Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Barwy chóru. Vol. I

Przewiń w dół

koncert z okazji 45. lecia Polskiego Chóru Kameralnego w Dworze Artusa

Czy chór może mieć jakąś barwę? Może, wręcz powi­nien – to dzięki uni­kal­nej bar­wie zespół chó­ralny staje się łatwo roz­po­zna­walny pośród innych, barwa odróż­nia od sie­bie poszcze­gól­nych arty­stów, co w muzyce wokal­nej ma szcze­gólne zna­cze­nie. To wła­śnie bogac­two kolo­rów i ich odcieni, podob­nie jak na zachwy­ca­ją­cych płót­nach rene­san­so­wych mistrzów, sta­nowi w dużej mie­rze o pięk­nie muzyki, jakiej słu­chamy.

Pro­jek­tu­jąc pro­gram kon­certów z cyklu Barwy chóru, doko­na­li­śmy trud­nej selek­cji utwo­rów, które uzna­jemy za jedne z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej wyjąt­ko­wych w 45-let­niej histo­rii zespołu. To oczy­wi­ście siłą rze­czy wybór nie­pełny. Sta­ra­li­śmy się jed­nak, by repre­zen­ta­cję miały w naszych reper­tu­arach dzieła wybit­nych kom­po­zy­torów pol­skich oraz twór­ców zagra­nicz­nych, które nie tylko znaj­do­wały uzna­nie publicz­no­ści, ale też pozo­stały w pamięci chó­rzy­stów.

Po dłu­giej zimie docze­ka­li­śmy się wresz­cie wio­sny, która daje nadzieję na to, że przy­roda, a z nią cały świat, obu­dzi się na nowo. Wio­senne na wskroś jest dzieło Feliksa Nowo­wiej­skiego zaty­tu­ło­wane Teka Bia­ło­wie­ska. To tryp­tyk, cykl trzech utwo­rów, które należą do naj­wspa­nial­szych osią­gnięć pol­skiej chó­ra­li­styki pierw­szej połowy XX wieku: Ryś w borze ze sło­wami Jana Jerzego Kar­piń­skiego, Dąb rażony pio­ru­nem do poezji Marii Jasno­rzew­skiej-Paw­li­kow­skiej i Taniec na uro­czysku do słów Kazi­miery Jeżew­skiej. Jest to nie­zwy­kle ory­gi­nalne dzieło, muzyka ilu­stra­cyjna obra­zu­jąca rysia, który poluje; wie­kowy dąb, któ­rego nie zdoła powa­lić nawet sroga burza, oraz wio­senny rytuał przej­ścia z udzia­łem całych zastę­pów leśnych stwo­rów: nimf, wił i dzi­wo­żon, które figlar­nym tań­cem wabią „w cień posępny, w mrok uro­czy”.

Pol­ski Chór Kame­ralny wykona także utwór skom­po­no­wany przez Ire­ne­usza Łuka­szew­skiego, uzna­nego woka­li­sty, peda­goga, kom­po­zy­tora, zało­ży­ciela Pol­skiego Chóru Kame­ral­nego (wtedy pod nazwą Schola Can­to­rum Geda­nen­sis) i jego pierw­szego dyry­genta. Melo­dię do wier­sza Kazi­mie­rza Prze­rwy-Tet­ma­jera, pocho­dzą­cego z tomu Ero­tyki wyda­nego w 1902, napi­sał ojciec braci Łuka­szew­skich, Leon, a Ire­ne­usz, z myślą o rodzi­cach, doko­nał twór­czego opra­co­wa­nia tego sub­tel­nego, peł­nego żalu i miło­snej tęsk­noty tek­stu na chór a cap­pella.

Naj­bliż­szy kon­cert to także oka­zja do przed­sta­wie­nia Pań­stwu naj­now­szego dzieła na chór a cap­pella Pawła Łuka­szew­skiego. Nasza zna­jo­mość trwa od prze­szło 25 lat i zaowo­co­wała wie­loma pra­wy­ko­na­nimi i zna­ko­mi­tymi nagra­niami. Tym razem ten wybitny twórca i peda­gog poda­ro­wał naszemu zespo­łowi kom­po­zy­cję do słów modli­twy uło­żo­nej przez Sørena Kier­ke­ga­arda, duń­skiego filo­zofa i poetę. Utwór wpi­suje się tym samym w nurt sakral­nej muzyki wokal­nej, naj­licz­niej repre­zen­to­wany w twór­czo­ści Pawła Łuka­szew­skiego.

Drugą część kon­certu zdo­mi­nują dwa cykle utwo­rów zwią­za­nych z posta­cią Wil­liama Sha­ke­spe­are’a. Skąd ten wybór? Przede wszyst­kim ze względu na wyjąt­kowe piękno muzyki, zróż­ni­co­wa­nej, peł­nej – nomen omen – roz­licz­nych kolo­rów i nastro­jów. Poza tym ważne miej­sce na kul­tu­ral­nej mapie Gdań­ska zaj­muje Gdań­ski Teatr Szek­spi­row­ski, któ­rego dzia­łal­ność zain­spi­ro­wała nas, by się­gnąć do muzycz­nych owo­ców recep­cji twór­czo­ści Szek­spira. Naj­pierw zabrzmi 5 Pie­śni Ariela na głosy solowe i chór a cap­pella, powsta­łych do tek­stów pocho­dzą­cych z Burzy, któ­rych twórcą jest Frank Mar­tin (1890-1974), kom­po­zy­tor i pia­ni­sta szwaj­car­ski. Kon­cert zakoń­czą nato­miast Three Sha­ke­spe­are SongsTrzy pie­śni szek­spi­row­skie Ral­pha Vau­ghana Wil­liamsa. Cykl ten składa się z trzech krót­kich utwo­rów z dra­matu Burza oraz ze Snu nocy let­niej.

 

Kon­cert w ramach Jubi­le­uszu 45-lecia

BARWY CHÓRU vol. 1

21.04.2023 sobota godz. 19.00 

Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44, Gdańsk

 

PROGRAM

Feliks Nowo­wiej­ski Teka bia­ło­wie­ska op. 56

Ire­ne­usz Łuka­szew­ski Wyko­ły­sa­łem Cię wśród fal

Paweł Łuka­szew­ski Domine Iesu Chri­ste*

Frank Mar­tin 5 Pie­śni Ariela

Ralph Vau­ghan Wil­liams Three Sha­ke­spe­are Songs

 

* pra­wy­ko­na­nie

 

WYKONAWCY

Pol­ski Chór Kame­ralny

Jan Łuka­szew­ski dyry­gent

 

BILETY

Cena: 30-40 zł

Dostępność: Bile­ty24.pl oraz na godzinę przed kon­cer­tem w Dwo­rze Artusa

 

ORGANIZATORZY

  • Mia­sto Gdańsk
  • Pol­ski Chór Kame­ralny

WSPÓŁORGANIZATOR

  • Muzeum Gdań­ska

PARTNER ROKU JUBILEUSZOWEGO

  • Pie­kar­nia – Cukier­nia Pel­low­ski

PARTNERZY

  • Metro­po­li­talna Karta do Kul­tury
  • Hakon

PATRONAT MEDIALNY

 

Dwór Artusa

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje