Przejdź do treści głównej

Zapowiedzi wydawnicze

Zapowiedzi wydawnicze

Historia jako pokusa

Historia jako pokusa. Spojrzenie przez perspektywę Westerplatte, red. Janusz Marszalec, Wydawnictwo Muzeum Gdańska, 2021.

Książka stanowi podsumowanie dwóch konferencji zorganizowanych w Muzeum Gdańska. Pierwsza odbyła się w 2018 r. pod nazwą II wojna światowa. Operacje na pamięci; druga – zatytułowana Historia jako pokusa. Spojrzenie przez perspektywę Westerplatte – miała miejsce rok później i została zorganizowana we współpracy z portalem historycznym ohistorie.eu, którego wydawcą jest Towarzystwo Historiograficzne – Koło Lubelskie.

Kwestie poruszane w książce znajdują się dziś w centrum debaty publicznej, tym bardziej że związane są ze sporami o przyszłość takich miejsc, jak Pole Bitwy na Westerplatte. Również sam Gdańsk, miasto, w którym rozpoczęła się druga wojna światowa i w 1980 r. zapoczątkowano destrukcję komunizmu, jest miejscem, gdzie konflikt o pamięć przybrał spektakularny wymiar. Uczestnicy debaty będą analizować spór o narodowe symbole, ich historyczne tło i sens słowa „patriotyzm”. Będzie też okazja, aby zastanowić się nad wpływem tych problemów na literaturę, architekturę i edukację szkolną.Historie Gdańskich Dzielnic

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic, t. 3: Nowy Port, red. Janusz Dar­gacz, Kata­rzyna Kur­kow­ska, Leszek Molen­dow­ski

Nowy Port to kolejna publi­ka­cja z serii wydaw­ni­czej Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic, zaini­cjo­wa­nej przez Muzeum Gdań­ska w 2017 r. Książka będzie zawie­rać 16 arty­ku­łów nauko­wych oma­wia­ją­cych dzieje terenu obec­nego Nowego Portu na prze­strzeni kilku stu­leci, od śre­dnio­wie­cza po okres po 1945 r.

Histo­ria Nowego Portu jako ośrodka osad­ni­czego jest sto­sun­kowo krótka – osada zaczęła się roz­wi­jać pod koniec XVIII w., po pierw­szym roz­bio­rze Rze­czy­po­spo­li­tej. W tomie znaj­dziemy jed­nak rów­nież arty­kuły oma­wia­jące dzieje tere­nów przy­szłego Nowego Portu przed powsta­niem osady. Czy­tel­nik będzie mógł m.in. prze­śle­dzić pro­ces kształ­to­wa­nia się ujścia Wisły w oko­li­cach Gdań­ska czy też wyda­rze­nia wojenne toczące się na tere­nie przy­szłego Nowego Portu w cza­sach nowo­żyt­nych i w epoce napo­le­oń­skiej. Wni­kli­wie został omó­wiony roz­wój prze­strzenny dziel­nicy od powsta­nia osady w końcu XVIII w. po okres mię­dzy­wo­jenny. Kilka arty­ku­łów doty­czy archi­tek­tury oraz sto­sun­ków wyzna­nio­wych, zarówno w XIX w., jak też po 1945 r. Sporo miej­sca zaj­mują zagad­nie­nia zwią­zane z powo­jen­nymi dzie­jami Nowego Portu. W kilku arty­ku­łach zostały zapre­zen­to­wane m.in. sto­sunki spo­łeczne, reli­gijne czy też dzia­łal­ność władz par­tyj­nych na tere­nie dziel­nicy. Podob­nie jak poprzed­nie tomy z serii Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic, rów­nież publi­ka­cja na temat Nowego Portu będzie bogato ilu­stro­wana.

 
 

Ostatnia aktualizacja : 03.09.2021 08:59
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje