Przejdź do treści głównej

Szczegóły

bursztynowa biżuteria w nowych odsłonach

Tego­roczny Trend­book to jede­na­sta edy­cja wyda­rze­nia, któ­rego celem jest pro­pa­go­wa­nie gdań­skiego bursz­tyn­nic­twa oraz wyzna­cza­nie tren­dów w nowo­cze­snym pro­jek­to­wa­niu biżu­te­rii. Wystawa pre­zen­to­wana była pod­czas inau­gu­ra­cji tar­gów bursz­tynu i biżu­te­rii Ambe­rif. W Muzeum Bursztynu zobaczysz ponad 70 prac w 5 odsło­nach:

  • archi­tec­to­nix – pro­jekty opie­ra­jące się na zasa­dach kon­struk­ty­wi­stycz­nej geo­me­trii;
  • tali­sman – pro­jekty odwo­łu­jące się do antro­po­lo­gicz­nie naj­star­szej funk­cji biżu­te­rii,
  • slow­sta­ina­ble (zbitka pojęć „slow” i „susta­ina­ble”) – biżu­te­ria z moc­nym odwo­ła­niem do idei desi­gnu zrów­no­wa­żo­nego;
  • glitch – pro­dukty przy­go­to­wane dzięki kre­atyw­nemu wyko­rzy­sta­niu tech­nik kom­pu­te­ro­wych;
  • entwi­ned – inter­kul­tu­rowe zapro­sze­nie do zapo­zna­nia się z jubi­ler­ską tra­dy­cją daw­nych i obec­nych Chin poprzez koniecz­ność zesta­wie­nia bursz­tynu z jade­item.

Wystawa pod­su­mo­wuje jede­na­ście lat poszu­ki­wań awan­gar­do­wej natury bał­tyc­kiego bursz­tynu w ramach pro­jektu Trend Book, który wystar­to­wał w 2010 roku. Jego celem było roz­po­zna­nie moż­li­wo­ści obróbki tej szla­chet­nej żywicy, która wymaga spe­cjal­nego przy­go­to­wa­nia i pozna­nia natury bursz­tynu i jego histo­rii. Począt­kowo udział w pro­jek­cie wzięło dzie­sięć osób – jeden rocz­nik stu­den­tów wzor­nic­twa nowo utwo­rzo­nej wów­czas pra­cowni pro­jek­to­wa­nia biżu­te­rii na gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych.

W trak­cie dekady sys­te­ma­tycz­nej reali­za­cji Trend Book roz­rósł się do zaawan­so­wa­nego przed­się­wzię­cia badaw­czo-wdro­że­nio­wego, w któ­rego reali­za­cję 2020 roku zaan­ga­żo­wa­nych było już 58 osób. Oprócz stu­den­tów i absol­wen­tów kie­run­ków pro­jek­to­wych kilku uczelni arty­stycz­nych włą­czyli się także pol­scy desi­gne­rzy oraz trój­miej­skie firmy bursz­tyn­ni­cze i pra­cownie autor­skiej biżu­te­rii. Przez 11 lat powstało nie­mal 700 eks­pe­ry­men­tal­nych pro­to­ty­pów.

Do uzna­nych dzi­siaj pro­jek­tan­tów i arty­stów, któ­rych aktyw­ność zawo­dowa i wciąż kon­ty­nu­owane zain­te­re­so­wa­nie bał­tyc­kim bursz­ty­nem roz­po­częło się od uczest­nic­twa w pro­jek­cie Trend Book, należą m.in.: Marta Hryc, Emi­lia Kohut, Alina Fili­mo­niuk, Mał­go­rzata Szew­czyk, Monika Rep­tow­ska, Marta Fli­sy­kow­ska i Sara Gac­kow­ska.

 

Trend­book 2021

Do kiedy: 27 marca 2022 (nie­dziela)

Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, ul. Wiel­kie Młyny 16

Wstęp: wolny (poziom „0” – część otwarta dla odwie­dza­ją­cych)

Godziny otwar­cia: wizyta w oddzia­łach

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

wystawa pt. Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka

Czytaj więcej
Poszukiwana

Poszukiwana

Wystawa o XIX-wiecznych pocztówkach gdańskich w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Powojenne i najnowsze

Powojenne i najnowsze

Nowe nabytki do kolekcji malarstwa Muzeum Gdańska w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Lux Æterna

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje