Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście

Przewiń w dół

Historie w Wehikule Czasu

W sobotę 28 wrze­śnia 2019 r. w Twier­dzy Wisło­uj­ście odbę­dzie się festi­wal Wehi­kuł Czasu. Od 10.00 do 17.30 zwie­dza­jący zoba­czą rekon­struk­to­rów wcie­la­ją­cych się w posta­cie z okresu XV-XX wieku. O godz. 16.00 odbę­dzie się walka rycer­ska, w któ­rej udział weź­mie zwy­cięzca licy­ta­cji prze­pro­wa­dzo­nej w ramach Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Do zabyt­ko­wej for­ty­fi­ka­cji będzie można dopły­nąć pro­mem z Nowego Portu. Wstęp na wyda­rze­nie jest bile­to­wany.


Wehi­kuł Czasu to wyda­rze­nie, które powstało w Twier­dzy Wisło­uj­ście w 2011 r. Festi­wal przy­bli­żał miesz­kań­com Gdań­ska histo­rię regionu i for­ty­fi­ka­cji. Po kilku latach prze­rwy powró­cił do zabyt­ko­wej for­ty­fi­ka­cji.


Wehi­kuł Czasu to ostat­nia oka­zja by zwie­dzić Twier­dzę Wisło­uj­ście w tym roku i poznać jej histo­rię dzięki kil­ku­dzie­się­ciu rekon­struk­to­rom. Począw­szy od 1 paździer­nika for­ty­fi­ka­cja mor­ska staje się schro­nie­niem dla chro­nio­nych gatun­ków nie­to­pe­rzy, m.in. Nocka Łyd­ko­wło­sego, czy Nocka Nat­te­rera. Bramy otwo­rzymy ponow­nie dopiero 1 maja 2020 r. – mówi Maciej Flis z Muzeum Gdań­ska, kie­row­nik oddziału Twier­dza Wisło­uj­ście.


Pod­czas wido­wi­ska zoba­czymy śre­dnio­wiecz­nych ryce­rzy, musz­kie­te­rów z XVII wieku i oddziały gdań­skiego gar­ni­zonu XVIII w., woj­ska pol­skie z wrze­śnia 1939 roku oraz grupę rekon­struk­cyjną służby zasad­ni­czej woj­ska pol­skiego. Główną atrak­cją będzie pokaz walki rycer­skiej, którą sto­czy Piotr Celej oraz zwy­cięzca licy­ta­cji Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Walka roz­pocz­nie się o godz. 16.00 na dzie­dzińcu for­ty­fi­ka­cji.


W ramach Wehi­kułu Czasu będzie można zwie­dzić wieżę z tara­sem wido­ko­wym, Dom Komen­danta z wystawą arche­olo­giczną, dwie kaza­maty oraz bastion fortu poło­żony bez­po­śred­nio nad Wisłą. Przy ogni­sku wypie­czemy przy­go­to­wane przez sie­bie spe­cjały, w kuchni polo­wej będzie można zaku­pić cie­pły posi­łek. Dostępne będą rów­nież leżaki dla osób stru­dzo­nych zwie­dza­niem.


Do Twier­dzy Wisło­uj­ście będzie można dotrzeć nie tylko samo­cho­dem, czy rowe­rem. Jeśli dopi­szą warunki pogo­dowe, od godziny 10.00, co 30 min z przy­stan­ków tram­waju wod­nego Nowy Port (nabrzeże zbo­żowe) będzie kur­so­wał żaglo­wiec Bal­tic Star. W przy­padku więk­szej ilo­ści chęt­nych niż miejsc na pokła­dzie kursy odby­wać się ze zwięk­szoną czę­sto­tli­wo­ścią. Za prze­prawę będzie można zapła­cić rów­nież kartą płat­ni­czą.

 

Wehi­kuł Czasu w Twier­dzy Wisło­uj­ście. Poże­gna­nie lata

Kiedy
: 28 wrze­śnia (sobota), godz. 10:00–17:30

Gdzie: Twier­dza Wisło­uj­ście, ul. Stara Twier­dza 1, Gdańsk

Wstęp
: bile­to­wany (15 zł nor­malny, 7 zł ulgowy, 35 zł rodzinny (do 8 osób), 1 zł dla Seniorów w ramach akcji 60+ Kultura

Par­king: przed for­ty­fi­ka­cją i na ul. Char­pen­tiera
Komu­ni­ka­cja miej­ska: www.ztm.gda.pl oraz prze­prawa z przy­stani Nowy Port

Koszt prze­prawy w obie strony: nor­malny 10 zł; ulgowy 5 zł; prze­wóz roweru 5 zł/szt.
Koszt prze­prawy w jedną stronę: nor­malny 6 zł; ulgowy 3 zł; prze­wóz roweru 3 zł/szt.
Ist­nieje moż­li­wość zapłaty za prze­prawę kartą płat­ni­czą na pokła­dzie.

*Rejsy żaglow­cem „Bal­tic Star” mogą zostać odwo­łane przez orga­ni­za­tora np. na sku­tek złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych.

 

festiwale

Inne wydarzenia

Bursztynowy Weekend w Gdańsku
festiwale
festiwale
festiwale

Bursztynowy Weekend w Gdańsku

3 dni atrakcji na skwerze Heweliusza w cieniu nowego Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej
Święto Wielkiej Alei 2021
festiwale
festiwale
festiwale

Święto Wielkiej Alei 2021

koncerty, spacery i zabawy w historycznej zielonej arterii Gdańska

Czytaj więcej
Czego nie wiemy o Wester­platte?
festiwale
festiwale
festiwale

Czego nie wiemy o Wester­platte?

Wie­czór przy War­towni nr 1 już w najbliższą sobotę!

Czytaj więcej
Japońskie pokazy kucia
festiwale
festiwale
festiwale

Japońskie pokazy kucia

z Hiroshim Kojimą

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje