej­scu w związku z czym przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa dwie atrak­cje.

Słowa z Bursz­tynu. Kra­kow­ski Salon Poezji

 • Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, Wielki Młyn, poziom „0” ul. Wiel­kie Młyny 16
 • Kiedy: 23 lipca 2022 godz. 19.00–20.00
 • Wstęp: wolny
 • Liczba miejsc sie­dzą­cych: 50

„Słowa z Bursz­tynu” to temat prze­wodni 220. edy­cji Kra­kow­skiego Salonu Poezji. Na „bursz­ty­nowy ruszt” arty­stów tra­fią utwory liryczne spod pióra Zbi­gniewa Her­berta, Jana Andrzeja Morsz­tyna, Mar­ga­ret Coats oraz prze­kłady poema­tów z cza­sów sta­ro­żyt­nego Rzymu. W wyda­rze­niu weź­mie udział gościn­nie muzyk Car­los Peña Mon­toya z Kosta­ryki.

220. Kra­kow­ski Salon Poezji wystąpi w skła­dzie:

 • Marta Jan­kow­ska (pro­wa­dząca i lek­torka)
 • Car­los Peña Mon­toya (muzyka – harfa)
 • Mał­go­rzata Braj­ne­r–Bia­łas (lek­torka)
 • Piotr Jan­kow­ski (lek­tor)
 • Jolanta Marzena Zawor­ska (pro­gram i opra­co­wa­nie)

Bursz­ty­nowa gitara w roc­k’n’rol­lo­wej odsło­nie

 • Gdzie: Skwer Hewe­liu­sza – Scena Jar­marku św. Domi­nika, Gdańsk
 • Kiedy: 24 lipca 2022 roku, godz. 19.00–20.00
 • Wstęp: wolny

Muze­alne eks­po­naty koja­rzą się czę­sto z cen­nymi przedmio­tami sprzed wie­ków, oto­czo­nych szcze­gólną opieką i chro­nio­nych przez szkła gablot. Nic bar­dziej myl­nego. W Muzeum Bursz­tynu znaj­duje się wyjąt­kowa bursz­ty­nowa gitara. Instru­ment, wzo­ro­wany na modelu Fen­der Stra­to­ca­ster, powstał w 2000 roku w warsz­ta­cie Walen­tego Rybaka.

Instru­ment wciąż jest sprawny i z oka­zji pierw­szej rocz­nicy udo­stęp­nie­nia do zwie­dza­nia nowego Muzeum Bursz­tynu w Wiel­kim Mły­nie wystąpi w roc­k’n’rol­lo­wej odsło­nie! W reper­tu­arze utwory AC/DC i innych gwiazd rocka.

Wystą­pią:

 • Krzysz­tof Hadrych (gitara elek­tryczna)
 • Szy­mon Zalew­ski (gitara basowa)
 • Mak­sy­mi­lian Kreft (per­ku­sja)

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje