Przejdź do treści głównej

Szczegóły

lista laureatów konkursu fotograficznego

11 nagród i jedno wyróż­nie­nie w czte­rech kate­go­riach kon­kur­so­wych. Od marca do końca paździer­nika gdańsz­cza­nie i gdańsz­cza­nie prze­słali pra­wie 400 zdjęć.

Pula nagród w tego­rocz­nym kon­kur­sie wynio­sła 20 tys. zło­tych. W każ­dej z czte­rech kate­go­rii kon­kur­so­wych prze­wi­dziano nagrody w wyso­ko­ści 2500 zł za I miej­sce, 1500 zł za II miej­sce i 1000 zł – za trze­cie. Prace oce­niło Jury zło­żone z pra­cow­ni­ków Muzeum oraz pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów.

Kul­tura

W kate­go­rii „Kul­tura” nagrodzono dwie ze 108 nade­sła­nych prac:

 • I miej­sce: Andrzej Tuź­nik – „Wystawa”
 • II miej­sce: Nikola Stę­pień – „Kon­cert na żywo”

Gdańsz­cza­nie

W kate­go­rii „Gdańsz­cza­nie” nade­słano 53 zdję­cia. Nagro­dzono trzy prace i przy­znano jedno wyróż­nie­nie.

 • I miej­sce: Jakub Ste­in­born – „Linią numer 8”
 • II miej­sce: Zuzanna Melka – „Świa­tek Cze­sława Podle­śnego”
 • III miej­sce: Hanna Pał­czyń­ska – „Dola­ro­wiec”
 • Wyróż­nie­nie: Jakub Rybicki – „Wojow­nik”

Wyda­rze­nia z życia mia­sta

W kate­go­rii „Wyda­rze­nia z życia mia­sta” nade­słano 56 zdjęć. Wyło­niono trzy zwy­cię­skie prace.

 • I miej­sce: Paweł Wró­blew­ski – „Roz­prawa”
 • II miej­sce: Paweł Wró­blew­ski – „Wró­ci­łem”
 • III miej­sce: Witold Bianga – „Gra­nica czło­wie­czeń­stwa”

Gdańsk nie­znany

Naj­bar­dziej popu­larną kate­go­rią w tym roku oka­zała się kate­go­ria „Gdańsk nie­znany”. Nade­słano w niej 160 zdjęć.

 • I miej­sce: Mał­go­rzata Szu­ra­–Piw­nik – „Na zakrę­cie”
 • II miej­sce: Mate­usz Koc – „Pośród tajem­nic”
 • III miej­sce: Grze­gorz Tatar – „Ropa naf­towa”

 

konkursy

Inne wydarzenia

Wymiana książek
konkursy
konkursy
konkursy

Wymiana książek

wymień stare wydanie Gdańsk 1939 na nowe.

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20 000 zł

Czytaj więcej
Gdańska odsłona zabawy!
konkursy
konkursy
konkursy

Gdańska odsłona zabawy!

#‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20000 zł

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje