Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Batu­cada w Domu Upha­gena

Przewiń w dół

Koncert Gdań­skiej Grupy Per­ku­syj­nej Jeu­nes­ses Musi­ca­les

W nad­cho­dzącą sobotę, 25 wrze­śnia 2021 roku, w Domu Upha­gena odbę­dzie się kon­cert Gdań­skiej Grupy Per­ku­syj­nej Jeu­nes­ses Musi­ca­les. W reper­tu­arze utwory nale­żące do czo­ło­wej lite­ra­tury per­ku­syj­nej oraz trans­kryp­cje naj­więk­szych prze­bo­jów muzyki kla­sycz­nej i jaz­zo­wej. Udział w kon­cer­cie jest bez­płatny.

 

Jeu­nes­ses Musi­ca­les powstała w 1985 r. Zespół zło­żony jest z obec­nych uczniów i wycho­wan­ków prof. Pio­tra Sutta, pro­wa­dzą­cego klasę per­ku­sji w Ogól­no­kształ­cą­cej Szkole Muzycz­nej I i II stop­nia im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Gdań­sku. Od początku ist­nie­nia zespół wie­lo­krot­nie kon­certował w Pol­sce i poza gra­ni­cami kraju. Naj­waż­niej­sze kon­certy to: udział w festi­wa­lach Poznań­ska Wio­sna Muzyczna, Gau­de­amus we Wro­cła­wiu, występy na kon­certach orga­ni­zo­wa­nych przez Fil­har­mo­nię Naro­dową w War­sza­wie, Fil­har­mo­nię Bia­ło­stocką, Fil­har­mo­nię Bał­tycką, Fil­har­mo­nię Kali­ską, Fil­har­mo­nię Łódzką, Fil­har­mo­nię Szcze­ciń­ską, Operę Bał­tycką, kon­certy ze Scholą Can­to­rum Geda­nen­sis, a także tour­née we Wło­szech (kon­certy w sali RAI), Szwaj­ca­rii, Szwe­cji, Litwie, Niem­czech i Fran­cji.

 

GGP kon­certowała ponadto ze świa­to­wej sławy arty­stami, m.in. z Joh­nem Bec­kiem, Joh­nem Wooto­nem, Julie Hill, Danem Moorem, Ander­sem Åstran­dem, Ruudem Wie­ne­rem, Nana For­mosa Per­cus­sion Duo, Jean-Bep­ti­ste Lec­le­re­’em, Twin­cus­sion Duo, Wal­te­rem Mer­ten­sem, Igna­cio Cebal­los Mar­ti­nem, Lalo i Julie Davila, Clau­dio San­tan­gelo, Nil­sem Roh­we­rem, Jen­sem Schliec­ke­rem i Kaiem Stens­gar­dem.

 

W pro­gra­mie kon­certu

 

 • Pulse Per­cus­sion Trio – Sur­prise!
 • Eric Zak – Cha­sing the Cari­bou
 • Anto­nio Vivaldi – Wio­sna (I cz.) opra­co­wa­nie na kwin­tet per­ku­syjny – Piotr Sutt)
 • Karl-Heinz Koper – Tam­bur­le­sca
 • Emma­nuel Sejo­urne – Aka­dinda
 • Timm Pie­per – Stick Trix
 • Mark Ford – Afta Stuba
 • Tra­dy­cyjna bra­zy­lij­ska batu­cada

 

Skład zespołu

 • Monika Tar­now­ska
 • Maria Zubrzycka
 • Paweł Die­trich
 • Fabian Czajka
 • Szcze­pan Kobiela
 • Wik­tor Sin­kie­wicz
 • Fran­ci­szek Szcze­pań­ski

 

Kie­row­nic­two arty­styczne: prof. Piotr Sutt

 

Kon­cert gdań­ski. Gdań­ska Grupa Per­ku­syjna Jeu­nes­ses Musi­ca­les

 • Kiedy: 25 wrze­śnia 2021 (sobota), godz. 17:00–18:30
 • Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 46/47
 • Wstęp: bez­płatny

 

koncerty

Inne wydarzenia

Premiery utworów carillonowych

Premiery utworów carillonowych

4 września z Ratusza Głównego Miasta i kościoła św. Katarzyny

Czytaj więcej
Weekend z Bursz­ty­nem

Weekend z Bursz­ty­nem

Pierw­sze uro­dziny nowej sie­dziby Muzeum Bursz­tynu

Czytaj więcej
Gdański Festiwal Carillonowy

Gdański Festiwal Carillonowy

24. edycja festiwalu muzyki dawnej w nowoczesnej odsłonie

Czytaj więcej
Chopin jak dawniej

Chopin jak dawniej

koncert na fortepian i wiolonczelę w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje