Przejdź do treści głównej

Szczegóły

koncert Jordiego Savalla z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

 

JORDI SAVALL – WOJNA I POKÓJ

80. rocz­nica wybu­chu II wojny świa­to­wej

1 wrze­śnia 2019 roku, godz. 18:00

Pol­ska Fil­har­mo­nia Bał­tycka im. Fry­de­ryka Cho­pina

Gdańsk

 

 

W dniu 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej legenda muzyki daw­nej, Jordi Savall, zady­ry­guje muzycz­nym kon­glo­me­ra­tem zło­żonym z Hespèrion XXI, La Capella Reial de Cata­lu­nya i Le Con­cert des Nations – zespo­łów wyko­naw­stwa histo­rycz­nego o mię­dzy­na­ro­do­wej reno­mie.

Jordi Savall, świa­to­wej sławy gam­bi­sta, dyry­gent, przed­sta­wi­ciel auten­ty­zmu w wyko­naw­stwie histo­rycz­nym, zapre­zen­tuje gdań­skiej publicz­no­ści autor­ski pro­gram wraz z naj­wy­bit­niej­szymi śpie­wa­kami i instru­men­ta­li­stami zespo­łów Hespèrion XXI, La Capella Reial de Cata­lu­nya oraz Le Con­cert des Nations.

Pro­gram dwu­czę­ścio­wego kon­certu, osa­dzony w kon­tek­ście histo­rycz­nym „stu­le­cia wojny”, nawią­zuje do lat 1614–1714 wypeł­nio­nych kon­flik­tami zbroj­nymi, bitwami, z tru­dem osią­ga­nymi rozej­mami i trak­ta­tami poko­jo­wymi. Rów­no­le­gle do tych wyda­rzeń powsta­wały wiel­kie kom­po­zy­cje doby baroku, które towa­rzy­szyły współ­cze­snym w nie­pew­nych cza­sach.

Reper­tuar „Wojny i Pokoju” zło­żony jest z najbar­dziej repre­zen­ta­tyw­nych utwo­rów tego czasu, autor­stwa zarówno kom­po­zy­to­rów zna­nych, jak i ano­ni­mo­wych. Skła­dają się nań dzieła takich twór­ców jak: Samuel Sche­idt, Ambro­sio Cotes, Johann Her­mann Schein, Guil­laume Duma­noir, Phi­li­dor, Johann Rosen­mül­ler, John Jen­kins, Jean-Bap­ti­ste Lully, Fran­ce­sco Cavalli, Joan Cere­rols, John Blow, Juan Caba­nil­les, Marc-Anto­ine Char­pen­tier, Anto­nio Cal­dara, Vasily Titov, Hein­rich Ignaz Franz Biber, George Fri­de­ric Han­del, a także innych kom­po­zy­to­rów pocho­dze­nia żydow­skiego, oto­mań­skiego, kata­loń­skiego, hisz­pań­skiego i fran­cu­skiego. Wie­lość języ­ków, brzmień, instru­men­tów…

„Wojna i Pokój” jest swego rodzaju muzycz­nym spek­ta­klem, który poprzez muzyczne i lite­rac­kie odwo­ła­nia do histo­rii Europy umoż­liwi nam zetknię­cie się z burz­li­wymi cza­sami, kiedy to spory kul­tu­rowe, reli­gijne oraz tery­to­rialne roz­wią­zy­wano prze­mocą, a nie dia­lo­giem. Muzyka zaś sta­nowi kon­tra­punkt dla tych hanieb­nych wyda­rzeń: swoim pięk­nem skła­nia do reflek­sji, a jej uni­wer­salny język może stać się płasz­czy­zną mię­dzy­ludz­kiego poro­zu­mie­nia.

W dniu 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej, w Gdań­sku – mie­ście szcze­gól­nym, które jako pierw­sze doświad­czyło wojen­nej agre­sji – muzyka w wyko­na­niu Jor­diego Savalla i zespo­łów Hespèrion XXI, La Capella Reial de Cata­lu­nya i Le Con­cert des Nations z pew­no­ścią nabie­rze głęb­szych zna­czeń oraz bar­dziej współ­cze­snych kon­tek­stów. Zaś impo­nu­jące inter­pre­ta­cje i forma kon­certu wzbu­dzą pra­gnie­nie rze­czy­wi­stego pokoju.

 

Bilety w przedsprze­daży i w dniu kon­certuw cenie: 39 zł i 69 zł są dostępne w punk­tach sprze­daży Tic­ket­ma­ster na tere­nie całego kraju oraz w skle­pie inter­ne­to­wym tic­ket­ma­ster. pl.

 

Orga­ni­za­to­rami kon­certu są Mia­sto Gdańsk i Muzeum Gdań­ska we współ­pracy z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Pomor­skiego i Pol­ską Fil­har­mo­nią Bał­tycką.

 

koncerty

Inne wydarzenia

Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej
Carillony on-line
koncerty
koncerty
koncerty

Carillony on-line

muzyka z wież w Twoim domu

Czytaj więcej
Walentynkowe carillony
koncerty
koncerty
koncerty

Walentynkowe carillony

dwa koncerty z gdańskich wież

Czytaj więcej
Muzyczne konteksty
koncerty
koncerty
koncerty

Muzyczne konteksty

koncert poświęcony Danielowi Chodowieckiemu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje