Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Czwartki w Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

5 marca zapraszamy na debatę pt. "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty"

5 marca o godz. 17.00 w ramach cyklu Czwartki w Muzeum odbędzie się debata "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty" z udziałem Kamila Kartasińskiego (Uniwersytet Śląski) i dr. Łukasza Męczykowskiego. Prelegenci podejmą dyskusję na temat różnic i podobieństw na terytoriach polskich wcielonych do III Rzeszy od października 1939 r., doświadczeń i pamięci obywateli polskich zmuszonych żyć w państwie niemieckim i podlegających germanizacji.

Prowadzenie: Marek Adamkowicz i dr Leszek Molendowski (Muzeum Gdańska)

 

Po zakoń­cze­niu kam­pa­nii pol­skiej 1939 r. Pomo­rze Nadwi­ślań­skie, Wiel­ko­pol­ska i Górny Śląsk zostały już w paździer­niku przy­łą­czone do III Rze­szy kolejno jako Reisch­gau Dan­zig – West­preus­sen, Reichs­gau War­the­land i Pro­vinz Schle­sien. Głów­nym zało­że­niem nie­miec­kiej poli­tyki wobec tych tere­nów była ich zupełna ger­ma­ni­za­cja. W cza­sie krwa­wej jesieni 1939 r. na Pomo­rzu zamor­do­wano od 50 do 60 000 przed­sta­wi­cieli pol­skiej inte­li­gen­cji. Na prze­ło­mie 1939 i 1940 r. nie­miecka admi­ni­stra­cja prze­pro­wa­dziła pro­wi­zo­ryczne spisy lud­no­ści mające na celu oddzie­le­nie od Pola­ków lud­no­ści mie­sza­nej naro­do­wo­ściowo. Był to tylko wstęp do wpro­wa­dze­nia zarzą­dze­niem z 4 marca 1941 r. nie­miec­kiej listy naro­do­wo­ścio­wej – Deut­sche Volk­sli­ste (DVL). Spo­sób przyj­mo­wa­nia, czę­ściej przy­mu­so­wego wcią­ga­nia oby­wa­teli pol­skich róż­nił się w mniej­szy lub więk­szy spo­sób w każ­dej z poszcze­gól­nych pro­win­cji. Na Pomo­rzu i na Gór­nym Ślą­sku wypeł­nie­nie ankie­ty­/w­nio­sku o wpi­sa­nie na DVL było obo­wiąz­kowe, a za uchy­la­nie się gro­ziło m.in. wysie­dle­niem do Gene­ral­nego Guber­na­tor­stwa, uwię­zie­niem w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym lub karta śmierci. W Wiel­ko­pol­sce nato­miast trak­to­wano wpi­sa­nie na DVL jako nagrodę.

 

Kiedy: 5 marca 2020 r. (czwartek) godz. 17.00

Gdzie: Ratusz Głównego Miasta ul. Długa 46/47

Wielka Sala Wety

Wstęp wolny. 

 

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład Towarzystwa Domu Uphagena

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
IRA - Polska - Gdańsk
wykłady
wykłady
wykłady

IRA - Polska - Gdańsk

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje