Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Kolorowe sny o Gdańsku

Przewiń w dół

wystawa czasowa z okazji V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku

Kwa­ran­tanna dla arty­sty może być przy­sło­wiową „manną z nieba”! Okres zamro­że­nia życia spo­łecz­nego, dla Vasyla Net­sko z Ukra­iny, miesz­kańca Gdań­ska oka­zał się okre­sem twór­czej płod­no­ści! W minio­nym roku przy­go­to­wał sur­re­ali­styczną kolek­cję obra­zów, opo­wia­da­jącą histo­rię Gdań­ska sprzed 100 lat.


„Z tęsk­noty za wol­no­ścią w cza­sie pan­de­mii oraz z mojego uwiel­bie­nia do Gdań­ska, powstał pierw­szy obraz serii: „Dan­zig den­cing”, a następ­nie jego odsłony. Przez trzy tygo­dnie nama­lo­wa­łem łącz­nie 15 obra­zów, które sta­no­wią opo­wieść o życiu daw­nych Gdańsz­czanek i Gdańsz­czan. To oczy­wi­ście moje wyobra­że­nie prze­szło­ści mia­sta, w któ­rym obec­nie pra­cuję i two­rzę, a które poko­cha­łem tak bar­dzo, że jest moją muzą. Cykl „Dan­zig den­cing” nie został zamknię­ty… po jej publicz­nej pre­zen­ta­cji powstaną kolejne obrazy. Zapra­szam wszyst­kich do jej współ­two­rze­nia”
– Vasyl Net­sko.


Wystawę prac „Kolo­rowe sny o Gdań­sku” będzie można zoba­czyć od 22 czerwca do 15 lipca 2021 roku w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

Zapla­nuj wizytę

 

Vasyl Net­sko - ur. 1977 r. w Bia­łej Górze k. Lwowa. Ukra­iń­ski arty­sta malarz, mistrz sztuki ludo­wej. Ukoń­czył Tar­no­pol­ską Wyż­szą Szkołę Zawo­dową Tech­no­lo­gii i Pro­jek­to­wa­nia w spe­cja­li­za­cji „rzeźba w drew­nie”. Stu­dio­wał rów­nież na Lwow­skiej Naro­do­wej Aka­de­mii Sztuki. Jest uty­tu­ło­wa­nym spor­tow­cem, kul­tu­ry­stą. Od 2015 r. mieszka, pra­cuje i two­rzy w Pol­sce.

Zaj­muje się malar­stwem szta­lu­go­wym, ścien­nym oraz rzeźbą. Vasyla Net­sko inspi­rują emo­cje zwią­zane z codzien­nym życiem, ota­cza­jąca natura, filo­zo­fia i kul­tura wschodu, a ostat­nimi czasy Gdańsk, jego histo­ria, archi­tek­tura oraz kul­tura.

W 2014 r. został lau­re­atem XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wego Salonu Jesien­nego „Wysoki Zamek” w Pałacu Sztuki we Lwo­wie. Jest człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Twór­ców „Przy­sta­nek Sztuka” w Stra­szy­nie oraz lau­re­atem ple­bi­scytu Dzien­nika Bał­tyc­kiego „Oso­bo­wość roku 2019” w powie­cie gdań­skim w kate­go­rii „kul­tura”.

Strona inter­ne­towa Vasyla Net­sko

 

Wystawa odbywa się pod Patro­na­tem Kon­sula Ukra­iny w Gdań­sku, Lwa Zachar­czy­szyna w ramach „V Tygod­nia Ukra­iń­skiego w Gdań­sku”.

 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Od ruin do rusztowań
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Od ruin do rusztowań

wystawa czasowa w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Sucharski. Oblicza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Sucharski. Oblicza

Wystawa na 50-lecie sprowadzenia prochów majora do Gdańska

Czytaj więcej
Misiek - Taranek. Odblaski
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Misiek - Taranek. Odblaski

wystawa czasowa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Historia Zaspy i Przymorza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historia Zaspy i Przymorza

Wystawę plenerową zobaczysz w 4 "dzielnicowych" lokalizacjach Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje