Przejdź do treści głównej

Szczegóły

poznaj historie i zabytki Gdańska

Noc Muzeów w Muzeum Gdań­ska

Godziny: 19.00–01.00 (ostat­nie wej­ścia 00.00)

 

Zwie­dza­nie wystaw w Noc Muzeów 2019 to nie tylko wyda­rze­nie, w któ­rym biorą udział setki tysięcy zwie­dza­jących w Pol­sce. Muze­alna Noc ma też wymiar indy­wi­du­al­nej podróży w bogaty świat histo­rii naszego mia­sta zde­po­no­wa­nego i pre­zen­to­wa­nego w oddzia­łach Muzeum Gdań­ska. Z powo­dów podyk­to­wa­nych cha­rak­te­rem pro­gramu wyda­rze­nia, nie ofe­ru­jemy moż­li­wo­ści zwie­dza­nia z prze­wod­ni­kiem.

Wyjąt­kami są pro­gramy przy­go­towane w Twier­dzy Wisło­uj­ście, War­towni nr 1 na Wester­platte oraz Kuźni Wod­nej w Oli­wie oraz nie­które ze spe­cjal­nych atrak­cji w innych oddzia­łach Muzeum Gdań­ska (zazna­czone na czer­wono).

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami [LINK]

 

 

WARTOWNIA NR 1 NA WESTERPLATTE

ul. Mjra H. Suchar­skiego 1

 

Odkryj Wester­platte

Poznaj Wester­platte w cza­sach Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej. Kolek­cjo­ne­rzy zabyt­ków oraz rekon­struk­to­rzy opo­wie­dzą o życiu gar­ni­zo­no­wym, codzien­nej służ­bie, przy­go­to­wa­niach do obrony, a nade wszystko o boha­ter­skiej walce pol­skich żoł­nie­rzy we wrze­śniu 1939 roku. Zwie­dza­nie War­towni nr 1 to także oka­zja do zapo­zna­nia się z pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia i wybu­do­wa­nia przez Muzeum Gdań­ska ple­ne­ro­wego muzeum na Wester­platte, tak aby na­dal dobrze słu­żyło gdańsz­czankom, gdańsz­czanom oraz gościom z Pol­ski i z zagra­nicy.

W związku z moż­li­wo­ścią wdro­że­nia spe­cu­stawy o budo­wie Muzeum Wester­platte i Wojny 1939 może być to ostatni rok naszej dzia­łal­no­ści na tere­nie pół­wy­spu pro­wa­dzonej pod auspi­cjami Muzeum Gdań­ska od 1980 r.

 

 

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

ul. Stara Twier­dza 1

 

Pokaz filmu i inne atrak­cje

Histo­ria Twier­dzy Wisło­uj­ście skrywa wiele tajem­nic! To nie tylko opo­wieść o cza­sach, gdy for­ty­fi­ka­cja stała na straży mor­skiego bez­pie­czeń­stwa I Rzecz­po­spo­li­tej. To także zapo­mniane histo­rie codzien­nego życia gdań­skich rodzin zamiesz­ku­ją­cych tereny wokół for­ty­fi­ka­cji i na Wester­platte po 1945 r. aż do lat 70 XX w.

Dla­czego dziś nie miesz­kają na Wisło­uj­ściu i na Wester­platte? Jakimi wspo­mnie­niami mogą się podzie­lić z dzi­siej­szymi gdańsz­czanami i gdańsz­czankami? O losach naszych boha­te­rów opo­wie film wyświe­tlany w kaza­ma­tach bastionu Furta Wodna, rodzinne – archi­walne zdję­cia i doku­menty oraz wystawa ple­ne­rowa, którą żyjący świad­ko­wie histo­rii przy­go­to­wali we współ­pracy z Muzeum Gdań­ska.

Poza pro­jek­cją filmu „Mój dom – moja Twier­dza” będzie można zwie­dzić for­ty­fi­ka­cję w nie­ty­po­wej – noc­nej odsło­nie, a na ogni­sku… przy­go­to­wać cie­pły pro­wiant (żyw­ność będzie można zaku­pić na miej­scu, wobec jej ogra­ni­czo­nej ilo­ści warto rów­nież przy­nieść wła­sny).

  

 

KUŹNIA WODNA

ul. Bytow­ska 1

 

Warsz­taty i pokazy

Będzie – jak zwy­kle – gorąco i zabyt­ko­wo… choć cią­gle pro­wa­dzimy prace remon­towe w Kuźni Wod­nej!

Pod osłoną nocy odbędą się pokazy kucia stali i odle­wa­nia sto­pów mie­dzi uzu­peł­nione wystawą „Wykute w ogniu SPAK” pre­zen­tu­ją­cej prace gdań­skich kowali ze Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Kowali. W pro­gra­mie także pokazy mul­ti­me­dialne o histo­rii kuźni Wod­nej w Oli­wie, kuź­niach Potoku Oliw­skiego oraz warsz­taty tocze­nia cera­miki.

Perełką dla pasjo­na­tów będą pokazy tech­no­lo­gii foto­gra­fii sprzed ponad 150 lat, tzw. mokrego kolo­dionu, którą prze­pro­wa­dzi Trójmiej­ska Szkoła Foto­gra­fii.

 

 

MUZEUM BURSZTYNU

ul. Targ Węglowy 26

 

Zwie­dza­nie

Wystawa stała w Muzeum Bursz­tynu wyja­śnia feno­men bursz­tynu bał­tyc­kiego, jego bogac­two, a z dru­giej prze­nosi nas w świat wzor­nic­twa od cza­sów pre­hi­sto­rycz­nych po XXI w. W pro­gra­mie rów­nież pre­zen­ta­cja pla­nów nowego oddziału w Wiel­kim Mły­nie.

 

UWAGA: Wieża wido­kowa będzie zamknięta.

 

 

RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA

ul. Długa 46/47

 

Zwie­dza­nie

„Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści”. Naro­dziny big­bitu. Odsłona gdań­ska

Muzyka rock & rol­l’owa – w Pol­sce lat 60. nazwana big­bi­tem – była uchy­le­niem „żela­znej kur­tyny”, muzyczną podróżą na nie­do­stępny wów­czas Zachód. Gdańsk i Gdy­nia jako porty mor­skie naj­szyb­ciej przy­swa­jały muzyczne nowinki ze świata. To w Gdań­sku naro­dził się pol­ski rock & roll. Zobacz wystawę opo­wia­da­jącą o tych począt­kach w Gale­rii Palo­wej!

 

„Podróż po Euro­pie”

Gdań­ski Ratusz był przez stu­le­cia ser­cem mia­sta, a tutejsi rajcy sta­rali się uczy­nić z niego perłę archi­tek­tury jak przy­stało jed­nemu z naj­bo­gat­szych miast Europy. Zatrud­niali w tym celu zna­ko­mi­tych zagra­nicz­nych arty­stów i spro­wa­dzali kosz­towne ele­menty wypo­sa­że­nia z odle­głych krain. Zwie­dza­jąc Ratusz tej nocy dowie­cie się co ma on wspól­nego z Antwer­pią, Gotlan­dią, Wene­cją, Gan­dawą, Kra­ko­wem, San­do­mie­rzem albo Rzy­mem.

 

UWAGA: W cza­sie wyda­rze­nia nie będą dostępne wystawy cza­sowe: „Ernst Kolbe impre­sjo­ni­sta Pomo­rza” oraz „Gdańsk Nie­den­thala 2018”. Wieża wido­kowa będzie zamknięta.

 

 

DWÓR ARTUSA

ul. Długi Targ 43–44

Zwie­dza­nie

Dwór Artusa od XV wieku sta­no­wił sie­dzibę bractw kupiec­kich, któ­rzy przy­byli do Gdań­ska z róż­nych regio­nów Europy Zachod­niej. Wystrój Wiel­kiej Hali był dzie­łem zarówno rodzi­mych jak i zagra­nicz­nych arty­stów, któ­rzy uświet­nili obra­zami, rzeź­bami czy obiek­tami rze­mio­sła arty­stycz­nego. „Salon mia­sta” był – i jest do dzi­siaj – czę­stym miej­scem spo­tkań, a także ofi­cjal­nych wizyt koro­no­wa­nych głów i przy­wód­ców państw z całego świata. Uważne oko, poza naj­więk­szym pie­cem nowo­żyt­nej Europy, dostrzeże także ukryte rzeźby przed­sta­wia­jące Mar­cina Lutra, a także inne sym­bole odwo­łu­jące się do naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w histo­rii Europy. Wyda­rzeń, które inte­re­so­wały daw­nych gdańsz­czan, wyda­rzeń, w któ­rych nie­rzadko brali udział!

Uwaga: W cza­sie wyda­rze­nia nie będzie dostępna Sień Gdań­ska. Wejście od strony Długiego Targu.

 

Moza­ika Gdań­ska

 

Zwie­dza­jąc Dwór Artusa będzie można wziąć udział pilo­ta­żo­wej odsło­nie Moza­iki Gdań­skiej – szyb­kiej gry na sko­ja­rze­nia. Wspól­nie będziemy odkry­wać mniej lub bar­dziej znane zaka­marki mia­sta odpo­wia­da­jąc na pyta­nia: gdzie wyle­gują się foki, a gdzie można spo­tkać cichą słonkę? W jakim miej­scu pro­du­ko­wano wagony, a jaka dziel­nica przy­po­mina z lotu ptaka pla­ster miodu? Na miej­scu pro­wa­dzone będą też zapisy na warsz­taty włą­cza­jące gdańsz­czanki i gdańsz­czan w budowę nowej wystawy sta­łej w pla­no­wa­nym Oddziale Głów­nym Muzeum Gdań­ska przy ul. Rycer­skiej.

Dla uczest­ni­ków prze­wi­dziano drobne upo­minki. Punkt gry „Moza­ika Gdań­ska” w Wiel­kiej Hali Dworu Artusa (wzdłuż muru przy­le­ga­ją­cego do Dłu­giego Targu) będzie czynny w godzi­nach 19:00–23:00.

 

 

DOM UPHAGENA

ul. Długa 12

 

Gra miej­ska

Noc Muzeów to także wyjąt­kowa oka­zja do odkry­cia daw­nego Gdań­ska poza murami muzeum dzięki grze „Przy­gody Pana van Wor­dena”. Uczest­nicy naszej gry miej­skiej podążą śla­dem nider­landz­kiego kupca. Jego wizyta w Gdań­sku, oprócz han­dlo­wych per­trak­ta­cji kryje jesz­cze jeden, tajny cel. Zada­niem naszych detek­ty­wów jest roz­wi­kłanie tej tajem­nicy. Ulice Głów­nego i Sta­rego Mia­sta kryją wiele wska­zó­wek, które bez pro­blemu roz­wi­kła prze­ni­kliwy i inte­li­gentny umysł. Nie obo­wią­zują zapisy.

Gry miej­ska obej­muje 11 zadań na obsza­rze Głów­nego i Sta­rego Mia­sta (do kościoła św. Kata­rzyny). Na jej ukoń­cze­nie potrzeba około 1–1,5 godziny. W grze mogą wziąć udział uczest­nicy indy­wi­du­alni, bądź zor­ga­ni­zo­wane grupy nie­za­leż­nie od wieku. Karty do gry będą wyda­wane od 19.00 do wyczer­pa­nia limitu przy­go­to­wa­nych 200 egzem­pla­rzy.

 

UWAGA: W związku z orga­ni­za­cją gry miej­skiej Dom Upha­gena nie będzie udo­stęp­niony do zwie­dza­nia.

 

  

MUZEUM NAUKI GDAŃSKIEJ

ul. Wiel­kie Młyny 10

 

Zwie­dza­nie

Wystawa stała w Muzeum Nauki Gdań­skiej to podróż w cza­sie i prze­strzeni po świe­cie zabyt­ko­wych mecha­ni­zmów zega­ro­wych od śre­dnio­wie­cza po XXI w. Jak zmie­niało się poję­cie czasu i spo­sób jego mie­rze­nia? O tym opo­wie­dzą m.in. śre­dnio­wieczny zegar i nowo­cze­sny pul­sar.

Zobacz i wysłu­chaj kon­certu na caril­lon

Tra­dy­cyjną, dawną gdań­ską muzykę caril­lo­nową zazwy­czaj możemy usły­szeć z poziomu ulicy. W Noc Muzeów, o godz. 21.30, będzie można na żywo zoba­czyć kon­cert na dzwony w wyko­na­niu miej­skiej caril­lo­nistki Moniki Kaź­mier­czak w jego sercu – na wieży kościoła św. Kata­rzyny. Dźwięki dzwo­nów będą wybrzmie­wać tuż nad gło­wami słu­cha­czy. Warto zabrać z sobą słu­chawki wytłu­mia­jące dźwięk.

Wyko­nane zostaną utwory nawią­zu­jące do 100 rocz­nicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę.

UWAGA: Wieża wido­kowa będzie zamknięta.

 

  

MUZEUM POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

pl. Obroń­ców Poczty Pol­skiej 1/2

 

Spo­tka­nie z histo­rią Poczty Pol­skiej w Gdań­sku

Boha­te­rem spo­tka­nia będzie major Alek­san­der Jabło­now­ski, zapo­mniany orga­ni­za­tor obrony Poczty Pol­skiej w Gdań­sku. Jego histo­rię udało się odtwo­rzyć dzięki wspól­nym poszu­ki­wa­niom Marka Adam­ko­wi­cza, kie­row­nika Muzeum Poczty Pol­skiej oraz dr Daniela Czer­wiń­skiego z Insty­tutu Pamięci Naro­do­wej w Gdań­sku. W trak­cie wie­czoru pre­le­genci opo­wie­dzą oni nie tylko kim był major, ale też przed­sta­wią jego rolę w obro­nie Wybrzeża we wrze­śniu 1939 r.

W trak­cie spo­tka­nia, które roz­pocz­nie się o godz. 20.00, zosta­nie odsło­nięta tablica poświę­cona Alek­san­drowi Jabło­now­skiemu. Dopełni wystawę stałą w Muzeum Poczty Pol­skiej o losy nowej postaci, która ode­grała ważną rolę we wrze­śniu 1939 r.

UWAGA: W związku z orga­ni­za­cją spo­tka­nia zwie­dza­nie Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku będzie moż­liwe od godz. 20.00.

 

zwiedzanie

Inne wydarzenia

Weekend Muzeów 2021
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Weekend Muzeów 2021

3 wystawy czasowe w 5 oddziałach Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Wirtualne muzeum
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Wirtualne muzeum

Wnętrza dostępne online całą dobę

Czytaj więcej
Nowy Port - nowe spojrzenie
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Nowy Port - nowe spojrzenie

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Czytaj więcej
Westerplatte. Szlak Pamięci
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Westerplatte. Szlak Pamięci

Okryj Pomnik Historii w Gdańsku!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje