Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dizajn w Domu Uphagena

Przewiń w dół

najnowsze trendy na wystawie!

Od soboty, 29 czerwca 2019 r., w Domu Upha­gena będzie można zoba­czyć wystawę cza­sową pre­zen­tu­jącą naj­now­sze trendy pro­jek­towe. Pierw­sza wystawa z cyklu Dizajn w Domu Upha­gena zosta­nie poświę­cona twór­czo­ści Doroty Cenec­kiej oraz Prze­my­sława Kusia. Wśród kil­ku­dzie­się­ciu eks­po­na­tów znajdą się m.in. rzeźby i biżu­te­ria użyt­kowa, replika łań­cu­cha Pre­zy­dent Gdań­ska Alek­san­dry Dul­kie­wicz oraz cie­ka­wostka – bursz­ty­nowa Bitwa pod Grun­wal­dem. Wystawa potrwa do 30 sierp­nia 2019 r.

– Zapla­no­wa­li­śmy cykl wystaw Dizajn w Domu Upha­gena, świa­domi, że ludzie dziś na wiele spo­so­bów odmie­niają i nad­uży­wają słowa „dizajn”. Żyjemy w cza­sach, w któ­rych kupuje się krze­sła, nie sia­da­jąc na nich i wyci­skarki do soków, zachwy­ca­jące swoją deko­ra­cyjną formą ale nie­prak­tyczne. Uzna­li­śmy, że Dom Upha­gena, sie­dziba Muzeum Wnętrz Miesz­czań­skich, to zna­ko­mite miej­sce dla pre­zen­ta­cji twór­ców, któ­rzy nie tylko dobrze pro­jek­tują przedmioty, ale także sami je solid­nie wyko­nują – mówi Robert Pytlos z Urzędu Mia­sta Gdań­ska, pomy­sło­dawca idei wystaw Dizajn w Domu Upha­gena.

Na wysta­wie zoba­czymy rzeźby wyko­nane z natu­ral­nych brył bursz­tynu bał­tyc­kiego oraz biżu­te­rię użyt­kową Doroty Cenec­kiej oraz Prze­my­sława Kusia, któ­rzy swoją przy­godę z bursz­ty­nem roz­po­częli 25 lat temu. Arty­ści współ­pra­cują z sobą od kil­ku­na­stu lat. Ich prace cechuje wysoka dba­łość o szcze­góły.

– Moja przy­goda z bursz­ty­nem bał­tyc­kim zaczęła się gdy mia­łem 15 lat. Uczy­łem się tej trud­nej sztuki, pod­pa­tru­jąc ojca, który był rzeź­biarzem. Po wielu pra­cach wyko­nanych w drew­nie lub mydle, tata pozwo­lił mi na pracę z bursz­ty­nem. Pamię­tam tą chwilę jakby wyda­rzyła się wczo­raj. Dziś śmiało mogę powie­dzieć, że wyko­ny­wa­nie rzeźb w bursz­ty­nie bał­tyc­kim to moja pasja. Po 25 latach pracy, patrząc na bursz­ty­nowy kawa­łek widzę w nim temat kolej­nej pracy. Inspi­ruje mnie natura i piękno ota­cza­ją­cego mnie świata, ale jestem otwarty na nowe rzeź­biar­skie wyzwa­nia – mówi Prze­my­sław Kuś, ceniony rzeź­biarz.

Wśród kil­ku­dzie­się­ciu eks­po­na­tów znajdą się m.in. rzeźby i biżu­te­ria użyt­kowa, replika łań­cu­cha Pre­zy­dent Gdań­ska Alek­san­dry Dul­kie­wicz oraz foto­gram bursz­ty­no­wej Bitwy pod Grun­wal­dem wyko­nanej przez Prze­my­sława Kusia w 2015 r.

– Mało kto wie, że taki obraz został wyko­nany w Pol­sce na zagra­niczne zle­ce­nie. I choć w Domu Upha­gena będzie można zoba­czyć jedynie foto­gram bursz­ty­no­wej kopii obrazu Jana Matejki, to jest to cie­kawy przy­kład wyko­rzy­sta­nia bursz­tynu bał­tyc­kiego przez rodzi­mych arty­stów, któ­rym Gdańsk i Pomo­rze może się z całą pew­no­ścią pochwa­lić – mówi Robert Pytlos.

Dorota Cenecka – gdańsz­czanka, pro­jek­tuje i reali­zuje biżu­te­rię od pra­wie 25 lat. Ma na kon­cie wiele nagród i wyróż­nień, udział w kil­ku­dzie­się­ciu wysta­wach w Pol­sce i zagra­nicą. Chęt­nie anga­żuje się w różne pro­jekty zwią­zane z bursz­ty­nem i pro­mo­cją Gdań­ska. Działa w Sto­wa­rzy­sze­niu Twór­ców Form Złot­ni­czych i Mię­dzy­na­ro­do­wym Sto­wa­rzy­sze­niu Bursz­tyn­ni­ków. Od 5 lat bie­rze udział w poka­zach mody mie­dzy innymi w ramach Pol­skiego Pawi­lonu na Expo 2015 w Medio­la­nie oraz Gali Amber Look pod­czas tar­gów Ambe­rif

Prze­my­sław Kuś – rzeź­biarz i bursz­tyn­nik ze Słup­ska, jeden z naj­bar­dziej obec­nie cenio­nych fachow­ców w zakre­sie obróbki bursz­tynu, jego prace były wie­lo­krot­nie nagra­dzane w kon­kur­sach bran­żo­wych

 

 

 

 

Dizajn w Domu Upha­gena

Wer­ni­saż wystawy

Kiedy: 28 czerwca 2019 r. (pią­tek), godz. 18:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

 

Zwie­dza­nie

Informacje o obiekcie: [LINK]

Kiedy: 29 czerwca – 30 sierp­nia 2019 r.

pn. – nie­czynne

wt. -so. 10:00–18:00 (ostat­nie wej­ście o 17:30)

nd. 11:00–18:00 (ostat­nie wej­ście o 17:30)

 

Ceny: 10 zł nor­malny / 5 zł ulgowy / 20 zł rodzinny (1–2 doro­słych, 2–6 dzieci do lat 18)

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej
Gdańsk. Widok ogólny
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk. Widok ogólny

zdjęcia Mariana Murmana online

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje