Przejdź do treści głównej

Szczegóły

promocja książki i albumu muzycznego

Johann Got­tlieb Gold­berg, uczeń Jana Seba­stiana Bacha i jego syna Wil­helma Frie­de­manna Bacha, prze­szedł do histo­rii jako osiem­na­sto­wieczny wir­tuoz kla­we­synu oraz ceniony kom­po­zy­tor. Choć pozo­sta­wił po sobie nie­wiele utwo­rów, jego arty­styczna spu­ści­zna jest ceniona w krę­gach znaw­ców muzyki daw­nej. Dokład­nie w dniu 263. rocz­nicy śmierci arty­sty, współ­cze­sna wir­tu­ozka kla­we­synu – prof. Alina Rat­kow­ska zapre­zen­tuje pierw­szą w piśmien­nic­twie pol­skim i zagra­nicz­nym mono­gra­fię oraz nagrane przez nią albumy muzyczne poświę­cone Gold­bergowi.

 

– Pre­zen­to­wane wydaw­nictwa to gratka dla miło­śni­ków histo­rii Gdań­ska i melo­ma­nów cenią­cych muzykę dawną. Książka dostar­cza wielu infor­ma­cji na temat życia pry­wat­nego i zawo­do­wego Gold­berga, płyty pozwa­lają zanu­rzyć się w jego muzyce. A to muzyka tak piękna i dosko­nała, że jeden z utwo­rów Gold­berga, został myl­nie przy­pi­sany jego nauczy­cie­lowi – Janowi Seba­stia­nowi Bachowi – mówi prof. Alina Rat­kow­ska.

 

Rozmowę z prof. Aliną Rat­kow­ską, pomy­sło­daw­czy­nią orga­ni­zo­wa­nego od 2006 r. gdań­skiego Festi­walu Gold­bergowskiego, popro­wa­dzi Jaro­sław Zale­siń­ski – dyrek­tor Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­teki w Gdań­sku. Publi­ka­cję Śla­dami Gold­berga. Życie i twór­czość gdań­skiego kla­we­sy­ni­sty i kom­po­zy­tora Johanna Got­tlieba Gold­berga będzie można nabyć w pro­mo­cyjnej cenie 20 zł, zaś dwu­pły­towy album „Johann Got­tlieb Gold­berg. Com­plete solo harp­si­chord works” w cenie 30 zł.

 

 

Kiedy: 13 kwiet­nia 2019 (sobota), godz. 11.00–12:30

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Gość Spe­cjalny: prof. Alina Rat­kow­ska,

Pro­wa­dzący: Jaro­sław Zale­siń­ski (Woje­wódzka i Miej­ska Biblio­teka Publiczna)

Ceny wydaw­nictw: książka – 20 zł, dwu­pły­towy album muzyczny – 30 zł.

Są to ceny pro­mo­cyjne, które obo­wią­zują tylko w cza­sie spo­tka­nia w dniu 13 kwiet­nia

Wstęp: bez­płatny

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Fotografie z Zaspy i Przymorza
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Fotografie z Zaspy i Przymorza

Zbiórka zdjęć do 30 kwietnia br.

Czytaj więcej
Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje