Przejdź do treści głównej

Szczegóły

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Zapra­szamy na spo­tka­nie z auto­rami książki „Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni” połą­czo­nej z pro­mo­cją publi­ka­cji w cenie 49,90 zł. Udział wezmą: prof. Arnold Kłon­czyń­ski, dr Piotr Palu­chow­ski oraz dr Jan Dani­luk.

 

Kiedy: 3 marca 2020 r. (wto­rek), godz. 16:00–18:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, wej­ście przez przed­proże od godz. 15:40

Cena publi­ka­cji: 49,90 zł

Płat­ność: gotówka

 

224-stron­ni­cowa książka oma­wia rela­cje Gdań­ska z Danią od cza­sów świę­tego Woj­cie­cha do dzi­siaj. Zawiera infor­ma­cje o wysłan­ni­kach kró­lów Danii do Gdań­ska i notki bio­gra­ficzne sta­łych przed­sta­wi­cieli (kon­su­lów), któ­rych od 1625 roku w Gdań­sku i Gdyni było czter­dzie­stu dzie­wię­ciu. 

Praca zbio­rowa kon­ty­nu­uje bada­nia nad tema­tyką sto­sun­ków pol­sko-duń­skich w Trój­mie­ście. Przed­sta­wia dzieje przed­sta­wi­ciel­stwa duń­skiego w tej czę­ści Bał­tyku na sze­ro­kim tle, uwzględ­nia­jąc m.in. sto­sunki poli­tyczne, spo­łeczne i gospo­dar­cze od śre­dnio­wie­cza po czasy współ­cze­sne.

Na treść książki składa się sześć głów­nych arty­ku­łów, epoka po epoce przed­sta­wia­ją­cych dzieje kon­tak­tów dyplo­ma­tycz­nych, soju­szy, wojen i kon­flik­tów, przede wszyst­kim jed­nak – nara­sta­ją­cej współ­pracy i koope­ra­cji pomię­dzy kra­jami i regio­nami umiej­sco­wio­nymi nad Morzem Bał­tyc­kim, czego istot­nym prze­ja­wem było ufor­mo­wa­nie się w Gdań­sku duń­skiej pla­cówki dyplo­ma­tycz­nej. 

Auto­rami poszcze­gól­nych roz­dzia­łów są: mgr Jan Wołucki, dr Piotr Palu­chow­ski, dr Jan Dani­luk i prof. Arnold Kłon­czyń­ski. Książkę zre­da­go­wali: prof. Arnold Kłon­czyń­ski i dr Piotr Palu­chow­ski. Wstęp napi­sał amba­sa­dor Ole Egberg Mik­kel­sen, tek­sty z łaciny tłu­ma­czył ksiądz biskup prof. Julian Wojt­kow­ski, a recen­zję naukową przy­go­to­wał dr hab. Sła­wo­mir Koście­lak, prof. UG. Pro­jekt pla­styczny przy­go­to­wał Krzysz­tof Izdeb­ski-Cruz. Książka uka­zała się nakła­dem Wydaw­nic­twa Ber­nar­di­num.

 

Patro­nat nad dzie­łem objął Duń­ski Insty­tut Kul­tury. Wspar­cia udzie­liło Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Kró­le­stwa Danii oraz Mini­ster­stwo Kul­tury Kró­le­stwa Danii.

 

prezentacje publicznespotkania

Inne wydarzenia

Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
IRA i Wolne Miasto Gdańsk
spotkania
spotkania
spotkania

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje