Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca

W nad­cho­dzący czwar­tek, 16 maja 2019 r., o 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się otwarte spo­tka­nie z Mar­cinem Jacob­sonem poświę­cone wysta­wie „Naro­dziny Big­bitu. Odsłona Gdań­ska”. Muzyk oraz mana­ger, pro­du­cent i wydawca muzyczny opo­wie o życiu codzien­nym rock & rol­low­ców w latach 50.–70. XX wieku.

Początki pol­skiego big­bitu to prze­łom lat 50. i 60. XX wieku. Pierw­szy, wyzna­cza­jący sym­bo­liczne początki tej mody w Pol­sce, kon­cert zespołu Rhy­thm & Blues odbył się 24 marca 1959 roku w gdań­skim klu­bie Rudy Kot. W 1961 i 1962 roku rów­nież w Gdań­sku zade­biu­to­wali Czer­wono-Czarni i Nie­bie­sko-Czarni, a w 1965 roku zawią­zany został naj­po­pu­lar­niej­szy zespół w pol­skiej muzyki roz­ryw­ko­wej, czyli Czer­wone Gitary.

Marcin Jacobson (przy konsoli) podczas jednego z rockowych koncertów w czasach PRL'u, mat. Marcin Jacobson

– Na początku rock & roll był zja­wi­skiem fascy­nu­ją­cym, a do tego miał posmak owocu zaka­za­nego, bo iry­to­wał zarówno wła­dze, jak i naszych rodzi­ców. Więk­szość moich rówie­śni­ków wyro­sła, a dla mnie i kilku kole­gów stał się on życiową pasją i zawo­dem. Bio­rąc czynny udział w histo­rycz­nych już dzi­siaj wyda­rze­niach, nie mie­li­śmy poczu­cia, że two­rzymy coś wiel­kiego. To z jed­nej strony była mło­dzień­cza prze­kora, a z dru­giej próba „roz­we­se­le­nia” PRL-owskiej sza­rzy­zny i bez­na­dziei. W oczach wspó­ło­by­wa­teli byli­śmy ludźmi w jakiś spo­sób uprzy­wi­le­jo­wa­nymi, ale w rze­czy­wi­sto­ści, pod każ­dym wzglę­dem, daleko nam było do sta­tusu zachod­nich gwiazd i w takim samym stop­niu odczu­wa­li­śmy np. nie­do­bory w zaopa­trze­niu. Pamię­tam, że na jakiejś tra­sie jedli­śmy w kółko bigos lub fasolkę po bre­toń­sku, bo choć miesz­ka­li­śmy w orbi­sow­skich hote­lach wie­czo­rami nic innego nie było do jedze­nia. W Kra­ko­wie jakiś fan przy­niósł nam ogromny wór nie­po­cię­tych papie­ro­sów, któ­rych bra­ko­wało na rynku. Ze względu na bzdurne prze­pisy, w rapor­cie finan­so­wym z trasy wyka­zy­wa­łem, że zespół jechał np. dzie­się­cioma samo­cho­dami Fiat 125 p lub 126 p, pod­czas gdy w rze­czy­wi­sto­ści jecha­li­śmy dwoma busami, któ­rych nie było jak roz­li­czyć. Zda­rzało nam się pod­kra­dać w nocy ropę z TIR-ów, bo nawet jeżeli mie­li­śmy sto­sowne kartki, to nie było go na sta­cjach CPN. Reflek­tory robi­li­śmy z baniek na mleko, a sta­tyw dla Tiny Tur­ner z popiel­niczki – mówi Mar­cin Jacob­son.

 

Mar­cin Jacob­son (ur. 1950) – ani­ma­tor, publi­cy­sta i wydawca muzyczny. Był mana­ge­rem m.in. grup: Krzak, Dżem, Cytrus, TSA oraz Mar­tyny Jaku­bo­wicz i Johna Por­tera. Współ­pra­co­wał z Czer­wono- i Nie­bie­sko-Czar­nymi, Tade­uszem Nalepą, Tiną Tur­ner, Joh­nem May­al­lem, Suzi Quatro, Joe Zawi­nu­lem i Janem Gar­bar­kiem. Współ­two­rzył Jaro­cin. Zor­ga­ni­zo­wał tysiące imprez i z górą setkę festi­wali jest pro­du­cen­tem bli­sko 80 płyt. W 2019 roku otrzy­mał Nagrodę Pre­zy­denta Mia­sta Gdań­ska za dzia­łal­ność w dzie­dzi­nie rzecz kul­tury.

 

 

 

 

„Poza sceną. Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

Kiedy: 16 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00–18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Pro­wa­dzący: Mar­cin Jacob­son

spotkania

Inne wydarzenia

Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Historie Gdańskich Dzielnic III
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Narodziny bigbitu
spotkania
spotkania
spotkania

Narodziny bigbitu

... od kuchni

Czytaj więcej
Niedenthal. Gdańsk 2018
spotkania
spotkania
spotkania

Niedenthal. Gdańsk 2018

promocja albumu fotograficznego

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje