Przejdź do treści głównej

Szczegóły

koncert na fortepian i wiolonczelę w Ratuszu Głównego Miasta

27 marca 2022 roku w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się kon­cert pia­nistki Alek­san­dry Bobrow­skiej oraz wio­lon­cze­listki Anny Jan­kow­skiej. Artystki wyko­nają utwory Fry­de­ryka Cho­pina. Jed­nym z boha­te­rów muzycz­nego spo­tka­nia będzie jeden z dwóch naj­star­szych for­te­pia­nów ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska.

Czło­wiek współ­cze­sny zde­rza się z milio­nem nagrań dzieł muzycz­nych, które powstały w cza­sach minio­nych i teraź­niej­szych. Warto jed­nak zadać pyta­nie czy to co sły­szymy teraz a napi­sane zostało lata temu, odpo­wiada sty­li­styce gry ówcze­snej kom­po­zy­to­rowi. Pro­jekt „Cho­pin jak daw­niej” to próba rekon­struk­cji brzmie­nia kom­po­zy­cji Cho­pina. Brzmie­nia, które sły­szał kom­po­zy­tor two­rząc swoje dzieła.

Kon­cert, poprze­dzony został pracą badaw­czą mającą na celu ana­lizę tech­nik gry, zapi­sów nuto­wych i nagrań histo­rycz­nych z prze­łomu XIX i XX wieku. Nagra­nia te, to uni­ka­towe źró­dło infor­ma­cji, które rzuca świa­tło na spo­sób, w jaki muzyka nie­gdyś była wyko­ny­wana.

W pro­gra­mie usły­szymy minia­tury for­te­pia­nowe Fry­de­ryka Cho­pina – wybór mazur­ków oraz wio­lon­cze­lowe dzieła kom­po­zy­tora – Nok­turn Es – dur op. 9 no. 2 (trans­kryp­cja na wio­lon­czelę i for­te­pian) oraz Polo­na­lise bril­lante op. 3.

Pod­czas kon­certu ponow­nie zabrzmi jeden z naj­star­szych gdań­skich for­te­pia­nów, który dzięki pie­czo­ło­wi­tej kon­ser­wa­cji, już od pra­wie 190 lat wciąż zadzi­wia głę­bią swo­jego dźwięku świad­cząc o fachu daw­nych gdań­skich kon­struk­to­rów instru­men­tów muzycz­nych z rodziny Wisz­niew­skich. Przy for­te­pia­nie zasią­dzie Alek­san­dra Bobrow­ska, spe­cja­li­zu­jąca się w grze na instru­men­tach histo­rycz­nych, a w dru­giej czę­ści kon­certu towa­rzy­szyć jej będzie wio­lon­cze­listka baro­kowa – Anna Jan­kow­ska.

Kon­cert „Cho­pin jak daw­niej” reali­zo­wany jest w ramach Sty­pen­dium Kul­tu­ral­nego Mia­sta Gdań­ska we współ­pracy z Muzeum Gdań­ska. Udział w kon­cer­cie jest bez­płatny.

 

Cho­pin jak daw­niej

  • Kiedy: 27 marca 2022 (nie­dziela), godz. 12.00–13.00
  • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
  • Wej­ście: przez dzie­dzi­niec wewnętrzny od ul. Dłu­giej
  • Wstęp: nie­od­płatny
  • Limit miejsc: 50 osób
  • Reżim sani­tarny: obo­wią­zek nosze­nia mase­czek, dystans spo­łeczny – 2 metry

 

 

Alek­san­dra Bobrow­ska (for­te­pian)

Alek­san­dra Bobrow­ska jest pia­nistką, absol­wentką Royal Nor­ther Col­lege of Music w Man­che­ste­rze oraz Haute Ecole de Musi­que w Gene­wie. Na prze­strzeni lat wystę­po­wała w więk­szo­ści kra­jów Europy, także w Chi­nach, Japo­nii, Rosji oraz Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

W swo­jej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej zwraca szcze­gólną uwagę na komu­ni­ka­cje z publicz­no­ścią; czę­sto układa pro­gramy kon­certów w taki spo­sób, aby miały nie tylko war­tość arty­styczną, lecz rów­nież pobu­dzały słu­cha­czy do reflek­sji nad ota­cza­jącą ich rze­czy­wi­sto­ścią oraz aspek­tami spo­łecznymi.

Pro­pa­guje muzykę napi­saną przez kobiety. Do jej naj­now­szych pro­gra­mów kon­certowych zali­cza się m.in. reci­tal muzyczno-słowny ze skom­po­no­wa­nymi przez pia­nistkę trans­kryp­cjami pie­śni Ireny Wie­niaw­skiej (Pol­dow­ski) oraz poezją Paula Ver­la­ine’a.

Od czasu udziału w I Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Cho­pinowskim na Instru­men­tach Histo­rycz­nych (2018) wyko­nuje reci­tale solo na instru­men­tach współ­cze­snych, jak i histo­rycz­nych. W maju 2020 roku zare­je­stro­wała 43 Mazurki Cho­pina na for­te­pia­nie Kral­l& Seidler.

Alek­san­dra wystę­puje regu­lar­nie w Cho­pin Point w War­sza­wie, gdzie wyko­nuje reci­tale z muzyką Fry­de­ryka Cho­pina, a także opo­wiada o życiu i dzie­łach kom­po­zy­tora.

Jej ogromna pasja i zain­te­re­so­wa­nie muzyką F. Cho­pina oraz zami­ło­wa­nie do teatru spo­wo­do­wały, iż pia­nistka dołą­czyła do spek­ta­klu Miło­ści Cho­pina pre­zen­to­wa­nego na deskach Teatru Scena w War­sza­wie, gdzie wyko­nuje muzykę kom­po­zy­tora mię­dzy poszcze­gól­nymi sce­nami sztuki.

Alek­san­dra Bobrow­ska jest sty­pen­dystką Pre­zy­denta Mia­sta Gdań­ska, Mar­szałka Woje­wódz­twa Pomor­skiego, Mini­stra Kul­tury, Mini­stra Edu­ka­cji, Pre­zesa Rady Mini­strów, a także lau­re­atką sty­pen­dium RNCM, Mor­ning­side Music Bridge oraz Fun­da­cji Bar­bour w Gene­wie. https://muzeumgdansk.pl/

Strona inter­ne­towa: alek­san­dra­bo­brow­ska. eu

 

Anna Jan­kow­ska (wio­lon­czela baro­kowa)

Anna Jan­kow­ska jest wio­lon­cze­listką, absol­wentką Gdań­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej, w kla­sie wio­lon­czeli dr Tade­usza Samerka. Swą edu­ka­cję muzycz­ną kon­ty­nu­owała w Kro­́lew­skim Kon­ser­wa­to­rium w Hadze (NL) na wydziale muzyki daw­nej, dosko­na­ląc swe umie­jęt­no­ści w grze na instru­men­tach histo­rycz­nych: wio­lon­czeli baro­ko­wej, violi da gamba, a także uczęsz­cza­jąc do klasy śpiewu histo­rycz­nego. Dzięki wspar­ciu Pre­zy­denta Mia­sta Gdań­ska, w ramach sty­pen­dium Młody Gdańsz­cza­nin, odbywa rów­nież̇ stu­dia i staż̇ zawo­dowy w Jeaun Orche­stre de l’Abbay­e/Po­itiers Uni­ver­sity we Fran­cji. Anna Jan­kow­ska miała zaszczyt kształ­cić́ się̨ i kon­certować́ pod okiem wielu pro­mi­nent­nych arty­stów, takich jak: Jaap ter Lin­den, Phi­lippe Her­re­we­ghe, Wie­land Kuij­ken, Andrew Par­rott, Hidemi Suzuki, Lucia Swarts i wielu innych.

W roku 2015 jej wie­lo­let­nie osią­gnie­cia arty­styczne zostały doce­nione przez Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, które przy­znało jej sty­pen­dium Młoda Pol­ska. Oprócz dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, Anna Jan­kow­ska zaj­muje się̨ rów­nież̇ pra­cą na rzecz kul­tury współ­pra­cu­jąc z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i insty­tu­cjami kul­tury.

 

Ratusz Głównego Miastakoncerty

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje