Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańsk. Widok ogólny

Przewiń w dół

zdjęcia Mariana Murmana online

Od soboty, 30 maja 2020 r. będzie można zoba­czyć 160 wido­ków Gdań­ska na wir­tu­al­nej wysta­wie poświę­co­nej zmar­łemu w 2008 r. foto­gra­fi­kowi Maria­nowi Mur­manowi.

„Gdańsk. Widok ogólny / fot. M. Mur­man” to wir­tu­alna wystawa przy­go­to­wana z oka­zji akcji #cza­snag­dansk oraz 50-lecia Muzeum Gdań­ska. Widoki mia­sta zostaną zapre­zen­to­wane w trzech głów­nych kate­go­riach: „mia­sto”, „ludzie” i „port”.

Autor foto­gra­fii ode­grał w latach 60. i 70. XX w. zna­czącą rolę w czo­łówce gdań­skiego śro­do­wi­ska foto­gra­ficz­nego zwią­za­nego ze Związ­kiem Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków. Więk­szość zdjęć poka­zuje obraz i kli­mat mia­sta z końca lat 60. XX w. Oprócz pięk­nych i zna­nych wido­ków Gdań­ska, poka­zu­jemy kilka zdjęć obra­zu­ją­cych sza­rzy­znę i bez­na­dzieję cza­sów real­nego socja­li­zmu epoki gomuł­kow­skiej. Na wysta­wie zoba­czymy też frag­ment obszer­nej i peł­nej doku­men­ta­cji budowy Portu Pół­noc­nego w Gdań­sku, wyko­na­nej przez Mur­mana w latach sie­dem­dzie­sią­tych XX w. Prze­krój twór­czo­ści arty­sty, dopeł­niają wspa­niałe por­trety gdańsz­czan, powsta­jące wów­czas rów­nież w popu­lar­nym zakła­dzie „pod arka­dami” na rogu ulicy Piw­nej i Koło­dziej­skiej.

Stro­na inter­ne­to­wa www.murman.pl będzie dostępna od 30 maja 2020 r., godz. 14:00.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Moim zdaniem...
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Moim zdaniem...

wystawa biżuterii z komunikatem w nowym Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej
Dominikanie w Gdańsku
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dominikanie w Gdańsku

Wystawa czasowa na 800-lecie Zakonu Kaznodziejów w Polsce

Czytaj więcej
Carillony - dźwięki miasta
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Carillony - dźwięki miasta

Wystawa plenerowa przy kościele św. Katarzyny

Czytaj więcej
Kolorowe sny o Gdańsku
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Kolorowe sny o Gdańsku

wystawa czasowa z okazji V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje