Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nikt nam nie weźmie młodości!

Przewiń w dół

wystawy muzyczne w Gdańsku i Gdyni


Cztery wystawy o trój­miej­skich korze­niach pol­skiego roc­k’n’rolla w gdań­skiej i gdyń­skiej odsło­nie, kil­ka­set eks­po­na­tów nale­żą­cych do pol­skich muzy­ków i histo­rii z nimi zwią­za­nych oraz kon­cert Czer­wono-Czar­nych w Teatrze Wybrzeże. „Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści” – dwu­letni pro­jekt Muzeum Gdań­ska oraz Muzeum Mia­sta Gdyni roz­pocz­nie się 24 marca 2019 r. w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

– Wystawy o histo­rii pol­skiego rocka to efekt współ­pracy dwóch trój­miej­skich muzeów i cie­kawy eks­pe­ry­ment, nie tylko z naszej per­spek­tywy, ale przede wszyst­kim widza. W 2019 r. Muzeum Gdań­ska opo­wie o naro­dzinach big­bitu, a Muzeum Mia­sta Gdyni o gdyń­skiej sce­nie alter­na­tyw­nej. W 2020 r. nasze muzea „wymie­nią” się tema­tami. Ina­czej roz­ło­żymy akcenty i opo­wiemy inne, nowe histo­rie. Feno­men trój­miej­skiej muzyki roz­ryw­ko­wej będziemy przy­bli­żać także poprzez pro­gramy edu­ka­cyjne oraz nie­od­płatne wyda­rze­nia towa­rzy­szące. Dla miło­śni­ków big­bitu zagra legenda, czyli Czer­wono-Czarni – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Wer­ni­saż wystawy w Muzeum Gdań­ska oraz kon­cert Czer­wono-Czar­nych przy­padną w 60. rocz­nicę pierw­szego kon­certu beato­wego w Pol­sce zespołu Rhy­thm & Blues, który odbył się 24 marca 1959 r. w gdań­skim klu­bie Rudy Kot. Wyda­rze­nie jest dziś uzna­wane za dzień naro­dzin pol­skiego roc­k’n’rolla nazwa­nego big­bi­tem lub muzyką moc­nego ude­rze­nia. Dekadę póź­niej roc­kowe tra­dy­cje Trój­mia­sta kon­ty­nu­ował w latach 70. ruch Muzyki Mło­dej Gene­ra­cji, a następ­nie nie­zwy­kle aktywna w latach 80. XX w. Trój­miej­ska Scena Alter­na­tywna.

– Tytuł cyklu „Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści” nawią­zuje do utworu Czer­wo­nych Gitar, bodaj naj­po­pu­lar­niej­szego w histo­rii pol­skiego zespołu big­bi­to­wego. Dwie dekady póź­niej pio­senkę tę powtór­nie wylan­so­wał zespół Pan­cerne Rowery, co sym­bo­licz­nie spina ważne zja­wi­sko kul­tu­rowe. Na wysta­wach w obu muze­ach poka­żemy eks­po­naty, które pozwolą przy­wró­cić kli­mat tam­tych lat, przy­po­mnimy w jak trud­nych warun­kach rodziła się ta nowa wtedy muzyka, muzyka wol­no­ści oraz opo­wiemy o jej trój­miej­skich korze­niach – mówi Agata Abra­mo­wicz, zastępca dyrek­tora Muzeum Mia­sta Gdyni.

W Gdań­sku, wśród ponad stu eks­po­na­tów big­bi­to­wej wystawy, będzie można zoba­czyć instru­menty i sprzęt muzyczny z lat 1959–1970 nale­żące do Jerzego Kos­seli, Bogu­sława Wyrobka i Cze­sława Nie­mena czy zespo­łów: Rhy­thm & Blues, Czer­wono-Czarni, Nie­bie­sko-Czarni, Czer­wone Gitary i wielu innych. Zostaną też poka­zane ubiory sce­niczne, oso­bi­ste pamiątki po muzy­kach, ale też urzą­dze­nia słu­żące do samo­dziel­nej budowy instru­men­tów. Z kolei w Gdyni, na podob­nej zasa­dzie, przy­wo­łane zostaną ana­lo­gowe kli­maty lat 80.

 

 

 

Wer­ni­saż wystawy „Naro­dziny Big­bitu. Odsłona gdań­ska”

Kiedy?: 24 marca 2019 (nie­dziela), godz. 16:00

Gdzie?: Gale­ria Palowa, Ratusz Głów­nego Mia­sta Gdań­ska, ul. Długa 46/47

Wstęp: zapro­sze­nia / akre­dy­ta­cje / bez­płatny

 

Kon­cert Czer­wono-Czar­nych w 60. rocz­nicę naro­dzin pol­skiego roc­k’n’rolla

Kiedy?: 24 marca 2019 (nie­dziela), godz. 18:00

Gdzie?: Scena Główna, Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2

Wstęp: zapro­sze­nia, Teatr Wybrzeże prowadzi sprzedaż biletów od 08 marca 2019 r.

Organizator: Gdański Archipelag Kultury

 

Wer­ni­saż wystawy „Prze­kaz”

Kiedy?: 28 czerwca 2019, godz. 18:00

Gdzie?: Muzeum Mia­sta Gdyni, ul. Zawi­szy Czar­nego 1

Wstęp: bez­płatny / zapro­sze­nia / akre­dy­ta­cje

 

 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Gdańsk w medialierstwie
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk w medialierstwie

Gdańskie historie w medalach

Czytaj więcej
Wystawa „Widoki Motławy”
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa „Widoki Motławy”

Gdańska rzeka okiem artystów

Czytaj więcej
Gdańszczanie 1939
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańszczanie 1939

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Czytaj więcej
Dziedzictwo i nowoczesność
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dziedzictwo i nowoczesność

Złoto Bałtyku w kilku odsłonach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje