Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Certyfikowany Przewodnik po Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

II edycja kursu (2023)

Zapra­szamy na kurs dla kan­dy­da­tów na Cer­ty­fi­ko­wa­nych Prze­wod­ni­ków Muzeum Gdań­ska! Kurs jest oka­zją do posze­rze­nia wie­dzy doty­czą­cej histo­rii i dzie­dzic­twa Gdań­ska, a także pozna­nia Muzeum oraz obiek­tów histo­rycz­nych, któ­rymi się ono opie­kuje.

Ważny Cer­ty­fi­kat upraw­nia do:

  • dar­mo­wego wstępu do oddzia­łów Muzeum Gdań­ska;
  • udo­stęp­nie­nia danych kon­tak­to­wych Prze­wod­nika na stro­nie inter­ne­to­wej Muzeum, celem umoż­li­wie­nia bez­po­śred­niego kon­taktu oso­bom zain­te­re­so­wa­nym zwie­dza­niem Muzeum z Prze­wod­ni­kiem;
  • odpłat­nego opro­wa­dza­nia grup po oddzia­łach Muzeum Gdań­ska, na zasa­dach szcze­gó­łowo okre­ślo­nych w zawar­tej przez Muzeum z Prze­wod­ni­kiem umo­wie zle­ce­nia;
  • uzy­ska­nia przez Prze­wod­nika 30% zniżki na wydaw­nic­twa Muzeum.

Cer­ty­fi­kat Prze­wod­nika Muzeum Gdań­ska jest imienny i wyda­wany na okres 5 lat.

  • Koszt udziału w kur­sie: 450 zł
  • Kurs odbę­dzie się w dniach: 13.03.–07.04.2023
  • Nabór trwa w ter­mi­nie: 10–17.02.2023

O zakwa­li­fi­ko­wa­niu na kurs decy­duje kolej­ność zgło­szeń.

Infor­ma­cji doty­czą­cych kursu udziela:

dr Andrzej Hoja

 

 

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje