Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nicolao Copernico Dedicatum

Przewiń w dół

koncert Polskiego Chóru Kameralnego w Dworze Artusa

Pol­ski Chór Kame­ralny zapra­sza na kon­cert Nicolao Copernico Dedicatum, który odbę­dzie się w sobotę, 18 lutego o godz. 19.00 w Dwo­rze Artusa w Gdań­sku. Będzie to inau­gu­ra­cja cyklu wyda­rzeń z oka­zji Jubi­le­uszu 45-lecia Pol­skiego Chóru Kame­ral­nego. Kon­cert odbę­dzie się z oka­zji obcho­dów Roku Miko­łaja Koper­nika.

Postać Miko­łaja Koper­nika, jed­nej z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych postaci okresu rene­sansu, nie koja­rzy się być może bez­po­śred­nio z muzyką, ale jego odkry­cia naukowe wzięły począ­tek w fascy­na­cji świa­tem, uni­wer­sum. Ideą pre­zen­to­wa­nych muzycz­nych wyda­rzeń jest uka­za­nie Koper­nika nie tylko jako naukowca, ale czło­wieka wraż­li­wego na piękno wszech­świata.

Odkry­wa­nie zróż­ni­co­wa­nych, muzycz­nych sfer z pew­no­ścią zaspo­koi ape­tyty i ocze­ki­wa­nia publicz­no­ści. Woka­li­ści Pol­skiego Chóru Kame­ral­nego wyko­nają pod­czas tego „koper­ni­kow­skiego” kon­certu kom­po­zy­cje, któ­rych tema­tem prze­wod­nim będą noc, niebo i gwiazdy.

W pro­gra­mie znajdą się wyjąt­kowe dzieła, takie jak madry­gał Stelle voi (Gwiazdy, które wle­wa­cie we mnie nie­śmier­telne pło­mie­nie…) autor­stwa mistrza wło­skiego baroku Ales­san­dro Stra­delli, An die Sterne – pieśń na chór podwójny Roberta Schu­manna czy Piena sfor­geva la luna (Wscho­dzi księ­życ w pełni) Ilde­brando Piz­zet­tiego.

Pod­czas kon­certu zabrzmi rów­nież utwór zaty­tu­ło­wany Lumen, który Pol­ski Chór Kame­ralny zamó­wił u Woj­cie­cha Kilara z oka­zji 400-lecia uro­dzin innego wybit­nego pol­skiego astro­noma, gdańsz­cza­nina, Jana Hewe­liu­sza. Kom­po­zy­cja powstała do frag­mentu Psalmu 136, pochwal­nego hymnu wysła­wia­ją­cego Boga za to, że stwo­rzył mię­dzy innymi „Słońce, aby pano­wało dniem oraz Księ­życ i gwiazdy, aby pano­wały w nocy”.

Utwo­rem, który sta­no­wić będzie oś pro­gramu przy­go­to­wa­nego z tej oka­zji, jest 3-czę­ściowa kan­tata Andrzeja Koszew­skiego – Nico­lao Coper­nico dedi­ca­tum. Jest to nie­zwy­kle wido­wi­skowe dzieło dedy­ko­wane Koper­ni­kowi. Kom­po­zy­tor wyko­rzy­stu­jąc sze­roką gamę środ­ków arty­ku­la­cyj­nych przed­sta­wia „ruch dosko­nały” ciał nie­bie­skich, które „wiecz­nie i koli­ście toczą się po rucho­mej bez­mier­nej kopule”, jak pisze poeta, inspi­ru­jący się ory­gi­nal­nymi cyta­tami z pism Koper­nika.

Całość pro­gramu dopeł­nią Cztery motety koper­ni­kow­skie Tade­usza Zyg­fryda Kas­serna do słów Miko­łaja Koper­nika z poematu reli­gij­nego Sep­tem sidera (Sie­dem gwiazd), Sleep Erica Whi­ta­cre’a oraz kom­po­zy­cja łotew­skiego kom­po­zy­tora Ēriksa Eše­nvaldsa – Stars, zach­wy­ca­jący spek­takl miria­dów gwiazd o „biją­cych ogni­stych ser­cach”, które „wspi­nają się pod górę kopuły nieba” twórca ujął w rów­nie nie­zwy­kłą fak­turę brzmie­nia chóru mie­sza­nego i… kie­lisz­ków z wodą, które przy­wo­dzą na myśl muzykę nie­bie­skich sfer.

 

Nicolao Copernico Dedicatum. Kon­cert w 550. rocz­nicę uro­dzin Miko­łaja Koper­nika

 

TERMIN I BILETY

 • Kiedy: 18.02.2023 godz. 19.00 
 • Gdzie: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44, Gdańsk
 • Cena: 30 i 40 zł
 • Dostępność:  online oraz na godzinę przed kon­certem w Dwo­rze Artusa

PROGRAM

 • Ales­san­dro Stra­della Stelle - voi ch’in­flu­ite madry­gał z sere­naty „La forza delle stelle ovvero Il Damone”
 • Robert Schu­mann An die Sterne - z cyklu pie­śni „Vier dop­pel­chörige Gesänge” op. 141
 • Ilde­brando Piz­zetti - Piena sfor­geva la lun
 • Tade­usz Zyg­fryd Kas­sern - Cztery motety koper­ni­kow­skie op. 19
 • Woj­ciech Kilar - Lumen
 • Andrzej Koszew­ski - Nico­lao Coper­nico dedi­ca­tum
 • Eric Whi­ta­cre - Sleep
 • Eriks Eše­nvalds - Stars

WYKONAWCY

 • Pol­ski Chór Kame­ralny
 • Jan Łuka­szew­ski - dyry­gent

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATOR

 • Muzeum Gdańska 

 

Dwór Artusa

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje