Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Czego nie wiemy o Wester­platte?

Przewiń w dół

Wie­czór przy War­towni nr 1 już w najbliższą sobotę!

Publi­ka­cja dr Andrzeja Drzy­cim­skiego „Wester­platte. Kulisy nie­miec­kiej wojny pro­pa­gan­do­wej”, wiel­ko­for­ma­towa gra plan­szowa poświę­cona obro­nie pół­wy­spu oraz wie­czorne zwie­dza­nie wybra­nych miejsc na Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej. Uczest­nicy wie­czoru z War­townią nr 1 na Wester­platte będą mogli spró­bo­wać swo­ich sił także two­rze­niu ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wych, które będą rzu­cane na zaby­tek pod okiem dr Roberta Turło z Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Pod­czas wyda­rze­nia do Muzeum Gdań­ska zosta­nie prze­ka­zana eks­po­nat zwią­zany z majo­rem Hen­ry­kiem Suchar­skim.

– Od ponad 40 lat War­tow­nia nr 1 na Wester­platte jest oddzia­łem Muzeum Gdań­ska. Stało się tak w wyniku reali­za­cji woli obroń­ców pół­wy­spu, któ­rzy powie­rzyli opiekę nad tym zabyt­kiem naszej insty­tu­cji. Przed laty to sami wester­plat­czycy słu­żyli tury­stom jako prze­wod­nicy. Dziś, kon­ty­nu­ując ich misję, w sobotę 29 sierp­nia chcemy przy­bli­żyć histo­rię pół­wy­spu w for­mach przy­stęp­nych dla współ­cze­snego odbiorcy. Warto być pod War­townią od samego początku. Spo­tka­nie roz­pocz­niemy od prze­ka­za­nia do Muzeum Gdań­ska nowego eks­po­natu zwią­za­nego z dowódcą obrony Wester­platte, majo­rem Hen­ry­kiem Suchar­skim – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Czego nie wiemy o Wester­platte?

Po prze­ka­za­niu pamiątki odbę­dzie się dys­ku­sja sku­piona wokół tema­tyki książki dr Andrzeja Drzy­cim­skiego: „Wester­platte. Kulisy nie­miec­kiej wojny pro­pa­gan­do­wej”, w któ­rej wezmą udział Autor publi­ka­cji, dr Janusz Mar­sza­lec oraz Mate­usz Jasik z Muzeum Gdań­ska.

– Po bli­sko 81 latach od wybu­chu II wojny świa­to­wej wydaje się, że nie ma bitwy kam­pa­nii pol­skiej 1939 roku opi­sa­nej w spo­sób rów­nie szcze­gó­łowy, co obrona Wester­platte. Dzięki wie­lo­let­niej pracy histo­ry­ków, publi­cy­stów i dzien­ni­ka­rzy prze­bieg walk i bio­gra­fie obroń­ców znane są w nie­spo­ty­ka­nie szcze­gó­ło­wym stop­niu. A jed­nak cały czas zaska­kują nas kolejne odkry­cia i nie­znane wcze­śniej wątki. Choć nie­które ujaw­nione, sen­sa­cyjne rela­cje i doku­menty po pod­da­niu kry­tyce źró­dło­wej trudno uznać za wia­ry­godne, to jed­nak postęp badań i nowe uję­cia pozwa­lają spoj­rzeć na Wester­platte z innej per­spek­tywy. Kanwą spo­tka­nia będą też naj­now­sze odkry­cia doty­czące bio­gra­fii wester­plat­czy­ków i świa­dec­twa osób z nimi zwią­za­nych. To zapo­wiedź nowej książki o histo­riach zwią­za­nych z Wester­platte – mówi dr Janusz Mar­sza­lec, zastępca dyrek­tora Muzeum Gdań­ska.

Uczest­nicy wyda­rze­nia będą mieli moż­li­wość naby­cia publi­ka­cji „Wester­platte. Kulisy nie­miec­kiej wojny pro­pa­gan­do­wej” w pro­mo­cyj­nej cenie 50 zł.

Gry, zwie­dza­nie, ani­ma­cje kom­pu­te­rowe i gofry… dla naj­młod­szych

Po godzi­nie 19.00 na uczest­ni­ków czeka kilka atrak­cji. Pierw­szą z nich jest histo­ryczna gra decy­zyjna o walo­rze edu­ka­cyj­nym, w któ­rej pod kie­run­kiem dr Bar­to­sza Odo­ro­wi­cza uczest­nicy będą przy­go­to­wy­wać Wester­platte do moż­li­wie naj­dłuż­szej obrony. Chętni będą mogli rów­nież wziąć udział w wie­czor­nym zwie­dza­niu wybra­nych miejsc na pół­wy­spie. Chętni będą mogli spró­bo­wać swo­ich sił w two­rze­niu ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wych pod okiem spe­cja­li­sty.

– Dwie poprzed­nie edy­cje spek­ta­klu mul­ti­me­dial­nego Świa­tło­cie­nie zostały cie­pło przy­jęte przez widzów. Dla­tego posta­no­wi­li­śmy zapro­po­no­wać powrót sztuki współ­cze­snej na Wester­platte, ale w nowej, inte­rak­tyw­nej for­mie. Pod okiem dr Roberta Turło z gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych będzie można spró­bo­wać swo­ich sił w two­rze­niu ani­ma­cji, zaś efekty pracy będą pre­zen­to­wane na żywo na murach War­towni nr 1 – mówi Mate­usz Jasik z Muzeum Gdań­ska, kie­row­nik War­towni nr 1 na Wester­platte.

Pod­czas wie­czoru przy War­towni nr 1 zapre­zen­to­wany zosta­nie także histo­ryczny sprzęt cywilny i woj­skowy z kolek­cji rodziny Min­czy­kow toż­samy z tym, który był wyko­rzy­sty­wany w Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej. Na naj­młod­szych czeka poczę­stu­nek z żeliw­nej gofrow­nicy.

Udział w wyda­rze­niu i zwie­dza­niu War­towni nr 1 w godz. 19:00–22:00 jest bez­płatny. Uczest­nicy są zobo­wią­zani do zacho­wa­nia dystansu spo­łecz­nego, a także zakry­wa­nia ust i nosa pod­czas zwie­dza­nia War­towni i udziału w warsz­ta­tach

 

Czego nie wiemy o Wester­platte? Wie­czór przy War­towni nr 1 

Kiedy: 29 sierp­nia 2020, godz. 19:00–22:00

Gdzie: Woj­skowa Skład­nica Tran­zy­towa na Wester­platte, War­tow­nia nr 1, ul. mjr Hen­ryka Suchar­skiego

Wstęp: bez­płatny

Uwagi: obo­wią­zują zasady reżimu sani­tar­nego: dystans spo­łeczny oraz koniecz­ność zakry­wa­nia ust i nosa

Moż­li­wość zakupu książki: Drzy­cim­ski Andrzej, Wester­platte. Kulisy nie­miec­kiej wojny pro­pa­gan­do­wej, Gdańsk: Muzeum Gdań­ska, Ofi­cyna Gdań­ska, 2019, ISBN: 978-83-64180-56-9. / Twarda okładka, biblio­gra­fia, indeks osób, 209 stron, cena regu­larna: 65 zł, cena pro­mo­cyjna: 50 zł, ilość egzem­pla­rzy pro­mo­cyj­nych: 30 szt.

 

festiwale

Inne wydarzenia

Bursztynowy Weekend w Gdańsku
festiwale
festiwale
festiwale

Bursztynowy Weekend w Gdańsku

3 dni atrakcji na skwerze Heweliusza w cieniu nowego Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej
Święto Wielkiej Alei 2021
festiwale
festiwale
festiwale

Święto Wielkiej Alei 2021

koncerty, spacery i zabawy w historycznej zielonej arterii Gdańska

Czytaj więcej
Japońskie pokazy kucia
festiwale
festiwale
festiwale

Japońskie pokazy kucia

z Hiroshim Kojimą

Czytaj więcej
Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście
festiwale
festiwale
festiwale

Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście

Historie w Wehikule Czasu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje