Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Święto Wielkiej Alei 2021

Przewiń w dół

koncerty, spacery i zabawy w historycznej zielonej arterii Gdańska

Wielka Aleja w Gdań­sku to wyjąt­kowa prze­strzeń, jeden z naj­cen­niej­szych zie­lo­nych zabyt­ków w Gdań­sku. Zapra­szamy na jej święto do Parku Stef­fen­sów!

To także obszar uni­katowy w skali kraju – naj­star­sze w Pol­sce miej­skie zało­że­nie zie­leni w for­mie dwu­ki­lo­me­tro­wej, czte­ro­rzę­do­wej alei. W XIX wieku obok pary­skich Pól Eli­zej­skich Aleja zali­czana do naj­bar­dziej repre­zen­ta­tyw­nych przy­kła­dów tego typu pro­jek­tów. Roz­cią­gnięta wzdłuż dziel­nicy Aniołki jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem kra­jo­brazu mia­sta, ale też miej­scem peł­nym tajem­niczych zaka­mar­ków i histo­rii.

Pod koniec lat 60. XVIII wieku zało­żył ją bur­mistrz gdań­ski Daniel Gra­lath i prze­trwała do dziś pomimo burz­li­wych losów: roz­bio­rów Pol­ski, odbu­dowy przez miesz­kań­ców po woj­nach napo­le­oń­skich, licz­nych prac ogrod­ni­czych, nasa­dzeń, wpro­wa­dze­nia ruchu dla tram­wa­jów kon­nych, wresz­cie samo­cho­dów i tras rowe­ro­wych czy remon­tów w ostat­nich latach. Wokół niej do dziś dzień znaj­dują się ważne gdań­skie obiekty takie jak Opera Bał­tycka, histo­ryczne i zabyt­kowe wille z prze­łomu XIX i XX wieku, Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny, Politech­nika Gdań­ska oraz parki na tere­nach pocmen­tar­nych, w tym zabyt­kowy park Stef­fen­sów.

Zapra­szamy na Święto Wiel­kiej Alei!

 

#ale­ja­wi­doczna

Chcemy pod­kre­ślić widocz­ność Wiel­kiej Alei, nie tylko jako drogi prze­jaz­do­wej i miej­skiego tran­zytu, ale repre­zen­ta­cyj­nego miej­sca w Gdań­sku. Zależy nam na poka­za­niu jakie istotne zna­cze­nie miała w roz­woju mia­sta, odkry­cie jej zło­żo­nej histo­rii, ale także nie­kwe­stio­no­wa­nych walo­rów przy­rod­ni­czych i miej­skich w dziel­nicy Aniołki.

#ale­ja­pu­bliczna

Święto Wiel­kiej Alei ma gro­ma­dzić i inte­gro­wać miesz­kań­ców oraz poka­zy­wać jak prze­strzeń publiczna służy budo­wa­niu postaw oby­wa­tel­skich i dba­nia o dobro wspólne. W prze­szło­ści to wła­śnie oby­wa­tele mia­sta wal­czyli o zacho­wa­nie alei i zło­żyli się razem na jej zasa­dze­nie. Pod­czas pik­niku stwo­rzymy wyjąt­kowe miej­sce do bycia razem.

#ale­ja­zie­lona

Chcemy roz­wi­jać postawy eko­lo­giczne, które są wciąż nie­od­łącz­nym ele­men­tem życia w Gdań­sku. Poro­zma­wiamy o histo­rii tere­nów zie­lo­nych w naszym mie­ście i tym jak przez lata roz­wi­jała się Aleja i przy­le­ga­jące do niej parki. To także oka­zja do dys­ku­sji na temat wpi­sy­wa­nia tere­nów zie­lo­nych do reje­stru zabyt­ków.

 

PROGRAM

 

  • 12.00–13.00 Opo­wie­ści kon­certujące – opo­wiada Jerzy Sna­kow­ski, gra kwar­tet smycz­kowy z Orkie­stry Opery Bał­tyc­kiej w Gdań­sku
  • 12.00–18.00 Kier­masz ksią­żek o Gdań­sku
  • 12.00–13.30 Spa­cerem po (histo­rii) Wiel­kiej Alei dla całej rodziny / start na rogu Popie­łuszki i Zwy­cię­stwa
  • 13.00–14.00 Spa­cer dźwię­kowy po Parku Stef­fen­sów
  • 13.00–15.00 Warsz­taty roślinne
  • 14.00–15.30 Spa­cerem po (histo­rii) Wiel­kiej Alei dla całej rodziny / start na rogu Popie­łuszki i Zwy­cię­stwa
  • 14.00–17.00 Disc Golf – kurs dla począt­ku­ją­cych i śred­nio-zaawan­so­wa­nych
  • 15.00–17.00 Warsz­taty z cyja­no­ty­pii
  • 15.00–17.00 Podwie­czo­rek muzyczny: Jazxing live act
  • 17.00–18.00 Wielki Quiz o Wiel­kiej Alei


Opisy atrakcji

 

Opo­wie­ści kon­certujące – opo­wiada Jerzy Sna­kow­ski, gra kwar­tet smycz­kowy z Orkie­stry Opery Bał­tyc­kiej w Gdań­sku

Kon­cert, któ­rego pro­gram na bie­żąco ukła­dają słu­cha­cze, a za każ­dym wska­za­nym utwo­rem stać będzie histo­ria opo­wie­dziana przez Jerzego Sna­kow­skiego. Zapra­szamy na par­kowy kon­cert muzycz­nych życzeń. Kwar­tet gra kwar­tet smycz­kowy z Orkie­stry Opery Bał­tyc­kiej w Gdań­sku w skła­dzie Prze­my­sław Tresz­czotka (skrzypce), Michał Rożek (skrzypce), Krzysz­tof Jakub Szwarc (altówka) i Bar­bara Misie­wicz (wio­lon­czela).

 

Kier­masz ksią­żek o Gdań­sku

Pod­czas Święta Wiel­kiej Alei zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naj­cie­kaw­szymi książ­kami gdań­skich wydaw­nictw poświę­co­nych Gdań­sku i róż­nym, zwią­za­nych z nimi zagad­nie­niom. Atrak­cyjna oferta zarówno dla spe­cja­li­stów, począt­ku­ją­cych, jak i naj­młod­szych, dopiero zazna­ja­mia­nych się z mia­stem, sprawi, że może to być barwna i atrak­cyjna przy­goda.

 

Spa­cerem po (histo­rii) Wiel­kiej Alei

W osiem­na­stym i dzie­więt­na­stym wieku Gdańsk sły­nął z licz­nych i pięk­nych ogro­dów. Więk­szość z nich, nie­stety, nie dotrwała do naszych cza­sów, a o tych, które jesz­cze ist­nieją, wiemy bar­dzo mało. Jed­nym z takich nie­do­ce­nio­nych zabyt­ków jest – powstała w dru­giej poło­wie osiem­na­stego wieku z inspi­ra­cji bur­mi­strza Daniela Gra­la­tha Star­szego, a sfi­nan­so­wana przez gdań­skich miesz­czan – Wielka Aleja Lipowa. Zapra­szamy na spa­cer szla­kiem ksią­żeczki dla dzieci „Opo­wie­ści Wiel­kiej Alei” – pierw­szej z serii publi­ka­cji Muzeum Gdań­ska o ogro­dach i par­kach gdań­skich.

 

Spa­cer dźwię­kowy po Wiel­kiej Alei z Mar­cinem Dymi­terem

Pod­czas spa­ceru prze­mie­rzymy trasę w oko­li­cach Alei Zwy­cię­stwa, daw­nej Wiel­kiej Alei. Spró­bu­jemy wsłu­chać się w jej dzi­siej­szy pej­zaż dźwię­kowy tego miej­sca. Zasta­no­wimy się, jak brzmiała przed laty. Spa­cer popro­wa­dzi Mar­cin Dymi­ter, muzyk, autor ksią­żek „Notatki z terenu” (Wydaw­nic­two Czę­ści Pro­ste) oraz prze­zna­czo­nego nie tylko dla dzieci „Prze­wod­nika dla audio­kul­tu­ral­nych” (Ada­mada i Wydaw­nic­two Czę­ści Pro­ste).

 

Kwiat paproci – warsz­tat rośliny / pro­wa­dze­nie: Ange­lika Pasek – Sadzonki

Czy wie­cie, że paproć to jedna z naj­star­szych roślin na ziemi? Poszu­ki­wa­nie jej kwiatu przy­pada na obchody Nocy Świę­to­jań­skiej. Pod­czas czerw­co­wych warsz­ta­tów w ramach Święta Wiel­kiej Alei sku­pimy się na jej domo­wej odmia­nie. W miesz­ka­niach są piękną i poży­teczną ozdobą – pochła­niają z powie­trza szko­dliwe sub­stan­cje i nawil­żają powie­trze. Na warsz­ta­tach stwo­rzymy wła­sne kom­po­zy­cje z paproci, dowiemy się jakie podłoże wybrać i jak dbać o zie­lone domow­niczki.

Koszt: 20 zł / osoba – opłata pokrywa koszt mate­ria­łów (roślina, zie­mia, doniczka), które można po warsz­ta­tach zabrać ze sobą. http://app. eve­nea. pl/e­ven­t/872336–1/

Zapisy

 

Disc Golf – tur­niej z nagro­dami dla począt­ku­ją­cych i śred­nio-zaawan­so­wa­nych

Pierw­szy w histo­rii Parku Stef­fe­nów tur­niej disc golfa! Zapra­szamy osoby peł­no­let­nie i dzieci pod opieką doro­słych. Nie znasz zasad? Nie szko­dzi! Tur­niej odbę­dzie się pod okiem instruk­tora z grupy Disc Golf Trój­mia­sto. Dla zwy­cięz­ców prze­wi­dziane nagrody!

 

Warsz­taty z cyja­no­ty­pii / pro­wa­dze­nie: Agnieszka Pia­secka

Cyja­no­ty­pia to jedna z naj­star­szych tech­nik foto­gra­ficz­nych. Pod­czas warsz­ta­tów uczest­nicy i uczest­niczki poznają jakich sub­stan­cji che­micz­nych należy uży­wać, jaki wybrać papier, ile należy naświe­tlać nega­tywy oraz w jaki spo­sób zaim­pre­gno­wać mate­riał, aby zdję­cie wyszło jak naj­le­piej. Pod czuj­nym okiem pro­wa­dzą­cej stwo­rzymy roślinny kom­po­zy­cje przy uży­ciu kwia­tów i liści lipy.

Koszt: 20 zł / osoba – opłata pokrywa koszt mate­ria­łów (papier i che­mia), a final­nie stwo­rzoną foto­gra­fię (lub wię­cej niż jedną), będzie można ze sobą zabrać.

Zapisy

 

Podwie­czo­rek muzyczny: Jazxing live act

Jazxing to Jakub Sau­tycz i Mate­usz Fili­piuk, muzycy i DJe pocho­dzący z Gdań­ska, któ­rzy wyda­wali w Polena Recor­dings, The Very Polish Cut Outs, Tra­sa­tlan­tyk, Father And Son Records And Tapes, U Know Me Records i Eclec­tics. W latach 2014-2018 orga­ni­zo­wali cykl Gdań­ska Szkoła Disco. Muzyczna selek­cja duetu balan­suje na gra­nicy relaksu, roz­rywki i wyraź­nej nuty melan­cho­lii, krą­żąc wokół dźwię­ków muzyki house i disco, pod­la­nych krau­tową moto­ryką, repe­tyw­no­ścią dub’u, post pun­ko­wym pazu­rem i ambien­to­wym marzy­ciel­stwem” w zde­cy­do­wa­nie wol­niej­szych tem­pach. Pod­czas występu cele­bru­ją­cego Święto Wiel­kiej Alei zapre­zen­tują rów­nież nie­wy­dane wcze­śniej wła­sne pro­duk­cje, uroz­ma­ica­jąc jed­no­cze­śnie DJ-set o instru­men­talne impro­wi­za­cje (per­ku­sjo­na­lia, gitara).

 

Wielki Quiz o Wiel­kiej Alei

Poznaj histo­rię Wiel­kiej Alei i sprawdź, ile o niej wiesz. Po cało­dnio­wym świę­cie tego miej­sca zapra­szamy na Wielki Quiz, w któ­rym prze­ko­na­cie się, ile wie­cie o tym nie­zwy­kłym miej­scu, ale też jak dużo tajem­nic kryją. W kon­kur­sie, do któ­rego pyta­nia przy­go­to­wało Muzeum Gdań­ska, może wziąć udział każdy, a dla naj­lep­szych przy­go­to­wa­li­śmy nagrody!

 

Orga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Palma i Rada Dziel­nicy Aniołki

Part­ne­rzy: Muzeum Gdań­ska, Opera Bał­tycka w Gdań­sku, Disc Golf Trój­mia­sto

Wyda­rze­nie dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mia­sta Gdań­ska

 

festiwale

Inne wydarzenia

Bursztynowy Weekend w Gdańsku
festiwale
festiwale
festiwale

Bursztynowy Weekend w Gdańsku

3 dni atrakcji na skwerze Heweliusza w cieniu nowego Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej
Czego nie wiemy o Wester­platte?
festiwale
festiwale
festiwale

Czego nie wiemy o Wester­platte?

Wie­czór przy War­towni nr 1 już w najbliższą sobotę!

Czytaj więcej
Japońskie pokazy kucia
festiwale
festiwale
festiwale

Japońskie pokazy kucia

z Hiroshim Kojimą

Czytaj więcej
Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście
festiwale
festiwale
festiwale

Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście

Historie w Wehikule Czasu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje