Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańska odsłona zabawy!

Przewiń w dół

#‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine

Zapra­szamy do zabawy z Muzeum Gdań­ska!

Zasady udziału w wyda­rze­niu:

1. Zabawę kie­ru­jemy do wszyst­kich sym­pa­ty­ków histo­rii naszego mia­sta, zwłasz­cza rodzin oraz uczniów gdań­skich szkół.

2. Wystar­czy wyko­nać zdję­cie, naj­le­piej w zesta­wie­niu z ory­gi­nal­nie wybra­nym dzie­łem ze zbioru na por­talu http://dziedzictwo-gdansk.pl oraz umie­ścić na swoim pro­filu face­bo­oko­wym, koniecz­nie z ozna­cze­niami #‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine oraz @mu­zeumg­dansk.

3. Naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej ory­gi­nalne aran­ża­cje nagro­dzimy drob­nymi upo­min­kami.

4. Zdję­cie nie może naru­szać żad­nych dóbr oso­bi­stych w sieci, w tym roz­po­wszech­niać i pro­mo­wać swoim prze­ka­zem nie­na­wi­ści, zgod­nie z prze­pi­sami prawa cywil­nego oraz kar­nego. Zastrze­gamy, że tego typu zdję­cia będą usu­wane oraz zgła­szane odpo­wied­nim orga­nom.

5.Wyko­nane foto­gra­fie nie mogą rów­nież naru­szać obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów w zakre­sie zdro­wia publicz­nego i kwa­ran­tanny.

6. Akcja trwa do 31 maja 2020 r.

7. Biorąc udział w zabawie zgadzasz się z zasadami wykorzystywania wizerunku [LINK].

 

 

Wybrane zbiory z naszego dzie­dzic­twa, które można wyko­rzy­stać przy two­rze­niu wła­snej aran­ża­cji znaj­dziesz na por­talu http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl. Do wyko­rzy­sta­nia w zaba­wie nadają się, te które znaj­dziesz poprzez wyszu­ki­warkę haseł. Wystar­czy wpi­sać słowo „ludzie”.

 

Poni­żej kilka przy­kła­dów:

 1. Por­tret króla: http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD7561
  Por­tret Anny, żony Zyg­munta III: http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/–/re­cor­d/di­splay­/ma­ni­fe­sta­tio­n/RECORD7577/e­24e­3e7e-ac27-4e8d-ad77-ca282b300203/sol­r/528/48/15/615/sco­re­/DESC
 2. Por­tret rybaka: http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD15331
 3. Por­tret Panny Zie­men, z pocz. XX w.:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD1153
 4. Córki Bruna Dano­vskiego, mala­rza gdań­skiego, pocz. XX wieku:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD922
 5. Dwoje dzieci z bab­cią, w parku, pocz. XX w:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD1340
 6. Kupcy z Prus, ok. 1600, lito­gra­fia z XIX w.:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD7000
 7. Kon­kurs śpie­wa­czy z 1911 r., cho­dzi o zabawną pozę jed­nego z uczest­ni­ków:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD1310
 8. Praca robot­ni­ków przy odgru­zo­wa­niu mia­sta, 1948:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD715
 9. Praca rzeź­bia­rzy, przy obu­do­wie po 1945:
  http: 1945//dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD21553
 10. Twórca Zyg­munta na szczy­cie Ratu­sza, przy pracy:
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/-/re­cor­d/RECORD22257
 11. Rzeźba z fon­tanny Nep­tuna
  http: //dzie­dzic­two-gdansk. pl/re­cord/–/re­cor­d/di­splay­/ma­ni­fe­sta­tio­n/RECORD21617/f1ec­b117-13a3-436a-9e74-c4587c857fe­4/sol­r/1440/48/45/2471/sco­re­/DESC

 

 

 

konkursy

Inne wydarzenia

Mój Gdańsk 2021
konkursy
konkursy
konkursy

Mój Gdańsk 2021

lista laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Wymiana książek
konkursy
konkursy
konkursy

Wymiana książek

wymień stare wydanie Gdańsk 1939 na nowe.

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20 000 zł

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny
konkursy
konkursy
konkursy

Konkurs fotograficzny

z pulą nagród 20000 zł

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje