Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Każdy ma swoje Westerplatte

Przewiń w dół

koncerty na 80. rocznicę wybuchu II wojny

a.robakowska@fundacja-sprzymierzeni.plW naj­bliż­szą sobotę, 14 wrze­śnia br., o godz. 17.00 na pół­wy­spie Wester­platte odbę­dzie się kon­cert pol­skich zespo­łów muzycz­nych pod hasłem „Każdy ma swoje Wester­platte”. Pod Pom­nikiem Obroń­ców Wybrzeża wystą­pią: Arka Noego, Pięć Dwa Dębiec, Przy­był Mega­fon, Wild Pig Band i jako gwiazda wie­czoru Luxtor­peda. Udział w kon­cer­cie jest bez­płatny, ale należy zare­je­stro­wać się na stro­nie orga­ni­za­tora – Fun­da­cji Sprzy­mie­rzeni z GROM. Dojazd na kon­certy uła­twi dodat­kowa komu­ni­ka­cja miej­ska.

– „Każdy ma swoje Wester­platte” to zapro­sze­nie do mię­dzy­po­ko­le­nio­wego uczest­nic­twa w zbio­ro­wym pamię­ta­niu o boha­te­rach wrze­śnia 1939 r. Upa­mięt­nimy je wraz ze świad­kami walk i poprzez muzykę mło­dego poko­le­nia. Spo­tka­nia odbędą się w waż­nych miej­scach dla naszej wspól­nej pamięci, czyli w Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku oraz na Wester­platte – mówi Grze­gorz Wydrow­ski, Pre­zes Zarządu Fun­da­cji Sprzy­mie­rzeni z Grom.

Spo­tka­nie z kom­ba­tan­tami

W sobotę, 14 wrze­śnia br., o godz. 12.00 roz­pocz­nie się spo­tka­nie „Straż­nicy Pamięci”, pod­czas któ­rego uczest­nicy będą mogli wysłu­chać rela­cji kom­ba­tan­tów oraz poroz­ma­wiać z nimi o ich doświad­cze­niach. Po zakoń­cze­niu zostaną zło­żone kwiaty pod Pom­nikiem Obroń­ców Poczty Pol­skiej w Gdań­sku. Udział w spo­tka­niu jest otwarty i bez­płatny.

– Spo­tka­nie w Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku to oka­zja do roz­mowy z naocz­nymi świad­kami wojny i jej uczest­ni­kami. Swo­imi reflek­sjami podzielą się żoł­nie­rze Armii Kra­jo­wej, jak i tzw. „dru­giej kon­spi­ra­cji” – dodaje Grze­gorz Wydrow­ski.

Luxtor­peda na Wester­platte

O godz. 17.00 po zło­że­niu kwia­tów na Cmen­ta­rzyku Obroń­ców Wester­platte oraz pod Pom­nikiem Obroń­ców Wybrzeża na Wester­platte roz­pocz­nie się kon­cert muzyczny, pod­czas któ­rego wystą­pią Arka Noego, Pięć Dwa Dębiec, Przy­był Mega­fon, Wild Pig Band oraz Luxtor­peda.

– Zespoły zagrają utwory, w tym te o cha­rak­te­rze budu­ją­cym poczu­cie wspól­noty i ducha patrio­tycz­nego. Idei kon­certów przy­świe­cają słowa śp. Jana Pawła II wypo­wie­dziane w cza­sie wizyty w Gdań­sku w 1987 r.: „Każdy z Was, mło­dzi przy­ja­ciele, znaj­duje też w życiu jakieś swoje Wester­platte…” – kon­ty­nu­uje Grze­gorz Wydrow­ski.

Udział w bez­płatnym kon­cer­cie umoż­liwi dodat­kowa komu­ni­ka­cja miej­ska. ZTM zwięk­szy czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia linii 606, a z przy­stan­ków Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Chełm zostaną uru­cho­mione dodat­kowe linie w kie­runku Wester­platte. Udział w kon­cer­cie należy zare­je­stro­wać na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­tora: http: //fun­da­cja-sprzy­mie­rzeni. pl/? aktu­al­no­sci­=kazdy-ma-swoje-wester­platte-kon­cert.

Fun­da­cja SPRZYMIERZENI z GROM zaj­muje się orga­ni­zo­wa­niem pomocy dla byłych żoł­nie­rzy oraz funk­cjo­na­riu­szy służb mun­du­ro­wych i ich rodzin, zwłasz­cza wdów i sie­rot, w przy­padku cięż­kiej cho­roby, wypad­ków loso­wych powią­za­nych z wyko­ny­waną służbą powo­du­ją­cych utratę zdro­wia, trud­nej sytu­acji mate­rial­nej i rodzin­nej, nie­peł­no­spraw­no­ści, dłu­go­trwa­łej reha­bi­li­ta­cji i lecze­nia. Fun­da­cja rów­nież zaj­muje się nie­sie­niem pomocy żoł­nie­rzom i funk­cjo­na­riu­szom peł­nią­cym obec­nie służbę: pomoc medyczną, psy­cho­lo­giczną, socjalną i prawną.

 

 

 

 

Spo­tka­nie w Muzeum Poczty Pol­skiej

Kiedy: 14 wrze­śnia 2019 r., godz. 12:00–13:00

Gdzie: Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku, pl. Obroń­ców Poczty Pol­skiej w Gdań­sku 1/2

Wstęp: bez­płatny, na zapro­sze­nia

 

Kon­cert „Każdy ma swoje Wester­platte”

Kiedy: 14 wrze­śnia 2019 r., godz. 17:00–23:15

Gdzie: Pom­nik Obroń­ców Wybrzeża, pół­wy­sep Wester­platte

Wstęp: bez­płatny, reje­stra­cja:

http: //fun­da­cja-sprzy­mie­rzeni. pl/? aktu­al­no­sci­=kazdy-ma-swoje-wester­platte-kon­cert

 

godz. 17.00 – Arka Noego

godz. 18.15 – Pięć Dwa Dębiec

godz. 19.00 – Przy­był Mega­fon

godz. 20.20 – Wild Pig Band

godz. 21.45 – Luxtor­peda

 

Bez­płatna komu­ni­ka­cja miej­ska w Gdań­sku

Auto­bus nr 1 – godz. 16.07 – odjazd z przy­stanku „Dwo­rzec Główny” (środ­kowa zatoka), z przy­stan­kiem „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Auto­bus nr 2 – godz. 16.12 – odjazd z przy­stanku „Dwo­rzec Główny” (środ­kowa zatoka), z przy­stan­kiem „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Auto­bus nr 3 – godz. 19.03 – odjazd z przy­stanku „Wrzeszcz PKP” (zatoka linii 115), z przy­stan­kiem „Gdańsk Główny” (środ­kowa zatoka) oraz „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Auto­bus nr 4 – godz. 16.07 – odjazd z pętli „Chełm Witosa”, z przy­stan­kiem „Śród­mie­ście SKM” oraz „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Pow­rót auto­bu­sów ze sta­łej pętli auto­bu­so­wej na Wester­platte z zatrzy­ma­niem na tych samych przy­stan­kach o nastę­pu­ją­cych godzi­nach: Auto­bus nr 1–20.30, Auto­bus nr 2–20.45, Auto­bus nr 3–23.30, Auto­bus nr 4–23:40.

Inne wydarzenia

Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Nowa na wzór starej

Nowa na wzór starej

100 gdańskich monet w Dworze Artusa na wystawie czasowej

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje