Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Konferencja naukowa on-line

Przewiń w dół

Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r.

Czy znasz histo­rię swo­jego Muzeum? Według danych Głów­nego Urzędu Sta­ty­stycz­nego w 2019 roku na Pomo­rzu dzia­łały 83 muzea wraz ze swo­imi oddzia­łami. To czwarte woje­wódz­two w Pol­sce z naj­więk­szą liczbą wyspe­cja­li­zo­wa­nych insty­tu­cji kul­tury po woje­wódz­twie mazo­wiec­kim (143), mało­pol­skim (145) i wiel­ko­pol­skim (89).

Kon­fe­ren­cję naukową poświę­camy nie tyle samym insty­tu­cjom, co ich twór­com, współ­twór­com i sym­pa­ty­kom oraz ideom i pracy, bez któ­rych dzi­siej­sze muze­al­nic­two pomor­skie i gdań­skie nie byłoby w tym miej­scu, w któ­rym obec­nie się znaj­duje. Wyniki swo­ich badań, ujęte w dwóch obsza­rach tema­tycz­nych:

  • muze­al­nic­twa (5 czę­ści, 14–15 kwiet­nia 2021),
  • histo­rio­gra­fii (2 czę­ści, 16 kwiet­nia);

przed­stawi 28 pre­le­gen­tów z Pol­ski i Nie­miec.

Orga­ni­za­to­rzy kon­fe­ren­cji nauko­wej „Gdań­skie i pomor­skie muze­al­nic­two oraz histo­rio­gra­fia po 1945 r. ” zapra­szają wszyst­kich chęt­nych słu­cha­czy, miło­śni­ków kul­tury i muze­al­nic­twa do wzię­cia udziału w nad­cho­dzą­cej kon­fe­ren­cji on-line.

 

Zgło­sze­nia są przyj­mo­wane pod adre­sem mailo­wym kon­fe­ren­cja­@mu­zeumg­dansk. pl.

Uczest­nic­two jest nie­od­płatne. Spo­tka­nie odbywa się poprzez plat­formę MS Teams. Apli­ka­cja uru­cha­mia się rów­nież w prze­glą­darce inter­ne­to­wej.

Pro­gram kon­fe­ren­cji do pobra­nia

 

 

Orga­ni­za­to­rami kon­fe­ren­cji są Muzeum Gdań­ska oraz Insty­tut Histo­rii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Mecenasem kon­fe­ren­cji jest Gdań­ska Infra­struk­tura Wodo­cią­gowo-Kana­li­za­cyjna Sp. z o. o.

Pla­no­wana na 2022 rok publi­ka­cja pokon­fe­ren­cyjna została objęta patro­na­tem Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nic­twa i Och­rony Zbio­rów.

konferencje naukowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis?
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Niechciany kompromis?

konferencja o historii Wolnego Miasta Gdańska

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska (99)
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Czwartki w Muzeum Gdańska (99)

Konferencja naukowa o historii Twierdzy Wisłoujście!

Czytaj więcej
Zgłoś się na konferencję!
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Zgłoś się na konferencję!

Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku

Czytaj więcej
Miasta "odzyskane"
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Miasta "odzyskane"

sympozjum poświęcone VI tomowi historii Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje