Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Szpitale, ubodzy i sieroty

Przewiń w dół

Wystawa czasowa o fenomenie gdańskiego szpitalnictwa w Domu Uphagena do 29 marca 2020 r.

We wto­rek, 3 grud­nia 2019 r., o godz. 15.00 w Domu Upha­gena zosta­nie otwarta wystawa poświę­cona tema­tyce śre­dnio­wiecz­nych i nowo­żyt­nych szpi­tali. O feno­me­nie szpi­talnictwa opo­wie­dzą zabytki arche­olo­giczne, doku­menty pisane oraz ilu­stra­cje. Poru­szane zagad­nie­nia zostaną roz­wi­nięte w publi­ka­cji, cyklu bez­płatnych spa­ce­rów kura­tor­skich i zajęć dla senio­rów. Wystawę można zobaczyć od 4 grud­nia br. do 29 marca 2020 r.

Pierw­sze wzmianki o roz­woju gdań­skiego szpi­talnictwa pocho­dzą z okresu pano­wa­nia krzy­ża­ków, zakonu którego misją była opieka nad cho­rymi podróż­nymi na tere­nie Ziemi Świę­tej. Począt­kowo instytucje szpitalne zakła­dano przy kościo­łach. Najw­cze­śniej powstał czynny do 1382 r. Szpi­tal Świę­tego Ducha (1310-1311). Na prze­ło­mie XIV/XV w. powstały szpi­tale: Bożego Ciała (1351), św. Bar­bary (1387), św. Elż­biety (ok. 1393), znaj­du­jący się poza murami mia­sta laza­ret oraz szpi­tal dla mary­na­rzy przy kościele św. Jakuba na Mło­dym Mie­ście (1414).

W epoce nowo­żyt­nej działalność gdańskich instytucji podlegała procesom spe­cja­li­za­cji. W 1541 r. w Szpi­talu Świę­tej Elż­biety utwo­rzono wydzie­lony oddział dzie­cięcy. W 1549 r. powstał oddział dla umy­słowo cho­rych. Osoby cier­piące na zabu­rze­nia w całej Euro­pie zamy­kano wów­czas w wię­zie­niach, bądź - w wielu przypadkach - uzna­wano za opę­tane. W XVII w., w związku z zagro­że­niem epi­de­mią dżumy, na tere­nie Gdań­ska stwo­rzono dom dla zadżu­mio­nych.

Przedstawienie lazaretu / Domu Ospy (za: R. Curicke, Der Stadt Danzig historische Beschreibung, Gdańsk/Amsterdam 1687)

Na przy­go­to­wa­nej przez dr hab. Adama Szar­szew­skiego oraz dr Pio­tra Palu­chow­skiego wysta­wie znaj­dzie się około 50 ory­gi­nal­nych eks­po­na­tów oraz ryciny, gra­fiki ilu­stra­cje i XIX-wieczne zdję­cia, które ilu­strują zwy­kły dzień grup spo­łecz­nych korzy­sta­ją­cych z usług szpi­tali gdań­skich. Wśród pre­zen­to­wa­nych zabyt­ków warto zwró­cić uwagę na przy­wi­lej króla Zyg­munta II Augu­sta z 1552 r. dla gdań­skiego sie­ro­cińca przy szpi­talu św. Elż­biety, a także liczne przed­sta­wie­nia gdań­skich szpi­tali z okresu nowo­żyt­no­ści (w for­mie ory­gi­na­łów i repro­duk­cji).

Na salach wystawowych zostanie zaprezentowany także wyjątkowy kartusz natrumienny ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku odnaleziony w 2009 r. w kościele św. Jakuba. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników można go przypisać konkretnej osobie - należał do mieszczanina gdańskiego Gotthilfa Bergemanna. Zabytek zawiera także inskrypcję informującą o żywocie zmarłego.  

Wystawę można zwie­dzać od 4 grud­nia br. do 29 marca 2020 z wyłą­cze­niem ponie­dział­ków, wtor­ków i dni świą­tecz­nych. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca mogą zoba­czyć wystawę nie­od­płat­nie. Obo­wią­zu­jące do końca 2019 r. ceny bile­tów wyno­szą 10 zł / indy­wi­du­alny, 5 zł / ulgowy i 20 zł / bilet rodzinny (1–2 doro­słych i 2–6 dzieci do lat 18).

W lutym i marcu 2020 r. odbę­dzie się cykl opro­wa­dzań kura­tor­skich. Pro­mo­cja publi­ka­cji kura­to­rów wystawy zapla­no­wana jest na 6 lutego 2020 r.

 

Zwie­dza­nie wystawy

Kiedy?: 4 XII 2019 r. – 29 III 2020 r. z wyjąt­kiem ponie­dział­ków, wtor­ków oraz dni świą­tecz­nych

Gdzie?: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: 10 zł / nor­malny; 5 zł / ulgowy; 20 zł rodzinny (1–2 doro­słych, 2–6 dzieci do lat 18) (ceny obo­wią­zują do 31 XII 2019), bez­płat­nie w ramach Karty Miesz­kańca

Wer­ni­saż

Kiedy?: 3 XII 2019 r., godz. 15:00

Gdzie?: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

 

 

 

Wyda­rze­nia towa­rzy­szące

Pro­mo­cja publi­ka­cji: Ubodzy, cho­rzy, sie­roty. Szpi­tale daw­nego Gdań­ska w okre­sie śre­dnio­wie­cza i nowo­żyt­no­ści

Kiedy: 6 II 2020 r. (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

 

Opro­wa­dza­nia kura­tor­skie: Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty. Szpi­tale daw­nego Gdań­ska w okre­sie śre­dnio­wie­cza i nowo­żyt­no­ści

Kiedy: 11 II 2020 r. (wto­rek), godz. 12:00

Kiedy: 14 III 2020 r. (sobota), godz. 12:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

 

Muzeum Gdań­ska Senio­rom:Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty. Szpi­tale daw­nego Gdań­ska w okre­sie śre­dnio­wie­cza i nowo­żyt­no­ści

Kiedy: 26 III 2020 r. (czwar­tek), godz. 11:00–13:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Reje­stra­cja: d. powir­ska­@mu­zeumg­dansk. pl; w ter­mi­nie 16–25 marca 2020

Limit miejsc: 18 os.

 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

100-lecie powrotu Polski nad morze
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

100-lecie powrotu Polski nad morze

30 stycznia zapraszamy na wernisaż wystawy filatelistycznej do Dworu Artusa.

Czytaj więcej
Srebra od pokoleń
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Srebra od pokoleń

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Czytaj więcej
Dwie bursztynowe wystawy
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dwie bursztynowe wystawy

Zobacz nowości i dzieła Mieczysława Różyckiego. Wystawy prezentują 180 wyrobów biżu­te­rii z bursz­ty­nem bał­tyc­kim.

Czytaj więcej
Gdańsk w medialierstwie
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk w medialierstwie

Gdańskie historie w medalach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje