Przejdź do treści głównej

Szczegóły

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Przewiń w dół

Program obchodów 31.08-01.09.2019

Wyda­rze­nia wspó­łor­ga­ni­zo­wane przez Muzeum Gdań­ska

31.08 – 1.09.2019

 

31.08.2019 (SOBOTA)


Westerplatte. Spotkania z historią

Mia­sto Gdań­sk oraz Muzeum Gdań­ska zapra­szają na trze­cią edy­cję festi­walu „Wester­platte. Spo­tka­nia z histo­rią”, który odbę­dzie się tra­dy­cyj­nie na pół­wy­spie. Wyda­rze­nie z udzia­łem 100 rekon­struk­to­rów sta­nowi część obcho­dów rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej w Gdań­sku. Celem festi­walu histo­rycz­nego jest przy­bli­że­nie dzie­jów Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej na Wester­platte oraz umun­du­ro­wa­nia, uzbro­je­nia Woj­ska Pol­skiego z okresu II wojny świa­to­wej. Głów­nymi atrak­cjami są trzy sobot­nie pokazy rekon­struk­cyjne walk toczo­nych na Wester­platte w pierw­szych dniach wrze­śnia 1939 r. W sobotę oraz nie­dzielę zwie­dza­jący będą mogli zoba­czyć dio­ramy histo­ryczne oraz zabyt­kowy sprzęt woj­skowy taki jak m.in. czołgi Sher­man, Stu­art czy TKS.

Dla rodzin z dziećmi przy­go­to­wa­li­śmy takie atrak­cje jak, wiel­ko­for­ma­towe gry histo­ryczne, sta­nowiska edu­ka­cyjne oraz moż­li­wość nie­od­płat­nego zwie­dze­nia War­towni nr 1 na Wester­platte, czy też nie­od­płat­nego udziału w zwie­dza­niu pół­wy­spu w ramach pro­jektu „Szlak Pamięci”.

Na Westerplatte można dostać się dzięki tram­wa­jowi wod­nemu F5 oraz komu­ni­ka­cją miej­ską 106, 138, albo 606 (infor­ma­cje na: www. ztm.gda.pl), rowe­rem oraz - w ostateczności - samo­cho­dem. Jeden z parkingów przy promenadzie będzie wyłączony na potrzeby rekonstrukcji historycznej. 

 

 

Sobota, 31 sierp­nia 2019, godz. 10:00–20:00

 

Rekon­struk­cje histo­ryczne walk pol­sko-nie­miec­kich o Wester­platte:

godz. 12:00 Obrona War­towni nr 1

godz. 16:00 Obrona pla­cówki „Fort”

godz. 19:00 Obrona Nowych Koszar

 

Sobota, 31 sierp­nia 2019, godz. 10:00–20:00

Nie­dziela, 1 wrze­śnia 2019, godz. 10:00–15:00


Atrakcje przygotowane z okazji obchodów 80. lecia wybuchu II wojny światowej będzie można zobaczyć na par­kingu przy nabrzeżu oraz wzdłuż drogi do Pom­nika Obroń­ców Wybrzeża:

- sta­nowiska edu­ka­cyjne i dio­ramy histo­ryczne, przy któ­rych rekon­struk­to­rzy zapre­zen­tują i opo­wie­dzą o zabyt­kowych pojaz­dach i sprzę­cie woj­skowym;

- bez­płatne zwie­dza­nie War­towni nr 1 oraz pół­wy­spu Wester­platte „Szla­kiem Pamięci”

- wiel­ko­for­ma­towe gry histo­ryczne dla dzieci i doro­słych przy War­towni nr 1

- kuch­nia polowa przy War­towni nr 1; bez­płatny poczę­stu­nek do wyczer­pa­nia zapa­sów

- pokazy fil­mowe, scena przy pla­cówce „Fort”

31 sierpnia 2019, godz. 10:00 – Film „Lotna”, reż. A. Wajda

31 sierpnia 2019, godz. 14:00 – Film „Orzeł”, reż. L. Bucz­kow­ski

1 września 2019, godz. 10:00 – Film „Wolne Miasto”, reż. S. Różewicz

1 września 2019, godz. 14:00 – Film „Westerplatte”, reż. S. Różewicz

 

 

Wer­ni­saż wystawy „Gdańsz­cza­nie 1939”

 

Pod­czas wer­ni­sażu wystawy cza­so­wej zosta­nie zapre­zen­to­wa­nych kil­ka­dzie­siąt eks­po­na­tów przed­sta­wia­ją­cych losy Pola­ków z Wol­nego Mia­sta Gdań­ska, w tym pamiątki nale­żące do majora Hen­ryka Suchar­skiego.

Kiedy: 31 sierp­nia 2019, sobota, godz. 14:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku, Wielka Sala Wety i Gale­ria Palowa, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, limit miejsc: 120

Uwagi: wej­ście przez przed­proże Ratu­sza Głów­nego Mia­sta Gdań­ska od strony ul. Dłu­giej

 

 

 

Pro­jek­cja filmu doku­men­tal­nego „Obrońcy Poczty”

 

70-minu­towy film w reży­se­rii Damiana Wenty opo­wiada o pierw­szym dniu II wojny świa­to­wej i obro­nie Poczty Pol­skiej w Gdań­sku.

Kiedy: 31 sierp­nia 2019, sobota, godz. 15:00

Gdzie: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Wstęp: bez­płatny, limit miejsc 200

Uwagi: wej­ście od strony Dłu­giego Targu

 

1.09.2019 (NIEDZIELA)

 

Uro­czy­stość z oka­zji 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej

 

Pro­simy o przy­by­cie oraz o zaję­cie miejsc naj­póź­niej do godz. 4:20.

 

4:45–7:00 Obchody 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej u stóp pomnika Obroń­ców Wybrzeża na Wester­platte

 

I część uro­czy­sto­ści

4:45 Włą­cze­nie syren alar­mo­wych

emi­sja mate­riału fil­mowego

ode­gra­nie hymnu pań­stwo­wego Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej przez Orkie­strę Repre­zen­ta­cyjną Mary­narki Wojen­nej

powi­ta­nie uczest­ni­ków Uro­czy­sto­ści przez Pre­zy­denta Mia­sta Gdań­ska Alek­san­drę Dul­kie­wicz

prze­mó­wie­nia oko­licz­no­ściowe

modli­twa mię­dzy­wy­zna­niowa

odczy­ta­nie Ode­zwy Har­cer­skiej

odczy­ta­nie Apelu Pamięci

odda­nie salwy hono­ro­wej

ode­gra­nie Hymnu do Bał­tyku i Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skiego przez Orkie­strę Repre­zen­ta­cyjną Mary­narki Wojen­nej

zło­że­nie wień­ców i wią­za­nek kwia­tów przez dele­ga­cje pań­stwowe

zakoń­cze­nie I czę­ści uro­czy­sto­ści (ok. godz. 6:30)

 

II część uro­czy­sto­ści

Od 6.30 zło­że­nie wień­ców i wią­za­nek kwia­tów przez pozo­sta­łych uczest­ni­ków Uro­czy­sto­ści

 

Po zakoń­cze­niu zapra­szamy na poczę­stu­nek z kuchni polo­wej.

 

Uro­czy­sto­ści przy byłej Vik­to­ria­schule

 

Modli­twa i zło­że­nie wień­ców przy tablicy upa­mięt­nia­ją­cej tor­tu­ro­wa­nych i zamę­czo­nych Pola­ków w pierw­szych dniach II wojny świa­to­wej w budynku Vik­to­ria­schule.

Kiedy: 1 wrze­śnia 2019, godz. 10.00

Gdzie: Gdańsk, ul. Kładki 24

Wstęp: bez­płatny

 

Uro­czy­sto­ści w Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku

 

Zapraszamy do nieodpłatnego odwiedzenia wystawy odpowiadającej o obrońcach Poczty Polskiej oraz Polakach z Wolnego Miasta. O godz. 12:00 przy Pom­niku Obroń­ców Poczty Pol­skiej odbę­dzie się msza św. w inten­cji pole­głych Pocz­tow­ców.

Kiedy: 1 wrze­śnia 2019, godz. 11:00–13:00

Gdzie: Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku, Plac Obroń­ców Poczty Pol­skiej 1/2

Wstęp: bez­płatny

 

Kon­cert caril­lo­nowy „Trzy wezwa­nia”
z wieży Ratu­sza Głów­nego Mia­sta

 

Utwór Trzy wezwa­nia, skom­po­no­wany przez Alek­san­dra Nowaka, nawią­zuje do daw­nej gdań­skiej tra­dy­cji. Dzwony wie­żowe oznaj­miały naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia w ciągu dnia. Kom­po­zy­cja powstała w 2019 roku na zamó­wie­nie Muzeum Gdań­ska z oka­zji 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej. Utwór zagra caril­lo­nistka miej­ska Monika Kaź­mier­czak.

Kiedy: 1 wrze­śnia 2019, nie­dziela, godz. 15:00–15:20

Gdzie: Długi Targ przy Fon­tan­nie Nep­tuna

Wstęp: bez­płatny

 

Kon­cert Jor­diego Savalla „Wojna i Pokój”

 

Jordi Savall, świa­to­wej sławy gam­bi­sta, dyry­gent, przed­sta­wi­ciel auten­ty­zmu w wyko­naw­stwie histo­rycz­nym, zapre­zen­tuje gdań­skiej publicz­no­ści autor­ski pro­gram. Wraz z arty­stą wystąpi 40 śpie­wa­ków oraz instru­men­ta­li­stów z zespo­łów Hespèrion XXI, La Capella Reial de Cata­lu­nya oraz Le Con­cert des Nations.

Kiedy: 1 wrze­śnia 2019, nie­dziela, godz. 18:00

Gdzie: Pol­ska Fil­har­mo­nia Bał­tycka im. F. Cho­pina w Gdań­sku, Oło­wianka 1

Wstęp: bile­to­wany

Wię­cej infor­ma­cji:[LINK]

 

Orga­ni­za­tor

Mia­sto Gdańsk

 

Part­ne­rzy

Muzeum Gdań­ska

Fun­da­cja Gdań­ska

Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pomor­skiego

 

uroczystości

Inne wydarzenia

Wokół Wielkiej Synagogi
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Wokół Wielkiej Synagogi

gdański program obchodów

Czytaj więcej
45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte
uroczystości
uroczystości
uroczystości

45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte

Zobacz wyjątkowy film z 1967 r.

Czytaj więcej
Wielkopolanie ku Niepodległej
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Wielkopolanie ku Niepodległej

wystawa plenerowa, panel historyczny i koncert!

Czytaj więcej
Od Ratusza do Muzeum!
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Od Ratusza do Muzeum!

49. urodziny Muzeum Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje