Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Bractwa Ław Dworu Artusa

Przewiń w dół

poznaj ponad 500 lat historii

W czwar­tek, 19 wrze­śnia, o godz. 17.00 w Dwo­rze Artusa odbę­dzie się spo­tka­nie z Han­sem-Job­stem Sie­dlerem. Archi­wi­sta Bractw Ław Gdań­skiego Dworu Artusa w Lubece przed­stawi wyniki badań archi­wal­nych nad histo­rią bractw w obec­nym oddziale Muzeum Gdań­ska. Wstęp na wyda­rze­nie jest bez­płatny.

Brac­twa roz­po­częły swoją dzia­łal­ność w latach 80. XV w. Ich nazwy pocho­dzą od poszcze­gól­nych ław Dworu Artusa. Naj­star­sze ze zgro­ma­dzeń – św. Raj­nolda – roz­po­częło swoją dzia­łal­ność w 1481 r. Najm­łod­szym jest Brac­two Ławy Mal­bor­skiej pod Naszą Drogą Panią Różańca (1487 r.). Ławy św. Krzysz­tofa i św. Trzech Króli roz­po­częły dzia­łal­ność odpo­wied­nio w 1482 i 1483 r.

– Te cztery zgro­ma­dze­nia sku­piały repre­zen­tan­tów elit miej­skich aż do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej. Znisz­cze­nie Dworu Artusa i emi­gra­cja przed­wo­jen­nych miesz­kań­ców prze­kre­śliło pod­trzy­my­wa­nie daw­nych tra­dy­cji w Gdań­sku. Ławy i ich człon­ko­wie kon­ty­nu­owali jed­nakże dzia­łal­ność po woj­nie w Lubece. Archi­wa­lia ule­gły roz­pro­sze­niu, znaczna część z nich pozo­stała w Gdań­sku i nie była badana. Nasz gość opo­wie o wyni­kach dłu­go­let­niej kwe­rendy – mówi Krzysz­tof Jachi­mo­wicz z Muzeum Gdań­ska.

Wykład będzie tłu­ma­czony na język pol­ski.

Kiedy: 19 wrze­śnia 2019 (czwar­tek), godz. 17:00

Gdzie: Sień Gdań­ska, Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Wstęp: bez­płatny

Pre­le­gent: Hans-Jobst Sie­dler

 

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
IRA - Polska - Gdańsk
wykłady
wykłady
wykłady

IRA - Polska - Gdańsk

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Czwartki w Muzeum Gdańska

5 marca zapraszamy na debatę pt. "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty"

 

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr. hab. Sławomira Kościelaka „Gdańsk kalwiński..."

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje