Przejdź do treści głównej

Aktualności

 

Wkrótce ruszy Laboratium Bursztynu

Zdjęcie. Pomieszczenie. Meble i maszyna polerująca bursztyn.
Laboratorium ma na celu badanie i konserwację wyrobów z bursztynu bałtyckiego, fot. A. Wójcicka / Muzeum Gdańska
Zdjęcie. Pomieszczeni. W centrum metalowa przeszkolna szafa.
Dygestorium zapobiega wydostawaniu się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji, fot. A. Wójcicka / Muzeum Gdańska

Dzięki pozy­tyw­nej decy­zji Wspól­nego Komi­tetu Moni­to­ru­ją­cego Pro­gramu Muzeum otrzy­mało dofi­nan­so­wa­nie na dodat­kowe dzia­ła­nie, jakim jest utwo­rze­nie w Muzeum Bursz­tynu w Gdań­sku pra­cowni badań i kon­ser­wa­cji bursz­tynu. W ramach otrzy­ma­nych środ­ków zaku­piony został sprzęt optyczny, urzą­dze­nia labo­ra­to­ryjne, meble oraz osprzęt foto­gra­ficzny.

W nowej pra­cowni wkrótce będziemy odkry­wać sekrety bursz­tynu.

Ostatnia aktualizacja : 20.12.2023 15:27
Autor treści : Andrzej Gierszewski

Nasze szachy docenione!

Zdjęcie. Szachy z bursztynu bałtyckiego z pionkami do gry.
Szachy z bursztynu, ok. 1690, Michał Redlin (?), mat. Georg Laue / Muzeum Gdańska

Zaku­piony w ramach pro­jektu „Con­nec­ted by amber. Joint actions to share the amber heri­tage” kom­pletny zestaw bursz­ty­no­wych sza­chów dato­wa­nych na XVII wiek i przy­pi­sy­wa­nych jed­nemu z naj­sław­niej­szych gdań­skich bursz­tyn­ni­ków, Micha­elowi Redli­nowi, został zali­czony przez maga­zyn Apollo do grona naj­waż­niej­szych nabyt­ków muze­al­nych roku 2021 na świe­cie!

Muzeum Bursz­tynu zna­la­zło się w zesta­wie­niu razem z tak pre­sti­żo­wymi muze­ami, jak: Muzeum w Wer­salu, Gale­ria Bor­ghese, Rijk­smu­seum czy The Metro­po­li­tan Museum of Art w Nowym Jorku.

Bry­tyj­ski mie­sięcz­nik Apollo został zało­żony w 1925 roku, jest jed­nym z naj­star­szych i naj­bar­dziej sza­no­wa­nych maga­zynów poświę­co­nych sztu­kom wizu­al­nym na świe­cie. Obej­muje wszystko, od anty­ków po prace współ­cze­sne, a także zapew­nia dogłębną dys­ku­sję na temat naj­now­szych wia­do­mo­ści i debat doty­czą­cych sztuki. Publi­kuje eks­klu­zywne wywiady z naj­więk­szymi kolek­cjo­ne­rami i arty­stami świata, pre­zen­tuje fachowe infor­ma­cje na temat rynku, wia­ry­godne wska­zówki doty­czące zbie­ra­nia oraz recen­zje i zapo­wie­dzi wystaw na całym świe­cie.

Cie­szy nas bar­dzo takie wyróż­nie­nie, w jed­nym się jed­nak z maga­zynem nie zga­dzamy. Błęd­nie podano bowiem, że sza­chy zostały zaku­pione wyłącz­nie ze środ­ków wła­snych Muzeum Gdań­ska. Tym­cza­sem 246.600,00 EUR to war­tość dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Pro­gramu Współ­pracy Trans­gra­nicz­nej Pol­ska-Rosja 2014-2020.

Wię­cej o naj­waż­niej­szych nabyt­kach muzeów w 2021 roku na stronie Apollo Magazine.

Ostatnia aktualizacja : 17.01.2022 11:22
Autor treści : Andrzej Gierszewski
Wnętrze. Renata Adamowicz, Waldemar Ossowski i Aleksandra Dulkiewicz trzymają w dłonie pior bursztyynowe
Na zdjęciu od lewej Renata Adamowicz, Waldemar Ossowski i Aleksandra Dulkiewicz z bursztynowym piórem, fot. G. Mehring, www.gdansk.pl

Dziękujemy za nowe Muzeum Bursztynu! Relacja

Na dzień przed wielkim otwarciem nowego oddziału Muzeum Gdańska, w Wielkim Młynie podsumowano drogę, jaką przeszło nasze miasto, aby stać się światową stolicą bursztynu. Stworzenie imponującej kolekcji zbiorów i przygotowanie dla niej reprezentatywnej siedziby nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania, współpracy oraz finansowego wsparcia wielu instytucji.

– Czuję dzisiaj dumę i wdzięczność, wobec tych wszystkich, którzy przez ostatnie prawie 30 lat zrobili wiele, aby bursztyn stał się jednym z symboli naszego miasta. Mam także na myśli prezydenta Pawła Adamowicza. Ale dziękuję też tym wszystkim, którzy od początku wierzyli w tę ideę i wspólnie, konsekwentnie doprowadziliśmy do otwarcia tego muzeum.  Dziękuję także donatorom, bez których hojności i serca to muzeum w takim kształcie nie mogłoby powstać – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Daliśmy nowe życie największemu, średniowiecznemu młynowi w Europie, wierzę, że teraz na nowo będzie naszym powodem do dumy. Bądźmy, gdańszczanki i gdańszczanie, ambasadorem tego miejsca i naszego miasta. Życzę, aby muzeum się cieszyło taką popularnością, aby przed wejściem ustawiały się kolejki, a zbiory ciągłe rosły. Zapraszam do zwiedzania i do dumy z naszego miasta i z tego, że możemy i umiemy współpracować i wspólnie budować dobre rzeczy.

… niech świadczy o wielkości Gdańska

O wyjątkowości nowego muzeum oraz o tradycji bursztynnictwa w naszym regionie mówił także Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

To niezwykle ważny dzień dla Gdańska i Pomorza, bursztyn jest naszym złotem Bałtyku, który jest najbardziej znanym bogactwem świadczącym o wielkości Gdańska i Pomorza. To tutaj przed tysiącami lat szły legiony rzymskie w poszukiwaniu złota Bałtyku, dziś możemy powiedzieć z historycznego punktu widzenia, że bursztyn jest odnajdowany na wszystkich kontynentach, odnajdowany nawet w grobowcach faraonów  Jakże się z tego nie cieszyć, że powstaje takie fantastyczne miejsce, gdzie będziemy mogli pokazywać kunszt gdańskich rzemieślników, jak zmieniały się metody obróbki bursztynu i w jaki sposób przed tysiącami lat, tak i dziś bursztyn podkreśla piękno i urodę wszystkich tych, którzy chcą go nosić, wszystkich, którzy wierzą, że bursztyn przynosi szczęście. Dziękuję pani prezydent za kontynuację tej myśli, którą kilka lat temu rzucił prezydent Paweł Adamowicz, że bursztyn wymaga dobrej ekspozycji, wymaga prezentacji kunsztu rzemiosła gdańskiego, wymagana jest prestiżowa lokalizacja w stolicy bursztynu, jaką jest Gdańsk. Cytując Homera, który mówił o bursztynie, że są to paciorki złociste jak słońce, niech one rzeczywiście świadczą o wielkości Gdańska.

Dziękujemy za nowe Muzeum Bursztynu!

5 lat trwała droga, którą przeszło Muzeum Gdańska, aby przenieść dotychczasową siedzibę Muzeum Bursztynu z Zespołu Przedbramia do Wielkiego Młyna.

Nadszedł dzień finalizacji niezwykle trudnej inwestycji, którą realizowaliśmy przez ostatnich 5 lat. Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam w realizacji tego przedsięwzięcia i bez których ten projekt nie miał szansy na powodzenie. Jestem zobowiązany, aby wspomnieć także o śp. Pawle Adamowiczu, to za jego kadencji władze miasta uznały, że ten projekt ma szanse i może okazać się sukcesem – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska – W ostatnich godzinach przygotowań przypomniała mi się pewna myśl, jaką wypowiedział Henry Ford: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Nasz projekt potwierdza zasadność tej tezy. Chciałbym, aby to miejsce stało się, tak jak slogan promujący nasze dzisiejsze działania, aby był to jeden z najważniejszych punktów tworzących centrum świata bursztynu, które znajduje się w naszym ukochanym mieście.   

Nowe Muzeum Bursztynu zostało zrealizowane dzięki dotacji celowej Gminy Miasta Gdańska, a także dwóm dofinansowaniom Unii Europejskiej. 

Łączy nas bursztyn

Nowe Muzeum Bursztynu powstało również dzięki współpracy z Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie w ramach projektu „Połączeni Bursztynem” zrealizowanym w programie unijnym Polska-Rosja 2014-2020. W imieniu strony rosyjskiej głos zabrał Sergey Semenov – nowy konsul generalny Rosji w Gdańsku. 

– Dzisiejsze wydarzenie jest naprawdę wyjątkowe z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze bursztyn jest kamieniem bardzo rzadkim, fenomenalnym, a więc Muzeum Bursztynu również. Niewiele jest miast na świecie, które mogłyby pochwalić się tym, że mają u siebie muzeum bursztynu. Cieszę się bardzo, że Gdańsk należy do tej wąskiej grupy wybranych, czego miastu i pani prezydent serdecznie gratuluję. Po drugie, dzisiejsze spotkanie ma wymiar międzynarodowy. Pomyślna realizacja wspólnego rosyjsko-polskiego projektu „Połączeni bursztynem” dała ten wspaniały wynik, że stoimy dzisiaj tutaj i zamierzamy otworzyć Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

Wsparcie Unii Europejskiej

Termomodernizację Wielkiego Młyna zrealizowano dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a wystawę stałą - dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.  

– Bardzo się cieszę, że finanse europejskie mogły wspomóc taki piękny obiekt i taka piękną wystawę. Pamiętam, jak była konferencja otwierająca, widzieliśmy ten budynek bez tego nowego wystroju i bez tych modernizacji. Dzisiaj jest to piękny budynek, w którym prezentowane są bursztynowe eksponaty. Proces dochodzenia do tego, żeby otrzymać dofinansowanie jest bardzo skomplikowany i trudny. Zaangażowanych jest dużo różnych instytucji oraz, co dla mnie niezwykle ważne, bardzo wiele osób. W związku z tym chciałbym przede wszystkim podziękować członkom komitetu monitorującego programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja, którzy podjęli taką decyzję, aby dofinansować ten projekt. Instytucji zarządzającej – Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz moim koleżankom i kolegom ze wspólnego sekretariatu. Chciałbym też podziękować partnerom projektu, a więc Muzeum Gdańska, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, ale też pracownikom Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie – mówi dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Ostatnie szlify!

24 lipca otwieramy podwoje nowego Muzeum Bursztynu dla zwiedzających. Wnętrze Wielkiego Młyna bardzo się zmieniło w trakcie realizacji projektu. Gabloty muzealne stoją już gotowe na bursztynowe eksponaty. Wśród tysiąca eksponatów znajdą się nie tylko bryłki bursztynu z całego świata, zatopione w nich rośliny i zwierzęta, ale także arcydzieła dawnych mistrzów i kolekcja sztuki nowoczesnej.


Na pierwszym piętrze wystawy stałej będzie można odbyć podróż miliony lat wstecz – do początku formowania się żywic kopalnych i bursztynu bałtyckiego. Zwiedzający będą mogli wejść do wnętrza bursztynowego lasu i zobaczyć jak formował się bursztyn, stanąć obok lodowca pokrywającego teren dawnej Europy, a także zobaczyć i dotknąć cząsteczkę kwasu bursztynowego w 3D.


Na poziomie wyżej zwiedzający zobaczą drugą część wystawy stałej, która zaprezentuje wątek bursztynu w kulturze. Znajdą się tu eksponaty związane ze sztuką dawną i współczesną.

Zdjęcie remontu w Wielkim Młynie
Zdjęcie remontu w Wielkim Młynie

Nowe technologie = nowe możliwości

Zatopione w bursztynie okazy od zawsze ciekawią i zachwycają. A co, gdyby można by je nie tylko oglądać, ale także dotknąć? Naszą „celebrytką” wśród inkluzji jest zdecydowanie „Jaszczurka Gierłowskiej”. Obiekt wyjątkowy, bo to pierwsza bryłka zawierająca jaszczurkę znaleziona w Polsce, i zaledwie druga na świecie. Wykorzystując współczesne technologie wykonaliśmy w ramach projektu model 3D gada, który wydrukowany w skali będzie dostępny do podziwiania na wystawie nie tylko wzrokiem.

 

14 stycznia 2021 r.

Nowi mieszkańcy Muzeum Bursztynu

W nowym Muzeum Bursztynu, tworzonym dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, będzie można zobaczyć cztery nowe nabytki inkluzji zwierzęcych. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kolekcja Muzeum Bursztynu wzbogacona została o trzy unikatowe inkluzje zwierzęce. Wszystkie zakupione bryłki są bursztynem bałtyckim a inkluzje wyjątkowymi, jednostkowymi okazami

Chwytówka modliszkowata, owad z rodziny Mantispidae – pierwsza dorosła chwytówka znaleziona w bursztynie bałtyckim. 

 

Gekon, jaszczurka z rodziny Gekkonidae - jest drugim znanym okazem w bursztynie bałtyckim, ale jedynym niemal całkowicie kompletnym.


Pająk z grupy Mygalomorphae – jest to największa inkluzja pająka dotychczas znaleziona w bursztynie bałtyckim.


Do kolekcji inkluzji zwierzęcych dzięki darowi p. Jonasa Damzen trafiła także osa.

Gekon, jaszczurka z rodziny Gekkonidae - jest drugim znanym okazem w bursztynie bałtyckim, ale jedynym niemal całkowicie kompletnym.
Największa inkluzja pająka dotychczas znaleziona w bursztynie bałtyckim.
Chwytówka modliszkowata, owad z rodziny Mantispidae – pierwsza dorosła chwytówka znaleziona w bursztynie bałtyckim.

21 sierpnia 2020

Po 330 latach wróciły do Gdańska!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 kolekcja Muzeum Bursztynu w Gdańsku wzbogaciła się o niezwykle cenny eksponat – kompletny zestaw bursztynowych szachów datowanych na XVII wiek i przypisywanych jednemu z najsławniejszych gdańskich bursztynników, Michaelowi Redlinowi.

Podobnej klasy, kompletne i świetnie zachowane zestawy znajdują się w kolekcjach duńskiej rodziny królewskiej, Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu oraz muzeum jubilerstwa i złotnictwa Grünes Gewölbe w Dreźnie. Wszystkie datowane są na okres pocz. XVIII w.

Przedmioty z bursztynu są delikatne i wrażliwe, a podatność na uszkodzenia rośnie wraz z wiekiem danego przedmiotu, dlatego do naszych czasów wiele arcydzieł bursztynniczych przetrwało jedynie we fragmentach. Szachy, które dzięki projektowi „Connected by amber. Joint actions to share the amber heritage” wróciły do Gdańska, zostały zakupione w roku 1758 w Amsterdamie przez szkockiego szlachcica G. Murraya i do 2015 roku znajdowały się w kolekcji rodziny Murray na zamku Blair.

Od 23 lipca 2021 r. szachy będzie można zobaczyć w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

Szachy wykonane w całości z bursztynu. Zestaw pochodzi z około 1690 roku.

21 lipca 2020

Co ma wspólnego kunstkammera z Muzeum Bursztynu?

Kunstkammera to gabinet osobliwości, kolekcja przedmiotów artystycznych wykonanych z rzadkich surowców, egzotycznych okazów naturalnych lub mitycznych kuriozów. Połączenie świata natury ze światem sztuki. Takie kolekcje były prekursorami muzeów, początkowo powstawały w XVI w. na dworach królewskich lub magnackich, później tworzeniem niecodziennych kolekcji zajęli się także bogaci mieszczanie i naukowcy. W Gdańsku największy i najsłynniejszy zbiór kuriozów zgromadził doktor medycyny i filozofii Christoph Gottwald (1636-1700), a po jego śmierci odziedziczył i kontynuował dzieło jego syn Johann Christoph. Po jego śmierci cała kolekcja została wystawiona na sprzedaż. W 1714 roku zakupił ją car Rosji Piotr I za 20 000 rubli i włączył do Kunstkammery w Petersburgu. Obecnie znajduje się ona w zbiorach Muzeum Mineralogicznego im. A.E. Fersmana w Moskwie.

Czyżby był to pierwszy przykład współpracy muzeum gdańskiego z  rosyjskim?

Dziś w ramach projektu partnerskiego Muzeum Gdańska i Muzeum Światowego Oceanu, w ramach tworzenia wystawy stałej w Wielkim Młynie, kontynuujemy w pewnym sensie dzieło Christopha Gottwalda. Na naszej wystawie także łączymy świat natury – naturalia ze światem sztuki – artificalia. Przestrzeń edukacyjną wzbogaci też kunstkammera, w której zobaczycie naprawdę ciekawy zbiór kuriozów.

Rycina czarno-biała. Kunstkammera, czyli gabinet osobliwości. W pokoju pod ścianami ustawiono: szkielet, słoje z okazami anatomicznymi, obrazy.

25 czerwca 2020

Rozpoczynamy budowę

25 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą prac budowlano-konserwatorskich zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku. W ramach zawartego kontraktu kompleksowo przygotowane zostaną wnętrza obiektu, w którym powstanie wystawa stała Muzeum Bursztynu finansowana w ramach środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Termin zakończenia prac budowlanych to 30 kwietnia 2021 roku, gdy opadnie kurz z budowy przystąpimy do montażu wystawy, aby 23 lipca 2021 r. móc powitać Państwa w zupełnie nowym Muzeum Bursztynu.

 

 

Dyrektor Muzeum Gdańska podpisuje umowę z wykonawcą remontu w Wielkim Młynie, nowej siedzibie Muzeum Bursztynu.
Zdjęcie z budowy nowego Muzeum Bursztynu. Na pierwszym planie wyciągnięta ręka, trzyma tablet. Na ekranie wizualizacja nowego wnętrza.

28 lutego 2020 r.

Spotkanie koordynacyjne

W dniach 27-28 lutego 2020 w siedzibie Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie zorganizowano spotkanie koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Partnerów projektu. Na spotkaniu omówiono harmonogram działań w projekcie, w tym terminy wystaw czasowych prezentowanych w instytucjach partnerskich. W przyszłym roku w Gdańsku zaprezentujemy Państwu wystawę ze zbiorów rosyjskich p.t. „Maritime Map. You can find Amber here!” a w Kaliningradzie wystawę z Polski opowiadającą o fenomenie bursztynu bałtyckiego. Otwarciom wystaw towarzyszyć będą międzynarodowe wykłady i warsztaty.

 

 

Pryz długim stole siedzi 8 osób. Na nim rozłożone papiery, laptopy. W centrum siedzi Tomasz Wierzchowski, zastępca dyrektora MG do spraw technicznych.
Pryz długim stole siedzi 8 osób. Na nim rozłożone papiery, laptopy. W centrum siedzi Tomasz Wierzchowski, zastępca dyrektora MG do spraw technicznych.

25 listopada 2019 r.

Kick-off konferencja

Muzeum Gdańska zorganizowało kick-off konferencję rozpoczynającą realizację projektu „Connected by amber”. Podczas spotkania z udziałem władz miasta Gdańska, przedstawicieli świata kultury, sztuki oraz mediów Muzeum Gdańska i Muzeum Światowego Oceanu zaprezentowały gościom główne założenia projektu oraz oczekiwane rezultaty. Zebrani goście odwiedzili także miejsce, w którym w roku 2021 zostanie otwarta nowa siedziba Muzeum Bursztynu, tj. zabytkowy Wielki Młyn w Gdańsku, w którym trwają obecnie prace budowlane i adaptacyjne.

 

 

Wizualizacja wnętrz nowego Muzeum Bursztynu.
Wizualizacja wnętrz nowego Muzeum Bursztynu.
Wizualizacja wnętrz nowego Muzeum Bursztynu.
Wizualizacja wnętrz nowego Muzeum Bursztynu.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje