Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Batu­cada w Domu Upha­gena

Przewiń w dół

Koncert Gdań­skiej Grupy Per­ku­syj­nej Jeu­nes­ses Musi­ca­les

W nad­cho­dzącą sobotę, 25 wrze­śnia 2021 roku, w Domu Upha­gena odbę­dzie się kon­cert Gdań­skiej Grupy Per­ku­syj­nej Jeu­nes­ses Musi­ca­les. W reper­tu­arze utwory nale­żące do czo­ło­wej lite­ra­tury per­ku­syj­nej oraz trans­kryp­cje naj­więk­szych prze­bo­jów muzyki kla­sycz­nej i jaz­zo­wej. Udział w kon­cer­cie jest bez­płatny.

 

Jeu­nes­ses Musi­ca­les powstała w 1985 r. Zespół zło­żony jest z obec­nych uczniów i wycho­wan­ków prof. Pio­tra Sutta, pro­wa­dzą­cego klasę per­ku­sji w Ogól­no­kształ­cą­cej Szkole Muzycz­nej I i II stop­nia im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Gdań­sku. Od początku ist­nie­nia zespół wie­lo­krot­nie kon­certował w Pol­sce i poza gra­ni­cami kraju. Naj­waż­niej­sze kon­certy to: udział w festi­wa­lach Poznań­ska Wio­sna Muzyczna, Gau­de­amus we Wro­cła­wiu, występy na kon­certach orga­ni­zo­wa­nych przez Fil­har­mo­nię Naro­dową w War­sza­wie, Fil­har­mo­nię Bia­ło­stocką, Fil­har­mo­nię Bał­tycką, Fil­har­mo­nię Kali­ską, Fil­har­mo­nię Łódzką, Fil­har­mo­nię Szcze­ciń­ską, Operę Bał­tycką, kon­certy ze Scholą Can­to­rum Geda­nen­sis, a także tour­née we Wło­szech (kon­certy w sali RAI), Szwaj­ca­rii, Szwe­cji, Litwie, Niem­czech i Fran­cji.

 

GGP kon­certowała ponadto ze świa­to­wej sławy arty­stami, m.in. z Joh­nem Bec­kiem, Joh­nem Wooto­nem, Julie Hill, Danem Moorem, Ander­sem Åstran­dem, Ruudem Wie­ne­rem, Nana For­mosa Per­cus­sion Duo, Jean-Bep­ti­ste Lec­le­re­’em, Twin­cus­sion Duo, Wal­te­rem Mer­ten­sem, Igna­cio Cebal­los Mar­ti­nem, Lalo i Julie Davila, Clau­dio San­tan­gelo, Nil­sem Roh­we­rem, Jen­sem Schliec­ke­rem i Kaiem Stens­gar­dem.

 

W pro­gra­mie kon­certu

 

 • Pulse Per­cus­sion Trio – Sur­prise!
 • Eric Zak – Cha­sing the Cari­bou
 • Anto­nio Vivaldi – Wio­sna (I cz.) opra­co­wa­nie na kwin­tet per­ku­syjny – Piotr Sutt)
 • Karl-Heinz Koper – Tam­bur­le­sca
 • Emma­nuel Sejo­urne – Aka­dinda
 • Timm Pie­per – Stick Trix
 • Mark Ford – Afta Stuba
 • Tra­dy­cyjna bra­zy­lij­ska batu­cada

 

Skład zespołu

 • Monika Tar­now­ska
 • Maria Zubrzycka
 • Paweł Die­trich
 • Fabian Czajka
 • Szcze­pan Kobiela
 • Wik­tor Sin­kie­wicz
 • Fran­ci­szek Szcze­pań­ski

 

Kie­row­nic­two arty­styczne: prof. Piotr Sutt

 

Kon­cert gdań­ski. Gdań­ska Grupa Per­ku­syjna Jeu­nes­ses Musi­ca­les

 • Kiedy: 25 wrze­śnia 2021 (sobota), godz. 17:00–18:30
 • Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 46/47
 • Wstęp: bez­płatny

 

koncerty

Inne wydarzenia

Burzliwe dzieje oręża Polskiego
koncerty
koncerty
koncerty

Burzliwe dzieje oręża Polskiego

premiera widowiska muzyczno-teatralnego w Dworze Artusa

Czytaj więcej
Niedziela pod znakiem carillonów
koncerty
koncerty
koncerty

Niedziela pod znakiem carillonów

Dwa premierowe wykonania utworów

Czytaj więcej
Kaddish yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish yatom

koncert upamiętniający 82. rocznicę nocy kryształowej w Gdańsku

Czytaj więcej
Fantazje dawnego Gdańska
koncerty
koncerty
koncerty

Fantazje dawnego Gdańska

Posłuchaj najstarszego gdańskiego fortepianu. Koncert już w sobotę

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje