Przejdź do treści głównej

Szczegóły

spotkanie z Chrisem Niedenthalem

14 marca 2019 r. o godz. 17.00, w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, odbę­dzie się bez­płatne spo­tka­nie  udzia­łem Chrisa Nie­den­thala poświę­cone prze­mia­nom ustro­jo­wym w 1989 r. Uznany foto­re­por­ter zapre­zen­tuje zdję­cia wyko­nane w wielu kra­jach wschod­niej Europy i w Chi­nach, a także odpo­wie na pyta­nia publicz­no­ści.

Godzinne spo­tka­nie z auto­rem wystawy foto­graficznej „Nie­den­thal. Gdańsk 2018” to nie tylko oka­zja do zoba­cze­nia mało zna­nych foto­grafii doku­men­tu­jących życie codzienne w kra­jach bloku sowiec­kiego, znaj­du­ją­cego się w 1989 r. na przed­wio­śniu demo­kra­cji.

 

Polska 1989 r., fot. C. Niedenthal.

Kadry Wol­no­ści w obiek­ty­wie

Boha­te­rami foto­grafii będą osoby two­rzące tzw. „Kadry Wol­no­ści”, z któ­rymi Chris Nie­den­thal spo­ty­kał się pod­czas 365 dni pracy i liczących po kilka tysięcy kilometrów podróży.

– Chyba w żad­nym okre­sie swo­jego zawo­do­wego życia nie pra­co­wa­łem tak inten­syw­nie jak w 1989 r. To był wyjąt­kowy czas. Demo­ludy chy­liły się ku upad­kowi, na sile przy­bie­rały oddolne, demo­kra­tyczne ruchy spo­łeczne. Pra­co­wa­łem wów­czas dla ame­ry­kań­skiego tygo­dnika TIME, któ­rego redak­cja była nie­zwy­kle zain­te­re­so­wana wyda­rze­niami w Euro­pie Wschod­niej. Regu­lar­nie byłem wysy­łany w coraz to nowe podróże do nie­malże wszyst­kich sto­lic komu­ni­stycz­nego świata, w tym do Chin, doku­men­tu­jąc świat i ludzi, np. Gor­ba­czowa, Havla, Honec­kera, o któ­rych dziś już uczymy się w pod­ręcz­ni­kach – mówi Chris Nie­den­thal.

 

Upadek komunizmu w ludzkim wymiarze, fot. C. Niedenthal

„Inne histo­rie” foto­grafii

Ponad sto foto­grafii, które zostaną zaprezentowane na spotkaniu, to nie tylko opo­wieść o upadku komu­ni­zmu, ale także historie o przy­go­dach i codziennej pracy foto­re­por­tera.

– Obiek­tyw apa­ratu, choć utrwala obraz kon­kret­nego momentu „takim jakim był”, ni­gdy nie dopo­wie naj­cie­kaw­szych histo­rii, nawet tych, które są jego wytwo­rem. Z każ­dej podróży powra­ca­łem z gar­ścią aneg­dot i wspo­mnień o wyko­na­nych foto­grafiach, którymi podzielę się z uczestnikami spotkania w Muzeum Gdańska – dodaje Chris Nie­den­thal.

Bez­płatne spo­tka­nie z foto­re­por­te­rem, które odbę­dzie się nad­cho­dzący czwar­tek potrwa ok. 1–1,5 godziny. Wielka Sala Wety może pomie­ścić 170 osób.

Chris Nie­den­thal – (ur. 21 paździer­nika 1950 r. w Lon­dy­nie) – pol­ski foto­graf, czło­nek ZPAF. Współ­pra­co­wał z: „Time”, „New­sweek”, „Der Spie­gel”, „Geo” i „Stern”. Lau­reat jed­nej z nagród World Press Photo w 1986 r. Odz­na­czony w 2009 r. Srebr­nym Meda­lem „Zasłu­żony Kul­tu­rze Glo­ria Artis”.

 

 

 

Kadry Wol­no­ści. Rok 1989 w obiek­ty­wie Chrisa Nie­den­thala

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

Kiedy: 14 marca 2019 (czwar­tek)

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, limit miejsc: 170 os.

spotkania

Inne wydarzenia

Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Historie Gdańskich Dzielnic III
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Narodziny bigbitu
spotkania
spotkania
spotkania

Narodziny bigbitu

... od kuchni

Czytaj więcej
Niedenthal. Gdańsk 2018
spotkania
spotkania
spotkania

Niedenthal. Gdańsk 2018

promocja albumu fotograficznego

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje