Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańska odsłona zabawy!

Przewiń w dół

#‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine

Zapra­szamy do zabawy z Muzeum Gdań­ska!

Zasady udziału w wyda­rze­niu:

1. Zabawę kie­ru­jemy do wszyst­kich sym­pa­ty­ków histo­rii naszego mia­sta, zwłasz­cza rodzin oraz uczniów gdań­skich szkół.

2. Wystar­czy wyko­nać zdję­cie, naj­le­piej w zesta­wie­niu z ory­gi­nal­nie wybra­nym dzie­łem ze zbioru na por­talu http://dziedzictwo-gdansk.pl oraz umie­ścić na swoim pro­filu face­bo­oko­wym, koniecz­nie z ozna­cze­niami #‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine oraz @mu­zeumg­dansk.

3. Naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej ory­gi­nalne aran­ża­cje nagro­dzimy drob­nymi upo­min­kami.

4. Zdję­cie nie może naru­szać żad­nych dóbr oso­bi­stych w sieci, w tym roz­po­wszech­niać i pro­mo­wać swoim prze­ka­zem nie­na­wi­ści, zgod­nie z prze­pi­sami prawa cywil­nego oraz kar­nego. Zastrze­gamy, że tego typu zdję­cia będą usu­wane oraz zgła­szane odpo­wied­nim orga­nom.

5.Wyko­nane foto­gra­fie nie mogą rów­nież naru­szać obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów w zakre­sie zdro­wia publicz­nego i kwa­ran­tanny.

6. Akcja trwa do 31 maja 2020 r.

7. Biorąc udział w zabawie zgadzasz się z zasadami wykorzystywania wizerunku [LINK].

 

 

Wybrane zbiory z naszego dzie­dzic­twa, które można wyko­rzy­stać przy two­rze­niu wła­snej aran­ża­cji znaj­dziesz na por­talu http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl. Do wyko­rzy­sta­nia w zaba­wie nadają się, te które znaj­dziesz poprzez wyszu­ki­warkę haseł. Wystar­czy wpi­sać słowo „ludzie”.

 

Poni­żej kilka przy­kła­dów:

 1. Por­tret króla: http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD7561
  Por­tret Anny, żony Zyg­munta III: http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/–/re­cor­d/di­splay­/ma­ni­fe­sta­tio­n/RECORD7577/e­24e­3e7e-ac27-4e8d-ad77-ca282b300203/sol­r/528/48/15/615/sco­re­/DESC
 2. Por­tret rybaka: http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD15331
 3. Por­tret Panny Zie­men, z pocz. XX w.:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD1153
 4. Córki Bruna Dano­vskiego, mala­rza gdań­skiego, pocz. XX wieku:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD922
 5. Dwoje dzieci z bab­cią, w parku, pocz. XX w:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD1340
 6. Kupcy z Prus, ok. 1600, lito­gra­fia z XIX w.:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD7000
 7. Kon­kurs śpie­wa­czy z 1911 r., cho­dzi o zabawną pozę jed­nego z uczest­ni­ków:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD1310
 8. Praca robot­ni­ków przy odgru­zo­wa­niu mia­sta, 1948:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD715
 9. Praca rzeź­bia­rzy, przy obu­do­wie po 1945:
  http: 1945//dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD21553
 10. Twórca Zyg­munta na szczy­cie Ratu­sza, przy pracy:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD22257
 11. Rzeźba z fon­tanny Nep­tuna
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/–/re­cor­d/di­splay­/ma­ni­fe­sta­tio­n/RECORD21617/f1ec­b117-13a3-436a-9e74-c4587c857fe­4/sol­r/1440/48/45/2471/sco­re­/DESC

 

 

 

konkursy

Inne wydarzenia

Wymiana książek
konkursy
konkursy
konkursy

Wymiana książek

wymień stare wydanie Gdańsk 1939 na nowe.

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20 000 zł

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20000 zł

Czytaj więcej
Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje