Przejdź do treści głównej

Szczegóły

za wysoką frekwencję w wyborach!

W naj­bliż­szy week­end 4–5 listo­pada wiele insty­tu­cji otwiera swoje podwoje dla miesz­ka­nek i miesz­kań­ców Gdań­ska. Wyda­rze­nie to ma na celu podzię­ko­wa­nie za udział w wybo­rach par­la­men­tar­nych oraz zaan­ga­żo­wa­nie w sprawy mia­sta i kraju.

– Insty­tu­cje, do któ­rych wstęp będzie nie­od­płatny to m.in. Teatr Minia­tura – bez­płatne wej­ściówki na spek­takl „Co u dia­bła”, Teatr Szek­spi­row­ski – spe­cjalne, godzinne zwie­dza­nie teatru zarówno w sobotę, jak i w nie­dzielę. Heve­lia­num i obiekty Muzeum Gdań­ska, Gdań­skie ZOO – zapowie­działa na poniedziałkowej konferencji prasowej pre­zy­dent Alek­san­dra Dul­kie­wicz. – Bar­dzo dzię­kuję także inwe­sto­rowi pry­wat­nemu, wła­ści­cie­lom Oli­via Busi­ness Cen­ter, bo także udo­stęp­nili taras wido­kowy na naj­wyż­szym punk­cie naszego mia­sta, czyli Oli­wia Star, które będzie dostępne na hasło „Fre­kwen­cja” dla odwie­dza­ją­cych. Mam nadzieję, że wielu z nas sko­rzy­sta z moż­li­wo­ści spo­tka­nia.

Wśród wielu pro­po­zy­cji wolnego wstępu zna­la­zły się trzy oddziały Muzeum Gdań­ska:

  • Muzeum Bursz­tynu
  • Dwór Artusa
  • Dom Upha­gena

Muzeum Bursz­tynu będzie czynne w godzi­nach 10.00–18.00. Nie­od­płatne bilety będą wyda­wane do godziny 17.00. W pozo­sta­łych dwóch oddzia­łach zwie­dza­nie będzie moż­liwe w godzi­nach 10.00–16.00, zaś bilety wstępu będą wyda­wane nie­od­płat­nie do godz. 15.15.

Informacje o godzinach otwarcia oddziałów, czasie zwiedzania dostępne w sekcji Wizyta w oddziałach.

Więcej infor­ma­cji o pozo­sta­łych atrak­cjach na media.muzeumg­dansk.pl.

 

 

Muzeum BursztynuDom UphagenaDwór Artusa

Inne wydarzenia

Bursztynowe warsztaty wytchnieniowe

Bursztynowe warsztaty wytchnieniowe

Zrelaksuj się i stwórz własne bursztynowe dzieło

Czytaj więcej
''Trzeci wymiar Gdańska''

''Trzeci wymiar Gdańska''

Odkryj Gdańsk w pełnym wymiarze!

Czytaj więcej
Amber Classic

Amber Classic

Nowy cykl koncertów w Dworze Artusa

Czytaj więcej
Muzycznie w Muzeum

Muzycznie w Muzeum

Koncert uczestników kursu interpretacji muzyki włoskiej prof. Stefano Seghedoni

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje