Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wolę o tym nie mówić

Przewiń w dół

Spotkania z wystawą czasową w 2023 roku

Każde z wydarzeń to moż­li­wość spo­tka­nia z kura­to­riami wystawy "Wolę o tym nie mówić" oraz pozna­nia opo­wie­ści o wysta­wie bez­po­śred­nio od ich twór­ców. Podzielą się oni nie tylko wie­dzą o tym, co na niej widać, ale i infor­ma­cjami jak wystawa powsta­wała. W programie wydarzeń również pakiet lekcji edukacyjnych, promocja książki oraz warsztaty.

Opro­wa­dza­nia kura­tor­skie

Każde z opro­wa­dzań to moż­li­wość spo­tka­nia z kura­to­riami wystawy oraz pozna­nia opo­wie­ści o wysta­wie bez­po­śred­nio od ich twór­ców. Podzielą się oni nie tylko wie­dzą o tym, co na niej widać, ale i infor­ma­cjami jak wystawa powsta­wała.

 • Kiedy:
  • 25 luty 14.00 spo­tka­nie z kura­to­rem Mate­uszem Jasi­kiem
  • 25 marca 14.00 spo­tka­nie z kura­torką Mag­da­leną Jasz­czą
  • 22 kwiet­nia 14.00 spo­tka­nie z kura­to­rem dr Andrzej Hoja
 • Gdzie: Gale­ria Palowa w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46
 • Liczba miejsc: ogra­ni­czona, obo­wią­zują zapisy on-line
 • Wstęp: odpłatny (8 zł normalny/ 5 zł ulgowy)
 • Wypełnij formularz online, zapisz się na spotkanie:


Oferta edu­ka­cyjna

Lek­cja muze­alna reali­zo­wana w opar­ciu o wystawę „Wolę o tym nie mówić” doty­cząca histo­rii Gdań­ska w prze­ło­mo­wych latach II wojny świa­to­wej i okre­sie powo­jen­nym. Pod­czas zajęć poru­szane są zagad­nie­nia zwią­zane z losem tutej­szych Pola­ków, Niem­ców i Kaszu­bów, w kon­tek­ście ich oso­bi­stych wybo­rów lub braku wyboru. Z uczest­ni­kami roz­ma­wiamy też o tym jak działa pamięć i jakie są spo­soby na odkry­wa­nie i budo­wa­nie wła­snej toż­sa­mo­ści.

 • Kiedy: luty – kwie­cień 2023 r.
 • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46
 • Dla kogo: VIII klasy SP i szkoły ponad­pod­sta­wowe
 • Kon­takt: m.jasi­k@mu­zeumg­dansk.pl


”Nie­do­po­wie­dziane bio­gra­fie”, pro­mo­cja książki dr Jakuba Gałę­ziow­skiego

 • Kiedy: 23 marca 2023 godz. 17:00
 • Gdzie: Wielka Sala Wety w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46
 • Wstęp: wolny

Książka Jakuba Gałę­ziow­skiego doty­czy przede wszyst­kim dzieci uro­dzo­nych z powodu wojny, wojen­nej prze­mocy sek­su­al­nej, tuż powo­jen­nych abor­cji i samo­dziel­nego macie­rzyń­stwa. Tematy te wciąż są bia­łymi pla­mami w pol­skiej histo­rio­gra­fii i sze­rzej – w nar­ra­cji o II woj­nie świa­to­wej i jej spo­łecz­nych kon­se­kwen­cjach.

Dzieci uro­dzone z powodu wojny (chil­dren born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, „dzieci wojny”, są owo­cem rela­cji oku­pan­tów z kobie­tami z pod­bi­tych naro­dów, zarówno związ­ków dobro­wol­nych, jak i gwał­tów. Przez lata toż­sa­mość i pocho­dze­nie takiego potom­stwa były ukry­wane przez matki, rodziny zastęp­cze, ale i pol­ski sys­tem. Jakub Gałę­ziow­ski sięga do archi­wów i rela­cji histo­rycz­nych, roz­ma­wia też z CBOW, by odtwo­rzyć ich bio­gra­fie oraz miej­sce w spo­łe­czeń­stwie. Po roku 1989 kolejne prze­mil­czane tematy i grupy spo­łeczne wycho­dzą z cie­nia. Może nade­szła kolej na coming outy pol­skich CBOW i ich rodzin. (opis ze strony inter­ne­to­wej wydawcy)


Cykl warsz­ta­tów: „Histo­ria mówiona – wpro­wa­dze­nie do reali­za­cji nagrań rela­cji bio­gra­ficz­nych”


Warsz­taty dla osób chcą­cych poznać dobre prak­tyki zwią­zane z reje­stra­cją oraz pracą histo­rii mówio­nej. Doświad­cze­nie w nagry­wa­niu i reje­stro­wa­niu rela­cji nie jest wyma­gane.

 • Kiedy: maj 2023 (4 spo­tka­nia warsz­ta­towe)
 • Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, ul. Wiel­kie Młyny 16
 • Liczba miejsc: ogra­ni­czona, obo­wią­zują zapisy on-line
 • Liczba uczest­ni­ków: do 15 osób
 • Kon­takt: a.hoja­@mu­zeumg­dansk.pl


Fini­saż

Zakoń­cze­nie wystawy poprze­dzimy debatą przed­sta­wi­cieli róż­nych dzie­dzin nauki. Będziemy roz­ma­wiać o tym, czy gdań­skie doświad­cze­nie prze­ło­mo­wego 1945 r. było wyjąt­kowe, czy też wpi­suje się w two­rze­nie nowego spój­nego, „wyrów­na­nego” do jed­nego ocze­ki­wa­nego wzorca kraju. Poru­szymy tematy zwią­zane ze skalą mikro i makro tego doświad­cze­nia, zarówno w odnie­sie­niu do pamięci, jak i próby dosto­so­wy­wa­nia się jed­nostki do więk­szo­ści.

 • Kiedy: 7 maja godz. 14.00 
 • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46 
 • Dla kogo: wstęp wolny

 

Ratusz Głównego Miasta

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje