Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nowy Port w kilku odsłonach

Przewiń w dół

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w 1835 r., z albumu Feyerabend, mat. Muzeum Gdańska

Od 29 czerwca do 30 wrze­śnia 2019 r. na Placu Wol­no­ści w Nowym Por­cie można zoba­czyć wystawę ple­ne­rową o histo­rii Nowego Portu. W trze­ciej odsło­nie pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic miesz­kańcy tej dziel­nicy i miło­śnicy histo­rii Gdań­ska będą mogli wziąć udział w bez­płatnych spa­cerach i wykła­dach. W 2020 r. zosta­nie wydana książka zawie­ra­jąca eseje i roz­prawy naukowe opi­su­jące naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia histo­rii Nowego Portu.

– Od 2017 r. Muzeum Gdań­ska i Biuro Rozwoju Gdań­ska we współ­pracy z radami dziel­nic opo­wia­dają o feno­me­nach rewi­ta­li­zo­wa­nych czę­ści Gdań­ska. W trze­ciej odsło­nie pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic opo­wiemy o Nowym Por­cie. Dzięki wysta­wie, licz­nym wyda­rze­niom towa­rzy­szą­cym będzie można odbyć podróż w cza­sie i zapo­znać się z naj­cie­kaw­szymi miej­scami Nowego Portu – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Nowy Port to dziel­nica Gdań­ska poło­żona u ujścia Mar­twej Wisły do Zatoki Gdań­skiej. W więk­szo­ści leży na tere­nach, które jesz­cze w XVI w. były zalane wodami Zatoki. Nie­sione przez Wisłę pia­ski odkła­dały się tuż za ujściem, two­rząc stale powięk­sza­jące się ławice pia­skowe. W XVII w. powstał tzw. Nowy Tor Wodny (Neu­fahr­was­ser) dający począ­tek kana­łowi por­to­wemu. To jemu zawdzię­czamy dzi­siej­szą nazwę dziel­nicy, która na prze­ło­mie XIX-XX w. uro­sła do rangi pręż­nego ośrodka prze­my­sło­wego z roz­bu­do­waną infra­struk­turą por­tową zamiesz­ki­wa­nego przez liczną Polo­nię.

– W wyniku walk rosyj­sko-nie­miec­kich w marcu 1945 r. znisz­czono nie­malże 60% przed­wo­jen­nej archi­tek­tury oraz infra­struk­tury prze­my­sło­wej dziel­nicy. Do dziś prze­trwały nie­które frag­menty daw­nej zabu­dowy, w tym koja­rzone z Nowym Por­tem latar­nie. Wystawę na Placu Wol­no­ści można zoba­czyć bez­płat­nie, cze­ka­jąc na auto­bus, bądź tram­waj. Miesz­kań­ców dziel­nicy oraz miło­śni­ków histo­rii Gdań­ska zapra­szamy na jesienne wykłady, które odbędą się wybrane środy od wrze­śnia do listo­pada w Łaźni II. W 2020 r. wydamy III tom Histo­rii Gdań­skich Dziel­nic – mówi Kata­rzyna Kur­kow­ska z Muzeum Gdań­ska, koor­dy­na­torka pro­jektu Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic.

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału wykładach o historii Nowego Portu. 

 

Tytuł: Gar­ni­zon pru­ski­/nie­miecki w Nowym Por­cie; umoc­nie­nia woj­skowe z XVIII-XX w.

Pro­wa­dzący: Krzysz­tof Kuchar­ski

Kiedy: 18.09.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Tytuł: Rozwój prze­strzenny Nowego Portu w latach 1772–1939

Pro­wa­dzący: Szy­mon Baka­lar­czyk

Kiedy: 9.10.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Tytuł: Nowy port w okre­sie I Wol­nego Mia­sta Gdań­ska (1807–1815)

Pro­wa­dzący: Cezary Wołod­ko­wicz

Kiedy: 30.10.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Tytuł: Reak­cje władz par­tyj­nych na nie­po­koje spo­łeczne w Nowym Por­cie

Pro­wa­dzący: dr Prze­my­sław Ruchlew­ski

Kiedy: 20.11.2019 (środa) godz. 17.00

Gdzie: Łaź­nia II, ul. Strajku Doke­rów 5

Wstęp: bez­płatny

 

Wystawa Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic III – Nowy Port

Kiedy: 29 czerwca 2019 r. – 30 wrze­śnia 2019 r.

Gdzie: Plac Wol­no­ści, ul. Mary­narki Pol­skiej

Wstęp: bez­płatny

wystawy czasowewykładyspotkania

Inne wydarzenia

GDAŃSK-MIASTO-SZTUKA
spotkania
spotkania
spotkania

GDAŃSK-MIASTO-SZTUKA

Spo­tka­nie #9 Pau­lus

Czytaj więcej
Srebra od pokoleń
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Srebra od pokoleń

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Czytaj więcej
Szpitale, ubodzy i sieroty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Szpitale, ubodzy i sieroty

"szpitalny" fenomen dawnego Gdańska

Czytaj więcej
Dwie bursztynowe wystawy
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dwie bursztynowe wystawy

Zobacz nowości i dzieła Mieczysława Różyckiego. Wystawy prezentują 180 wyrobów biżu­te­rii z bursz­ty­nem bał­tyc­kim.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje