Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Chlebak polskiego tułacza

Przewiń w dół

uszyj patriotyczny plecak

Przez dwa naj­bliż­sze week­endy w Muzeum Gdań­ska odbę­dzie się cykl bez­płat­nych zajęć warsz­ta­to­wych prze­zna­czo­nych dla miesz­kań­ców Trój­mia­sta. Spotkania obejmują wykłady o histo­rii Pola­ków na dro­dze do Nie­po­dle­głej w latach 1917-1922 oraz warsz­taty z daw­nego kra­wiec­twa. Uczest­nicy zajęć wyko­nają swój wła­sny ple­cak tuła­cza.

Warsz­taty odbędą się w ramach 27. edy­cji Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa 2019, które odbędą się w dniach 7–8 i 14–15 wrze­śnia pod hasłem prze­wod­nim „Pol­ski splot”. Pro­jekt muzeum skie­ro­wany jest do odbior­ców w róż­nych gru­pach wie­ko­wych.

– Pod­czas cyklu warsz­ta­tów chcemy przy­bli­żyć miesz­kań­com Trój­mia­sta okres odzy­ski­wa­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w latach 1917-1922. Każdy z uczest­ni­ków wykona wła­sną torbę inspi­ro­waną chle­bakami noszo­nymi przez żoł­nie­rzy. Były one sym­bo­lem naszych roda­ków powra­ca­ją­cych do swo­jej ojczy­zny. Zaję­cia są pomy­ślane w ten spo­sób, by w ramach nich, wokół Nie­po­dle­głej, inte­gro­wały się różne poko­le­nia – mówi Krzysz­tof Kuchar­ski z Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska.

Aby wziąć udział w zaję­ciach, należy zare­je­stro­wać się pod nume­rem tele­fonu 48 789 449 685 w godz. 9:00–16:00 do piątku, 13 wrze­śnia, z wyłą­cze­niem sobót i nie­dziel. Liczba miejsc na każdy z warsz­ta­tów jest ogra­ni­czona i wynosi 10 osób. Orga­ni­za­tor pro­jektu zapew­nia przy­bory do prze­pro­wa­dze­nia zajęć.

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Pro­gramu Wie­lo­let­niego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Pro­gramu Dota­cyj­nego „Koali­cje dla Nie­po­dle­głej”. Part­ne­rami pro­jektu są Sto­wa­rzy­sze­nie Re: kre­acja. Sztuka i Arte­te­ra­pia oraz Gar­ni­zon Gdańsk.

 

 

 

Chle­bak pol­skiego tuła­cza

Gdzie: Sala Edu­ka­cyjna, Ratusz Głów­nego Mia­sta Gdań­ska, ul. Długa 46/47

Wej­ście: od strony ul. Piw­nej 35/37

Reje­stra­cja: 789 449 685

 

Har­mo­no­gram zajęć

 

7 wrze­śnia 2019 r. (sobota)

I 10.00–12:00

II 12.30–14:30

8 wrze­śnia 2019 r. (nie­dziela)

I 11.00–13:00

II 13.30–15:30

14 wrze­śnia 2019 (sobota)

I 10.00–12:00

II 12.30–14:30

15 wrze­śnia 2019 (nie­dziela)

I 11.00–13:00

II 13.30–15:30

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Muzeum na wynos
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum na wynos

edukacja bez wykluczeń!

Czytaj więcej
Magia miłości
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Magia miłości

odkryj historię, wysłuchaj koncertu!

Czytaj więcej
Warsztaty plastyczne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Warsztaty plastyczne

dla dorosłych i seniorów

Czytaj więcej
Śladami polskich królów w Gdańsku
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Śladami polskich królów w Gdańsku

Weź udział w spacerze edukacyjnym

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje