Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Japońskie pokazy kucia

Przewiń w dół

z Hiroshim Kojimą

W sobotę, 23 listo­pada 2019 r., od godziny 9:00 do 18:00 w Kuźni Wod­nej w Oli­wie odbę­dzie się pokaz kucia japoń­skiego mie­cza w wyko­na­niu Hiro­shiego Kojimy. Następ­nego dnia, od godziny 11:00 do 14:00, w Ratuszu Głównego Miasta odbędą się trzy wykłady poświę­cone japoń­skiemu uzbro­je­niu nawią­zu­jące do ksią­żek gościa z Japo­nii. Wstęp na wyda­rze­nia jest bez­płatny.

Hiro­shi Kojima to mistrz płat­ner­stwa z Japo­nii. Spod jego ręki wycho­dzą praw­dziwe dzieła sztuki. Pod­czas warsz­ta­tów w Kuźni Wod­nej w Oli­wie odbę­dzie się pokaz kucia i kształ­to­wa­nia mie­cza japoń­skiego Tanto. Kowal jest w sta­nie wyko­nać w roku od 10 do 12 egzem­pla­rzy broni. Swoim doświad­cze­niem podzieli się z uczest­ni­kami wyda­rze­nia, a pracę będzie można zoba­czyć na żywo. W nie­dzielę, 24 listo­pada br., w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbędą się wykłady poświę­cone gro­tom strzał japoń­skich, a o fak­tach i mitach zwią­za­nych z mie­czem japoń­skim opo­wie­dzą także Krzysz­tof Biał­kie­wicz i Paweł Nowa­czek. Pod­czas wykładów będzie można zoba­czyć zabyt­kowe oraz współ­cze­sne egzem­pla­rze uzbro­je­nia, które kowal przy­wie­zie ze swo­jej ojczy­zny.

 

Hiro­shi Kojima (pseud. cechowy Keiun Naohiro), licen­cjo­no­wany miecz­nik Cesar­stwa Japo­nii, licen­cjo­no­wany kowal Mini­ster­stwa Kul­tury Japo­nii, inspek­tor Reje­stra­cji Mie­czy Biura Edu­ka­cji w Pre­fek­tu­rze Saitama, czło­nek „Nip­pon Bijutsu Token Hozon Kyokai” – eli­tar­nego towa­rzy­stwa na rzecz zacho­wa­nia japoń­skiej sztuki wyrobu mie­czy. Kolek­cjo­ner japoń­skiej broni.

 

 

Hiro­shi Kojima – pokazy kucia

Gdzie: Kuź­nia Wodna w Oli­wie, ul. Bytow­ska 1

Kiedy: 23 listo­pada (sobota), godz. 9:00–18:00

Wstęp: bez­płatny

 

Wykłady o japoń­skim uzbro­je­niu

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Kiedy: 24 listo­pada (nie­dziela), godz. 11:00–14:00

Wstęp: bez­płatny

1. Groty strzał japoń­skich / Krzysz­tof Biał­kie­wicz

2. Miecz japoń­ski- fakty i mity / Krzysz­tof Biał­kie­wicz, Hiro­shi Kojima

3. Miecz japoń­ski i przedmioty z nim zwią­zane / Paweł Nowa­czek, Hiro­shi Kojima

festiwale

Inne wydarzenia

Bursztynowy Weekend w Gdańsku
festiwale
festiwale
festiwale

Bursztynowy Weekend w Gdańsku

3 dni atrakcji na skwerze Heweliusza w cieniu nowego Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej
Święto Wielkiej Alei 2021
festiwale
festiwale
festiwale

Święto Wielkiej Alei 2021

koncerty, spacery i zabawy w historycznej zielonej arterii Gdańska

Czytaj więcej
Czego nie wiemy o Wester­platte?
festiwale
festiwale
festiwale

Czego nie wiemy o Wester­platte?

Wie­czór przy War­towni nr 1 już w najbliższą sobotę!

Czytaj więcej
Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście
festiwale
festiwale
festiwale

Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście

Historie w Wehikule Czasu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje