Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Konkurs fotograficzny

Przewiń w dół

z pulą nagród 20000 zł

Zostań foto-kro­ni­ka­rzem mia­sta! Cze­kamy do 31 paździer­nika na Twoje foto­gra­fie nawią­zujące do jed­nej z czte­rech kate­go­rii:

– „Gdańsk zapo­mniany”;

– „Gdańsk odcho­dzący”;

– „Gdańsz­cza­nie”;

– „Wyda­rze­nia z życia mia­sta”,

które znajdziesz w pracy słyn­nego foto­re­por­tera, Chrisa Nie­den­thala w wyda­nym przez Muzeum Gdań­ska albu­mie „Nie­den­thal Gdańsk 2018”.

Dwie pierw­sze kate­go­rie poświę­cone są odpo­wied­nio: histo­rycz­nie waż­nym miej­scom i zabyt­kom poło­żo­nym z dala od głów­nych szla­ków zwie­dza­nia oraz tym powoli nisz­cze­ją­cym, zmie­nia­ją­cym się, bądź odcho­dzą­cym w nie­pa­mięć. W ramach dwóch ostat­nich kate­go­rii ujęto foto­gra­fie przed­sta­wia­jące miesz­kań­ców mia­sta – tych roz­po­zna­wal­nych i tych ano­ni­mo­wych, a także wyda­rze­nia ważne dla mia­sta, bądź dla autora zdję­cia. W każ­dej z czte­rech kate­go­rii kon­kur­so­wych prze­wi­dziano nagrody w wyso­ko­ści 2500 zł za I miej­sce, 1500 zł za II miej­sce i 1000 zł – za trze­cie.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem!

Zdjęcia wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym należy przesłać na adres mailowy mojgdansk@muzeumgdansk.pl.

Pliki znajdują się w sek­cji do pobra­nia i niżej:

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

konkursy

Inne wydarzenia

Mój Gdańsk 2021
konkursy
konkursy
konkursy

Mój Gdańsk 2021

lista laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Wymiana książek
konkursy
konkursy
konkursy

Wymiana książek

wymień stare wydanie Gdańsk 1939 na nowe.

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20 000 zł

Czytaj więcej
Gdańska odsłona zabawy!
konkursy
konkursy
konkursy

Gdańska odsłona zabawy!

#‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje