Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Chlebak polskiego tułacza

Przewiń w dół

uszyj patriotyczny plecak

Przez dwa naj­bliż­sze week­endy w Muzeum Gdań­ska odbę­dzie się cykl bez­płat­nych zajęć warsz­ta­to­wych prze­zna­czo­nych dla miesz­kań­ców Trój­mia­sta. Spotkania obejmują wykłady o histo­rii Pola­ków na dro­dze do Nie­po­dle­głej w latach 1917-1922 oraz warsz­taty z daw­nego kra­wiec­twa. Uczest­nicy zajęć wyko­nają swój wła­sny ple­cak tuła­cza.

Warsz­taty odbędą się w ramach 27. edy­cji Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa 2019, które odbędą się w dniach 7–8 i 14–15 wrze­śnia pod hasłem prze­wod­nim „Pol­ski splot”. Pro­jekt muzeum skie­ro­wany jest do odbior­ców w róż­nych gru­pach wie­ko­wych.

– Pod­czas cyklu warsz­ta­tów chcemy przy­bli­żyć miesz­kań­com Trój­mia­sta okres odzy­ski­wa­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w latach 1917-1922. Każdy z uczest­ni­ków wykona wła­sną torbę inspi­ro­waną chle­bakami noszo­nymi przez żoł­nie­rzy. Były one sym­bo­lem naszych roda­ków powra­ca­ją­cych do swo­jej ojczy­zny. Zaję­cia są pomy­ślane w ten spo­sób, by w ramach nich, wokół Nie­po­dle­głej, inte­gro­wały się różne poko­le­nia – mówi Krzysz­tof Kuchar­ski z Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska.

Aby wziąć udział w zaję­ciach, należy zare­je­stro­wać się pod nume­rem tele­fonu 48 789 449 685 w godz. 9:00–16:00 do piątku, 13 wrze­śnia, z wyłą­cze­niem sobót i nie­dziel. Liczba miejsc na każdy z warsz­ta­tów jest ogra­ni­czona i wynosi 10 osób. Orga­ni­za­tor pro­jektu zapew­nia przy­bory do prze­pro­wa­dze­nia zajęć.

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Pro­gramu Wie­lo­let­niego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Pro­gramu Dota­cyj­nego „Koali­cje dla Nie­po­dle­głej”. Part­ne­rami pro­jektu są Sto­wa­rzy­sze­nie Re: kre­acja. Sztuka i Arte­te­ra­pia oraz Gar­ni­zon Gdańsk.

 

 

 

Chle­bak pol­skiego tuła­cza

Gdzie: Sala Edu­ka­cyjna, Ratusz Głów­nego Mia­sta Gdań­ska, ul. Długa 46/47

Wej­ście: od strony ul. Piw­nej 35/37

Reje­stra­cja: 789 449 685

 

Har­mo­no­gram zajęć

 

7 wrze­śnia 2019 r. (sobota)

I 10.00–12:00

II 12.30–14:30

8 wrze­śnia 2019 r. (nie­dziela)

I 11.00–13:00

II 13.30–15:30

14 wrze­śnia 2019 (sobota)

I 10.00–12:00

II 12.30–14:30

15 wrze­śnia 2019 (nie­dziela)

I 11.00–13:00

II 13.30–15:30

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Muzeum Gdańska w sieci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum Gdańska w sieci

historie i zabytki w Twoim domu

Czytaj więcej
Rodzinne soboty w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty w Muzeum

Zapraszamy na spotkania w oddziałach Muzeum rodziny z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czytaj więcej
Ferie zimowe w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Ferie zimowe w Muzeum

Zapraszamy na warsztaty i zwiedzanie oddziałów dzieci z opiekunami i grupy zorganizowane. Trwają zapisy dla grup.

Czytaj więcej
Decoupage dla dorosłych
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Decoupage dla dorosłych

w listopadzie i grudniu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje