Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Kultura Dawnego Gdańska

Przewiń w dół

Trudne początki Akademii Lekarskiej w Gdańsku (1945-1950)

 

Przed nami kolejna por­cja wie­dzy! Tym razem naszym gościem będzie dr Piotr Kra­jew­ski (Biblio­teka Główna Poli­tech­niki Gdań­skiej), który przy­bliży powo­jenną histo­rię przed­stawiając refe­rat zaty­tu­ło­wany: O trud­nych począt­kach Aka­de­mii Lekar­skiej w Gdań­sku (1945-1950).

W trak­cie swo­jego wystą­pie­nia Prelegent nakre­śli oko­licz­no­ści, w jakich moż­liwe było utwo­rze­nie w Gdań­sku Aka­de­mii Lekar­skiej, przed­stawi naj­waż­niej­sze fakty zwią­zane z pro­ce­sem orga­ni­za­cji uczelni oraz zapre­zen­tuje syl­wetki ludźmi, któ­rzy wal­nie przy­czy­nili się do jej powsta­nia i roz­woju.

W trak­cie wykładu rozlosu­jemy publi­ka­cje prze­ka­zane przez pana prof. dr hab. Adama Szar­szew­skiego (Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny)!

 

O Pre­le­gen­cie:

Dr Piotr Kra­jew­ski, absol­went Wydziału Bio­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. W 2019 r. uzy­skał sto­pień dok­tora na Gdań­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym za pracę pt. Oddział Far­ma­ceu­tyczny Uni­wer­sy­tetu Ste­fana Bato­rego w Wil­nie. Obec­nie pra­cuje w Biblio­tece Poli­tech­niki Gdań­skiej, gdzie zaj­muje się szko­le­niem naukow­ców w narzę­dziach otwar­tej komu­ni­ka­cji nauko­wej, jak rów­nież uczest­ni­czy w pro­jek­cie utwo­rze­nia otwar­tego repo­zy­to­rium danych badaw­czych – MOST Danych.

 

 

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
IRA - Polska - Gdańsk
wykłady
wykłady
wykłady

IRA - Polska - Gdańsk

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Czwartki w Muzeum Gdańska

5 marca zapraszamy na debatę pt. "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty"

 

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr. hab. Sławomira Kościelaka „Gdańsk kalwiński..."

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje