Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Miasta "odzyskane"

Przewiń w dół

sympozjum poświęcone VI tomowi historii Gdańska

Spo­tka­nie bada­czy histo­rii powo­jen­nego Gdań­ska odbywa się w związku z pra­cami nad VI tomem „Histo­rii Gdań­ska”. Pro­jekt kie­ro­wany przez pro­fe­so­rów Edmunda Kizika i Miro­sława Golona sta­nowi kon­ty­nu­ację monu­men­tal­nego dzieła pod redak­cją prof. Edmunda Cie­ślaka (1922-2007) i reali­zo­wany jest w Insty­tu­cie Histo­rii PAN we współ­pracy z gdań­skim oddzia­łem Insty­tutem Pamięci Naro­do­wej.

 

Mia­sta „odzy­skane”. Demo­gra­fia i spo­łe­czeń­stwo w pierw­szych deka­dach po II woj­nie świa­to­wej

Dom Uphagena / Muzeum Gdańska
ul. Długa 12

 

PROGRAM

 

 12 grud­nia 2019 r. (czwar­tek)

10.00 – 10.15

powi­ta­nie gości – prof. Miro­sław Golon (IPN, Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika), prof. Wal­de­mar Ossow­ski (dyrek­tor Muzeum Gdań­ska, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

wpro­wa­dze­nie – prof. Igor Hała­gida (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

 

Część I

Pro­wa­dze­nie: prof. Wal­de­mar Ossow­ski (Muzeum Gdań­ska, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

10.15 – 10.40 prof. Piotr Madaj­czyk (Insty­tut Stu­diów Poli­tycz­nych PAN), Zie­mie Zachod­nie i Pół­nocne w latach 1945-1960 w per­spek­ty­wie dłu­giego trwa­nia

10.40 – 11.05 prof. Jędrzej Chu­miń­ski (Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny we Wro­cła­wiu), Robot­nicy wro­cław­scy – ana­liza spo­łeczno-demo­gra­ficzna 1945-1956

11.05 – 11.30 prof. Maciej Fic (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski), Prze­miany demo­gra­ficzno-spo­łeczne w mia­stach byłej nie­miec­kiej czę­ści Gór­nego Ślą­ska w pierw­szej deka­dzie po zakoń­cze­niu II wojny świa­to­wej

11.30 – 11.50 – dys­ku­sja

 

11.50 – 12.10 – prze­rwa kawowa

 

Część II

Pro­wa­dze­nie: prof. Prze­my­sław Olstow­ski (Insty­tut Histo­rii PAN)

12.10 – 12.35 prof. Robert Traba (Insty­tut Stu­diów Poli­tycz­nych PAN), W cie­niu mia­sta. Bada­nia nad posta­wami i iden­ty­fi­ka­cjami miesz­kań­ców podolsz­tyń­skiej wsi Purda

12.35 – 13.00 prof. Rado­sław Pta­szyń­ski (Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski), Pomo­rze Zachod­nie 1945-1948: wła­dza i spo­łe­czeń­stwo

13.00 – 13.25 prof. Peter Oli­ver Loew (Deut­sches Polen-Insti­tut, Darm­stadt), Obraz spo­łe­czeń­stwa Gdań­ska w oczach byłych gdańsz­czan i Niem­ców zwie­dza­ją­cych Gdańsk w pierw­szym dwu­dzie­sto­le­ciu powo­jen­nym

13.25 – 14.15 – prze­rwa obia­dowa

 

Część III

Pro­wa­dze­nie: dr Ewa Bary­lew­ska-Szy­mań­ska (Muzeum Gdań­ska, Insty­tut Histo­rii PAN)

14.15 – 14.40 dr Daniel Guce­wicz (IPN), Miesz­kańcy Gdań­ska i oko­lic w latach 1945-1956 oczami ducho­wień­stwa (wedle spra­woz­dań dusz­pa­ster­skich i wizy­ta­cyj­nych)

14.40 – 15.05 dr Syl­wia Bykow­ska (Insty­tut Histo­rii PAN), Księgi mel­dun­kowe jako źró­dło do badań nad spo­łe­czeń­stwem Gdań­ska w latach 1945-1959

15.05 – 15.30 dr Jan Dani­luk (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski), Gdańsk jako ośro­dek aka­de­micki na zie­miach pół­noc­nych i zachod­nich powo­jen­nej Pol­ski (1945-1970)

15.30 – 15.55 – Wal­de­mar Borze­stow­ski (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski), Autoch­toni wśród pra­cow­ni­ków MZK i MZK GG w latach 1945-1949. Wnio­ski z ana­lizy akt oso­bo­wych

15.55 – 16.15 – dys­ku­sja

 

3 grud­nia 2019 r. (pią­tek)

Część IV

Pro­wa­dze­nie: prof. Igor Hała­gida (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski)

10.00 – 10.25 dr Andrzej Hoja (Muzeum Gdań­ska), Histo­ria mówiona jako źró­dło do bada­nia sto­sun­ków spo­łecz­nych w Gdań­sku i na Pomo­rzu w pierw­szych latach po zakoń­cze­niu II wojny świa­to­wej

10.25 – 10.50 dr Aneta Kwiat­kow­ska (Gdań­ska Biblio­teka PAN), Gdańsk 1946-1948 w świe­tle dru­ków ulot­nych

10.50 – 11.15 Krzysz­tof Filip (IPN), Wyda­rze­nia 1956 roku w Gdań­sku i ich spo­łeczne uwa­run­ko­wa­nia

11.15 – 11.40 – dr Piotr Brze­ziń­ski (IPN), Paździer­nik 1956 r. w Prusz­czu Gdań­skim

11.40– 12.00 – dys­ku­sja

 

12.30 – 14.30 – spo­tka­nie człon­ków redak­cji „Histo­rii Gdań­ska” 1945-1990, tom VI, pod redak­cją prof. Edmunda Kizika i prof. Miro­sława Golona


Kura­to­rem sym­po­zjum jest dr Syl­wia Bykow­ska (Insty­tut Histo­rii PAN)

 

konferencje naukowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis?
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Niechciany kompromis?

konferencja o historii Wolnego Miasta Gdańska

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska (99)
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Czwartki w Muzeum Gdańska (99)

Konferencja naukowa o historii Twierdzy Wisłoujście!

Czytaj więcej
Zgłoś się na konferencję!
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Zgłoś się na konferencję!

Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku

Czytaj więcej
Konferencja naukowa on-line
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Konferencja naukowa on-line

Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje