Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dominikanie w Gdańsku

Przewiń w dół

Wystawa czasowa na 800-lecie Zakonu Kaznodziejów w Polsce do 15 listopada

Miej­scowi domi­ni­ka­nie przez osiem stu­leci współ­two­rzyli histo­rię mia­sta nad Motławą. Wystawa „Domi­ni­ka­nie w Gdań­sku. 800 lat Zakonu domi­ni­ka­nów w Pol­sce” przy­bliża dzieje kon­wentu oraz losy kościoła św. Miko­łaja i klasz­toru domi­ni­kań­skiego od fun­da­cji, poprzez burz­liwe czasy refor­ma­cji, po kasatę w XIX wieku i powrót zakon­ni­ków do mia­sta po II woj­nie świa­to­wej. Opo­wieść o kon­wen­cie gdań­skim uka­zana została na tle innych klasz­torów domi­ni­kań­skich w Pru­sach i na Pomo­rzu.
 

Histo­rie z zakon­nego skarbca i nie tylko

Na wysta­wie zoba­czymy około 200 eks­po­na­tów ilu­stru­ją­cych histo­rię domi­ni­ka­nów: przy­wi­le­jów, pla­nów, rycin, archi­wal­nych i współ­cze­snych foto­gra­fii, rzeźb, przedmio­tów sakral­nych i użyt­ko­wych ze zbio­rów kil­ku­na­stu muzeów, biblio­tek, archi­wów i klasz­torów w Pol­sce. W tym m.in.:

 • XIII-wieczne doku­menty fun­da­cyjne klasz­torów w Kra­ko­wie i Toru­niu;
 • przy­wi­leje kró­lew­skie dla domi­ni­ka­nów gdań­skich;
 • przed­sta­wie­nie „Pro­ce­sji Zyg­munta III Wazy u Gdań­skich Domi­ni­ka­nów” ze zbio­rów wawel­skich;
 • XVI-wieczna ręko­pi­śmienna kro­nika gdańsz­cza­nina, o. Mar­tina Grüne­wega

 

Zobacz je po raz pierw­szy. Tylko w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta!

Wiele z eks­po­na­tów to nie­znane publicz­no­ści dzieła, które po raz pierw­szy opu­ściły klasz­torny skar­biec, m.in.

 • XVII-wieczny obraz „Madonna Apo­ka­lip­tyczna”;
 • srebrny krzyż reli­kwia­rzowy z 1731 r. fun­da­cji domi­ni­ka­nina o. Kaje­tana Wie­czyc­kiego;
 • bulla papie­ska z nada­niem kościo­łowi tytułu Bazy­liki Mniej­szej.

 

Patroni hono­rowi i medialni

Wystawa odbywa się pod patro­na­tem hono­ro­wym

 

Patro­natu medial­nego udzie­liło Radio Plus.

 

Orga­ni­za­to­rzy wystawy

Orga­ni­za­to­rami wystawy są:

 • Mia­sto Gdańsk
 • Muzeum Gdań­ska
 • Klasz­tor OO. Domi­ni­ka­nów w Gdań­sku

 

Zwie­dza­nie wystawy

 • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa & Sala Mor­ska, ul. Długa 46/47
 • Kiedy: 15 lipca 2021 (czwar­tek) – 15 listo­pada (ponie­dzia­łek) 2021
  • do 18 wrze­śnia 2021 codzien­nie, w godz. 10:00–19:00
  • po 19 wrze­śnia według har­mo­no­gramu na sezon zimowy 2021/2022
 • Ceny bile­tów:
  • Środy: dzień wolnego wstępu
  • Pozo­stałe dni tygo­dnia w cenie biletu do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta 16 zł (nor­malny), 8 zł (ulgowy), 35 zł (rodzinny)
 • Szcze­gó­łowe infor­ma­cje: Zapla­nuj wizytę

Weź udział w programie wydarzeń towarzyszących

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska

Wystawa czasowa na Uniwersytecie Gdańskim

Czytaj więcej
Trendbook 2021
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Trendbook 2021

bursztynowa biżuteria w nowych odsłonach

Czytaj więcej
Imaginarium
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Imaginarium

Jubileuszowa wystawa prac Tomasza Sętowskiego w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Ostatni
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Ostatni

Portrety gdańszczan – żołnierzy Armii Krajowej na wystawie plenerowej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje