Przejdź do treści głównej

Szczegóły

... od kuchni

 

W sobotę, 15 czerwca 2019 r., o godz. 15:00 roz­pocz­nie się bez­płatne opro­wa­dza­nie po wysta­wie „Naro­dziny big­bitu. Odsłona gdań­ska”. O kuli­sach naro­dzin pol­skiego roc­k& rolla opo­wie kura­tor wystawy Grze­gorz Jedlicki z Muzeum Gdań­ska.

W Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta Gdań­ska poka­zy­wa­nych jest bli­sko 150 eks­po­na­tów zwią­za­nych z histo­rią naro­dzin pol­skiej muzyki roz­ryw­ko­wej. Wśród przedmio­tów znaj­dziemy instru­menty muzy­ków z lat 50–70. XX w. takich zespo­łów jak Rhy­thm & Blues, Czer­wono-Czarni, czy Czer­wone Gitary. Wśród pamią­tek znaj­duje się także typ mikro­fonu uży­wany przez zespół the Rol­ling Sto­nes pod­czas kon­certu w Sali Kon­gre­so­wej w 1967 r., liczne pla­katy, ubiory sce­niczne. To wła­śnie zwią­zane z nimi, nie­raz cie­kawe i nie­moż­liwe histo­rie, zostaną wzięte „pod lupę” pod­czas nad­cho­dzą­cego opro­wa­dza­nia kura­tor­skiego.

– Żadna wystawa nie opo­wie w pełni na czym pole­gał feno­men pre­zen­to­wa­nego zja­wi­ska. Nie­ważne, czy to będzie wystawa mili­tarna, sztuki, czy tak jak w przy­padku naro­dzin pol­skiego rocka – wystawa muzyczna. Kie­dyś, żeby grać muzykę, trzeba było mieć nie tylko wykształ­ce­nie kie­run­kowe, ale także wie­dzę tech­niczną i żyłkę do han­dlu, albo kon­takty na czar­nym rynku. Takie przedmioty jak poka­zy­wane na wysta­wie gitary, czy skromne jak na dzi­siej­sze czasy wzmac­nia­cze dźwięku, były efek­tami prac cha­łup­ni­czych podej­mo­wa­nych przez rze­szę muzy­ków. Łączono pokrę­tła od czoł­gów z radziec­kimi, czy nie­miec­kimi radiami i… deskami do pra­so­wa­nia. Wła­śnie o takich „smacz­kach” poroz­ma­wiamy pod­czas sobot­niego spo­tka­nia – mówi Grze­gorz Jedlicki z Muzeum Gdań­ska.

 

 

Wystawę „Naro­dziny big­bitu. Odsłona gdań­ska” można zoba­czyć do 18 sierp­nia br. w Gale­rii Palo­wej i raz bez­płat­nie dzięki Kar­cie Miesz­kańca Gdań­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej. Udział w opro­wa­dza­niu kura­tor­skim, które roz­pocz­nie się w naj­bliż­szą sobotę o godz. 15:00, jest bez­płatny.

 

 

 

 

Big­bit od kuchni. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie po wysta­wie „Naro­dziny big­bitu”

Kiedy: 15 czerwca 2019 (sobota), godz. 15:00–16:00

Gdzie: Gale­ria Palowa, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, limit miejsc 55 osób, brak reje­stra­cji

 

spotkania

Inne wydarzenia

Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje