Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Kultura Dawnego Gdańska

Przewiń w dół

Trudne początki Akademii Lekarskiej w Gdańsku (1945-1950)

 

Przed nami kolejna por­cja wie­dzy! Tym razem naszym gościem będzie dr Piotr Kra­jew­ski (Biblio­teka Główna Poli­tech­niki Gdań­skiej), który przy­bliży powo­jenną histo­rię przed­stawiając refe­rat zaty­tu­ło­wany: O trud­nych począt­kach Aka­de­mii Lekar­skiej w Gdań­sku (1945-1950).

W trak­cie swo­jego wystą­pie­nia Prelegent nakre­śli oko­licz­no­ści, w jakich moż­liwe było utwo­rze­nie w Gdań­sku Aka­de­mii Lekar­skiej, przed­stawi naj­waż­niej­sze fakty zwią­zane z pro­ce­sem orga­ni­za­cji uczelni oraz zapre­zen­tuje syl­wetki ludźmi, któ­rzy wal­nie przy­czy­nili się do jej powsta­nia i roz­woju.

W trak­cie wykładu rozlosu­jemy publi­ka­cje prze­ka­zane przez pana prof. dr hab. Adama Szar­szew­skiego (Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny)!

 

O Pre­le­gen­cie:

Dr Piotr Kra­jew­ski, absol­went Wydziału Bio­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. W 2019 r. uzy­skał sto­pień dok­tora na Gdań­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym za pracę pt. Oddział Far­ma­ceu­tyczny Uni­wer­sy­tetu Ste­fana Bato­rego w Wil­nie. Obec­nie pra­cuje w Biblio­tece Poli­tech­niki Gdań­skiej, gdzie zaj­muje się szko­le­niem naukow­ców w narzę­dziach otwar­tej komu­ni­ka­cji nauko­wej, jak rów­nież uczest­ni­czy w pro­jek­cie utwo­rze­nia otwar­tego repo­zy­to­rium danych badaw­czych – MOST Danych.

 

 

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
IRA - Polska - Gdańsk
wykłady
wykłady
wykłady

IRA - Polska - Gdańsk

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Czwartki w Muzeum Gdańska

5 marca zapraszamy na debatę pt. "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty"

 

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje